In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Toimeentulotuen perusosien määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuen perusosien määrät 1.1.2015 alkaen

Tuen saaja €/kk      €/päivä
1)
Yksin asuva 2) 485,50   16,18
       
Yksinhuoltaja 534,05   17,80
       

Muu 18 vuotta täyttänyt ja avio- ja avopuolisot kumpikin

412,68   13,76
       
Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 354,42   11,81
       
10–17-vuotias lapsi      
1. lapsi 339,85   11,33
2. lapsi 315,58   10,52
3. lapsi jne. 291,30   9,71
       
Alle 10-vuotias lapsi      
1. lapsi 305,87   10,20
2. lapsi 281,59   9,39
3. lapsi jne. 257,32   8,58
       

1) Kun toimeentulotukea myönnetään lyhyemmäksi ajaksi kuin kuukaudeksi (toimeentulotukilaki 15 §), toimeentulotuen perusosan määrä päivää kohti on laskettu jakamalla kuukausimäärä kolmellakymmenellä.

2) Sekä yhdessä 18 vuotta täyttäneen lapsensa kanssa asuva vanhempi, joka ei ole avioliitossa tai elä toimeentulotukilain
3 § 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa (toimeentulotukilaki 9 §)

Lisäosalla katetaan tarpeellisen suuruisina muut kuin perusosaan sisältyvät asumis- ja terveydenhuoltomenot ja muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot.

Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa otetaan huomioon asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja tarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Asumismenot huomioidaan pääsääntöisesti kuukausikohtaisesti.

Asumismenot voidaan ottaa huomioon perustoimeentulotuen laskelmassa todellisen suuruisina, jos toimeentulotuen hakijalla ei ole tosiasiassa mahdollisuutta saada paikkakunnalta asuntoa, jonka menot olisivat sen suuruiset kuin kunnassa on arvioitu kohtuulliseksi tai sosiaalityöntekijän/-ohjaajan harkinnan perusteella asunnon vaihtaminen perheen sosiaaliset olosuhteet huomioon ottaen on kohtuutonta.

Uudelle toimeentulotukiasiakkaalle annetaan riittävä aika (3 kk) hakeutua edullisempaan asuntoon, ennen kuin asumismeno voidaan ottaa tukea myönnettäessä kohtuullistettuna huomioon.

Mikäli opiskelijalle on tarjottu asuntolapaikka, opiskelijaa velvoitetaan ensisijaisena asumisensa turvaamisen keinona ottamaan tarjottu asuntolapaikka vastaan.

Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 §:ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat: vuokra, erikseen maksettavat lämmityskustannukset, vesimaksut asunnosta, saunamaksu. Kohtuullisiksi katsottavat vuokrat lämmityskustannuksineen hyvinvointilautakunnan ohjeen mukaan ovat 1.1.2016 alkaen:

Yksin asuva 459,00 €/kk
2 henkilöä 535,00 €/kk
3 " 632,00 €/kk
4 " 727,00 €/kk
5 " 826,00 €/kk
6 " 101,00 €/lisää edelliseen jne.
Toveriasunnossa asuvat enintään 306,00 €/hlö

Vähäiset terveydenhoitomenot (3 % perusosasta = vuoden 2006 tasolla n. 11,48 euroa/kk) sisältyvät perusosaan. Näinä menoina voidaan pitää reseptivapaita lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Tämän ylimenevältä osin sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet, lääkinnälliset tarvikkeet, proteesit ja apuvälineet sekä hammashuollosta ja silmälaseista aiheutuneet kustannukset huomioidaan menona perustoimeentulotukilaskelmaan. Apuvälineiden osalta tulee selvittää, onko niitä mahdollisuus saada lääkinnällisen kuntoutuksen palveluna.

Jos reseptivapaisiin lääkkeisiin tai lääkkeisiin, joihin ei tule Kela-korvausta myönnetään toimeentulotukea, tulee asiakkaan toimittaa lääkärinlausunto sairauden hoidosta ja lääkkeen välttämättömyydestä.

E-pillerit tai muut lääkärin määräämät ehkäisyvälineet huomioidaan menona. Potenssilääkkeet hyväksytään menoksi vain Kelan hyväksymään perussairauden hoitoon.

Toimeentulotukena korvataan vain apteekin lääkkeiden vaihtamista koskevan lain perusteella määrittämä edullisin vaihtoehto paitsi, jos lääkäri on kieltänyt lääkkeen vaihdon.

Ensisijaisesti hyväksytään terveydenhuoltomenot julkisessa (OYS, tk jne.) terveydenhuollossa annetusta hoidosta ja sieltä määrätyistä sairauden hoitoon tarkoitetuista reseptilääkkeistä. Yksityisen terveydenhuollon käytöstä johtuneet menot voidaan ainoastaan erityistilanteessa huomioida toimeentulotuessa, mikäli esimerkiksi erikoishoidon tarve ja hoidon kiireellisyys tai asiakkaan hoitosuhteen jatkuvuus perustellusti sitä edellyttävät. Tällöin asiakkaan on esitettävä aina hoitavan lääkärin lausunto tällaisen hoidon tarpeesta sekä selvitys siitä, ettei julkisia terveydenhuoltopalveluja ole ollut saatavilla kiireellisen hoitotarpeen ilmetessä.

Huom! Terveydenhuollossa on käytössä kohtuuttoman maksurasituksen välttämiseksi maksukatto.

Toimeentulotuen laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada toimeentulotukea. Huomaa kuitenkin, että kyseessä ei ole toimeentulotukipäätös.

 >> Siirry toimeentulotuen laskuriin

Perustoimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen siirtyy Kelalle 1.1.2017. Lue lisää muutoksesta.