In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Biologia Biologia

BI3: Ympäristöekologia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon
 • ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle
 • hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä
 • tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin
 • tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienen tutkimuksen ympäristön tilasta ja esittää sen tulokset
 • kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

Ekologinen tutkimus

 • ekologisten peruskäsitteiden syventäminen
 • ekologisen tutkimuksen tehtävä
 • ympäristön laadun indikaattorit
 • oman tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen

Biodiversiteetti ja sen merkitys

 • biodiversiteetti luonnonvarana
 • eliölajien ja elinympäristöjen uhanalaisuus ja suojelu
 • biodiversiteetin väheneminen

Ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet

 • aineiden kiertoon liittyvät ongelmat
 • paikalliset ympäristöongelmat

Suomen luonnon haavoittuvuus

 • pohjoiset metsät
 • suot
 • järvet ja virtavedet
 • Itämeri

Kestävä tulevaisuus

 • ekologisesti kestävä kehitys ja yksilön valinnat
 • rakennettu ympäristö ja kaupunkiekologia
 • ekologisesti kestävä tuotanto
 • ympäristötekniikan mahdollisuudet

Kaupunkiekologia

Kurssin keskeinen sisältö "monimuotoisuus ja uhanalaisuus" käsitellään vesi- ja metsä-ekosysteemien avulla. Käytetään paikallisia esimerkkejä (Itämeri, Kiiminkijoki, Häyrysenniemi, Sydänmaa). Kunnan ympäristöohjelmaa sovelletaan opetukseen. Tehdään maastohavainnointeja ja vierailuja paikallisiin ympäristöalan laitoksiin. Käytetään hyväksi maantieteen tarjoamia paikannusmenetelmiä. Soveltavalla kurssilla (VAE) käytetään hyväksi Bi3-kurssilla opittuja asioita.