In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Hyvää syksyä 2016!

Terva-Toppilan koulun syyslukukausi on alkanut uusissa tunnelmissa. Alakoulun 1-6 vuosiluokkien oppilaat ovat aloittaneet opinnot uuden opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelmauudistus tuo muutoksia toimintakulttuuriin, työskentelytapoihin sekä arviointiin. Opetussuunnitelma tuo oppiainesisältöjen rinnalle laaja-alaisen osaamisen. Kokonaisuus on jaettu seitsemään osaan:

1.  Ajattelu ja oppimaan oppiminen
2.  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
3.  Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
4.  Monilukutaito
5.  Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
6.  Työelämätaidot ja yrittäjyys
7.  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Näitä laaja-alaisen osaamisen taitoja opetellaan kaikkien oppiaineiden yhteydessä sekä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, MOKEISSA, joita on kaikilla 1-6 luokan oppilailla vähintään yksi lukuvuoden aikana. MOKILLA tarkoitetaan laajempaa kokonaisuutta. jossa usean oppiaineen näkökulmasta tutustutaan ja opiskellaan valittua ilmiötä. Kunkin vuosiluokan MOKKIsta määritellään arvioitavat asiat ja ne arvioidaan osana vuosiluokan sisätöjä.

Arviointi  laajenee myös oppiaineiden sisältöjen hallinnan arvioinnista työskentelytaitojen, toiminnan sekä henkilökohtaisten tavoitteiden arviointiin. Arviointia tehdään lisäksi itsearviointina, vertaisarviointina sekä huoltajin kanssa yhteistyössä. Kehitys- ja arviointikeskustelut ovat keskeisessä roolissa oppimisen tavoitteen asettelussa sekä sen seurannassa.

Vuosiluokilla 7-9 noudatetaan vielä vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteita ja tuntijakoa. Uutta toimintakulttuuria kuitenkin jo opetellaan ja oppilaat saavat myös yläluokilla valmiuksia asettaa tavoitteita ja arvioida omien työskentelytaitojen kehitystä. Tätä vahvistamaan kehitämme myös oppimisen tuen TUPA -mallia, jossa oppilaiden yksilöllisiä tarpeita pyritään huomioimaan aineopettajien ja erityisopettajien yhteistyöllä ja monimuotoisilla opetusjärejestelyillä.

Koulussamme panostetaan kuluvana lukuvuonna oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseen kehittämällä Liikkuva koulu -toimintaa. Lukujärjestyksessämme oleva pitkä välitunti tarjoaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden olla aktiivisia ja saada liikuntaa koulupäivien sisälle. Kannustammekin kaikkia ulkoilemaan ja pyrimme hankkimaan lisää ulkoliikuntavälineitä oppilaiden käyttöön.

Koulumme toimii tämän lukuvuoden Toppilan alueella. Uuden kouluverkkopäätöksen, Oulun koulut 2020, vaikutukset näkyvät yläkoululla valmistautumisena muuttoon ensi syksyä silmällä pitäen. Syksystä 2017 Terva-Toppilan koulu yhdistyy Merikosken koulun kanssa Tuiran ja Toppilan alueella toimivaksi yhtenäisperuskouluksi. Alakoulun toiminta jatkuu pääsääntöisesti Merituuli yksikössä ja yläkoululaiset aloittavat toimintansa Merikosken koulukiinteistössä. Sekä Terva-Toppilan että Merikoskeen oppilaat ja henkilökunta tekevät yhteistyötä kuluvan lukuvuoden aikana valmistautuen muutokseen. Yhdistymisen positiivinen vaikutus näkyy laajempana valinnaisainetarjontana oppilaille.

Muutoksista huolimatta Terva-Toppilan koulun henkilökunta huolehtii lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemisesta tiiviillä kasvatuskumppanuudella huoltajien ja alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa.

 

Aktiivista ja opiskeluintoista syksyä toivottaen 

Mervi Karjalainen

va rehtori