In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSESTA PERITÄÄN KUUKAUSIMAKSU

joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden  mukaan. Bruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomarahan osuus. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain 734/1992 2 §:n 2. momentin perusteella.  Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu.

Päivähoitolaskun kiinteä eräpäivä on aina 26.päivä.


TULOSELVITYKSEN TEKEMINEN

Tuloselvitys tehdään sähköisesti osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi. Mikäli mahdollisuutta sähköiseen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitys toimitetaan paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa täältä.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

 

VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT 1.8.2016 alkaen


Perheen koko
henkilöä

Vähimmäisbruttotuloraja
€/kk
Maksuprosentti %
2 1 403 11,5
3 1 730 9,4
4 2 053 7,9
5 2 191 7,9
6 2 328 7,9


Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 290 €/kk ja häntä vanhemman sisaruksen osalta 261 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58,00 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä.

Päivähoitomaksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos.

Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien, mikäli perhemuutos on tapahtunut kesken kalenterikuukauden. Mikäli muutos on tapahtunut ensimmäisenä päivänä kalenterikuukauden alusta alkaen, muutos astuu voimaan ensimmäisestä päivästä alkaen.


VALITUN PALVELUN VAIKUTUS MAKSUPROSENTTIIN
 

Valittu palvelu Maksuprosentti
kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
20 tunnin varhaiskasvatus (päivittäin 4 h viikko tai osaviikkoinen esim. ma-ke tai ke-pe)                50 %
Laajennettu varhaiskasvatus 5 h/päivä                60 %
Laajennettu varhaiskasvatus 6 - 8 h/päivä              100 %
Esiopetusikäisten lasten osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu (esiopetus + päivähoito)                60 %
Osapäiväinen enintään 5 h/päivä                60 %
* Työstä/opiskelusta johtuva vähäisempi palvelutarve 12 - 14 päivästä kalenterikuukaudessa Maksu peritään
sovittujen hoitopäivien
mukaan (kk-maksu/20 x sovittujen päivien määrä
 
** Perhepäivähoidon 8 h/päivä  20 % hyvitys kokoaikaisesta maksusta


* Perheellä on mahdollisuus tehdä sopimus vähäisemmästä palvelutarpeesta 12 - 14 päivästä kalenterikuukaudessa syyskaudelle 2016.
** Perhepäivähoidossa on mahdollisuus sitoutua max. kahdeksan (8) tunnin hoitoaikaan viitenä päivänä viikossa.
 

MUUT MAKSUT

Maksuton esiopetus huomioidaan asiakasmaksuissa siten, että maksuna peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa syys-, joulu- ja talvilomien sekä kesäaikana, maksuna peritään kokopäivähoidon mukainen maksu em. loma-ajoilta.

Tilapäishoidosta peritään 1.8.2014 alkaen 17.30 €/pv/lapsi kokopäivähoidosta ja 10,40 €/pv/lapsi osapäivähoidosta (enintään viisi (5) päivää kuukaudessa).

Avoin varhaiskasvatus on maksutonta.

Saamenkielen ryhmän kuukausimaksu on 1.8.2014 alkaen 23,30 €/kk/lapsi. Maksu peritään silloin, kun lapsi on pelkästään saamenkielen ryhmässä. Mikäli lapsi on myös päivähoidossa, saamenkielen ryhmän toiminta on maksutonta.