In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Koulussamme noudatetaan Oulun kaupungin oppilaan arvioinnin periaatteita. Arviointia suoritetaan monipuolisesti kokeiden lisäksi tuntiaktiivisuuden, oppilastöiden ja projektien avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja oppilastöihin.

Huoltajille tiedotetaan arvioinnin periaatteista koulun syystiedotteessa. Tiedotteessa on käyttäytymisen arviointikriteerit , oppilaan oppimistuloksia vastaavat arvosanat ja koulun yleisiä periaatteita koskien arviointia. Lisäksi ilmoitetaan väliaikatiedotteiden, välitodistuksen, lukuvuositodistuksen ja päättötodistuksen antamispäivät.

Väliaikatiedote: Väliaikatiedotteessa on oppilaan tekemä itsearviointi sekä opettajien tekemät työskentelyn, käyttäytymisen ja oppimistulosten arvioinnit. Väliaikatiedote annetaan oppilaalle sekä syys- että kevätlukukauden puolivälissä.

Arviointikeskustelu:Huoltajalla on mahdollisuus käydä arviointikeskustelu luokanvalvojan/aineenopettajan kanssa. Oppilas voi olla mukana keskustelussa. Arviointikeskustelun pohjana toimii väliaikatiedote. Väliaikatiedotteeseen tulee merkintä käydystä arviointikeskustelusta. Arviointikeskustelun tueksi on laadittu muistilista.

Itsearviointi: Väliaikatiedotteessa on oppilaan itsearviointiosuus, jossa oppilas arvioi työskentelyään eri oppiaineissa. Lisäksi oppilas voi tehdä itsearvioinnin eri oppiaineissa lukuvuoden aikana.

Käyttäytymisen arviointi: Käyttäytyminen arvioidaan opetushallituksen asettamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaan.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi:Aineenopettajat ja erityisopettajat tekevät kokonaisvaltaista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Oppilaan oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Tarvittaessa työskentelyn ja kokeen aikana annetaan lisäaikaa, mahdollisuus käyttää teknisiä apuvälineitä, avustajaa, tai tulkkipalvelua. Oppilaalle voidaan laatia yksilölliset koe- ja oppimistehtävät tai järjestää suullinen koe.

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi:Arviointi on sanallista valmistavassa luokassa. Kun oppilas siirtyy yleisopetukseen, voidaan oppilasta arvioida myös numerolla. Päättöarviointi on aina numeroarviointia. Maahanmuuttajaoppilaan kohdalla voidaan käyttää erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointiohjeita.

Yleisiä periaatteita: Jos oppilas on sairaana koepäivänä, tulee huoltajan ilmoittaa siitä koululle. Koe suoritetaan seuraavalla kyseisen aineen oppitunnilla.

Jos oppilas on saamassa hylätyn arvosanan jostakin oppiaineesta, tulee oppilaan huoltajalle ilmoittaa asiasta esim. väliaikatiedotteen avulla. Oppilaalle annetaan näyttömahdollisuus ennen lukuvuoden päättymistä. Näyttömahdollisuudesta ilmoitetaan huoltajalle.