In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kuntalisä yhdistyksille 2016 Kuntalisä yhdistyksille 2016

Kuntalisän myöntämisen perusteet:

1. Työllistävä yleishyödyllinen yhteisö, yhdistys, järjestö tai säätiö on oululainen tai valtakunnallinen, jonka toimipaikka tai työllistettävän työtila on Oulussa.

2. Yhteisö työllistää oululaisen.

  • Palkkatuen kuntalisää maksetaan yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille enintään 320 €/kk vähintään 24 kk 28 kk:n aikana työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen. Kuntalisää maksetaan enintään 10 kuukauden ajan.
     
  • Kuntalisää maksetaan enintään 320 €/kk, kun yhteisö työllistää henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Kuntalisää voidaan maksaa enintään kahden vuoden ajan.
     
  • Kuntalisää maksetaan enintään 500 €/kk, kun yhteisö palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimustyösuhteeseen, kun yhteisö työllistää oppisopimuskoulutustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeutetun

1) ammatillista tutkintoa vailla olevan nuoren, tai

2) henkilön, jonka työllistymistä sairaus tai vamma vaikeuttaa,

3) vähintään 12 kk 14 kk:n aikana työttömänä olleen tai

4) vähintään 24 kk 28 kk:n aikana työttömänä olleen henkilön.

Kuntalisää voidaan maksaa enintään 3 vuoden ajan. Tuen saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

  • Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä onvähintään 80 % työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista   palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.
     

3. Yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Alle kuuden kuukauden työsuhteeseen ei myönnetä kuntalisää. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen palveluihin.

4. Yhteisö hakee palkkatukea TE- toimiston kautta. Kuntalisän edellytyksenä on TE- toimiston myöntämä palkkatuki, lukuun ottamatta oppisopimussuhteen toista ja kolmatta vuotta, jolloin yhteisöt eivät kaikkien työttömien osalta saa palkkatukea. Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja mahdollinen koulutuskorvaus) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta huomioon palkkauskustannuksina.

5. Työsuhde alkaa 1.1. – 31.12.2016 välisenä aikana. Näitä sääntöjä sovelletaan myös aikaisemmin aloitettuihin työsuhteisiin, joita koskevat hakemukset on jätetty vuoden 2015 puolella.

6. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

7. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.

8. Palkanmaksun keskeytymisestä tai muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi sekä Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen palveluihin että TE- toimistoon. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

9. Kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkauskustannusten osalta toimitetaan työllisyyden edistämisen palveluihin. 

10. Mikäli saa samanaikaisesti muuta julkista avustusta henkilön palkkakustannuksiin tai yhteisöllä on sopimus Oulun kaupungin kanssa sellaisen toiminnan järjestämisestä, jossa työllistetään palkkatuella, tulee yhteisön aina sopia erikseen kuntalisästä Oulun kaupungin edustajan kanssa.

11. Oulun kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät toteudu.

12. Maksu tapahtuu kolmen kuukauden jaksoina. Ensimmäinen avustus kolmelta ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta maksetaan sen jälkeen, kun yhteisö on toimittanut avustushakemuksen liitteineen Oulun kaupungin työllisyyden edistämisen palveluihin. Työsuhteen jatkuessa maksetaan avustus kolmen kuukauden välein. Avustusta maksetaan näillä perusteilla 31.12.2016 asti.

Oppisopimustyösuhteen tapauksessa lisäksi:

13. Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä koulutuskorvaus otetaan kuntalisää myönnettäessä huomioon siten, että yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan kokonaispalkkauskustannuksia.

14. Työllisyyden edistämisen palveluihin tulee toimittaa kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta sekä opintojen päätyttyä kopio tutkintotodistuksesta.

Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisen
(entinen edelleen sijoittaminen) tapauksessa lisäksi:

15. Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisestä tulee aina ilmoittaa ja sitä koskeva sopimus tulee esittää työllisyyden edistämisen palveluille. TE- toimiston myöntämän palkkatuen ja kaupungin kuntalisän edellytyksenä on, että tuki ei saa vääristää muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua. Mikäli yhteisö saa kuntalisää henkilön palkkakuluihin ja siirtää henkilön yrityksen tehtäviin, on yrityksen työehtosopimuksen mukaisten palkkakustannusten kattamiseksi osallistuttava henkilön palkkakustannuksiin vähintään kuntalisän suuruisella osuudella.

Mikäli muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisen ajanjakso on lyhyempi kuin kuukausi, sovelletaan päiväkohtaista maksuosuutta. Saadakseen muun työnjärjestäjän tehtäviin siirrettävän työllistettävän osalta kuntalisää, on työllistettävän työaika sovitettava vastaamaan kokonaispalkkaa, joka muodostuu valtion palkkatuesta, kuntalisästä ja yrittäjän osuudesta.

16. Koulutushankkeisiin liittyvässä muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisessä ei tarvitse edellyttää työnantajan maksuosuutta.

17. Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisaikaa voi olla enintään 6 kk.

18. Yhteisö vastaa työnantajavelvoitteista myös muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisen aikana (mm. poissaolojen seurannasta ja vakuutuksista on sovittava kirjallisesti yrityksen kanssa).