In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Verkkoviestintäohje Verkkoviestintäohje

Oulun kaupungin internet- ja intranetsivut ovat tärkeitä kanavia tiedottamisessa ja sähköisten palvelujen tarjoamisessa. Yhä useampi hakee tietoa ja käyttää palveluja verkkosivujen kautta.

Verkkoviestinnässä noudatetaan kaupungin viestintäohjeiden yleisiä periaatteita kuitenkin huomioiden sähköisen viestinnän erityisluonne. Tässä ohjeessa keskitytään julkisten internetsivujen asioihin, mutta ohje soveltuu pääosiltaan myös intranet-sivujen perusohjeeksi.

1. Tieto nopeasti verkkoon

Oulun kaupungin verkkosivut ovat aina ajan tasalla. Uusi tieto päivitetään mahdollisimman nopeasti verkkoon. Tiedot julkaistaan verkkosivuilla vähintäänkin yhtä aikaa kuin muissa välineissä.

Verkkojulkaisun etuna on nopea päivitettävyys, jota kannattaa käyttää hyväksi. Kun materiaali viedään verkkoon, samalla sitoudutaan päivittämään ja ylläpitämään sitä.

Käyttäjille tulee tarjota aina tuoreinta tietoa. Vanhentuneet ja väärät tiedot karkottavat sivuilta lukijat ja antavat epäluotettavan kuvan organisaation toiminnasta. Kattava ja hyvin jäsennelty sisältö vähentää omalta osaltaan palautepostia ja turhia tiedustelusoittoja.

2. Itsenäinen vastuu sivuista

Kukin toimiala ja toimintayksikkö vastaa sivustostaan itsenäisesti. Yksikön tulee nimetä verkkosivuista vastaava henkilö ja suurissa sivukokonaisuuksissa tarvittaessa hänen apunaan toimivat eri osien päivittäjät.

Kaupungin etusivun ja muiden yleisten sivujen ylläpidosta vastaa konsernipalvelujen viestintäyksikkö.

3. Tekijänoikeudet ja suositukset

Verkkosivujen sisältöön pätevät samat tekijänoikeussäännökset kuin muihinkin julkaisuihin. Verkossa ei tule julkaista mitään sellaista materiaalia, jonka oikeudet eivät ole hallussa.

Ulkopuolelta hankittavan materiaalin käyttöoikeudet tulee aina varmistaa etukäteen siten, että sopimus sisältää täydet oikeudet materiaalin jatkokäyttöön.

Sivujen laadinnassa tulee noudattaa kaupungin ohjeistuksia, julkishallinnon suosituksia sekä muita vastaavia määräyksiä ja hyviä käytäntöjä.

4. Ajattele, ennen kuin julkaiset

Verkkosivut soveltuvat useimpien asioiden tiedottamiseen, mutta aina kannattaa harkita tapauskohtaisesti, onko verkkosivusto oikea paikka kyseiselle asialle.

Muista huomioida myös viestin kohderyhmä. Sisäiset asiat kuuluvat intranetiin ja julkiset kuntalaisille tarkoitetut asiat internetiin.

5. Yksinkertaisuus ja helppo päivitettävyys

Sivut kannattaa pitää yksinkertaisina käyttää ja helppoina päivittää. Sivujen tulee olla luettavissa suoraan selaimella ilman erillisiä lisäohjelmia. Mikäli sivujen käyttöön tarvitaan apuohjelmia, niiden käytöstä tulee antaa selkeät ohjeet.

Perustietojen tulee löytyä suoraan sivustolta ilman että niitä tarvitsee hakea erillisistä liitteistä. Pitkät asiakirjat ja tulostettavat lomakkeet voidaan julkaista liitteinä pdf-muodossa.

Sivujen päivitykseen tulee käyttää koko organisaatiossa käytössä olevia yhteisiä välineitä. 

6. Keveys ja nopea latautuminen

Kaupungin verkkosivuja laadittaessa tulee huomioida käyttäjien kirjava laitekanta. Sivut tulee suunnitella siten, että mahdollisimman monella on mahdollisuus lukea sivuja.

Sivujen tulee olla keveitä ja nopeasti latautuvia myös hitaampien yhteyksien kautta. Tähän päästään välttämällä tiedostokooltaan suuria elementtejä.

Kuvien käytölle tulee aina olla selkeä peruste ja niiden tulee olla nopeasti latautuvia. Tiedostokooltaan suuret kuvat ja muut liitteet tulee sijoittaa linkin kautta avautuvaksi. Linkin yhteydessä on hyvä mainita tiedostokoko.

Sivujen tulee toimia yleisimmillä selaimilla, myös vanhemmilla versioilla.

Selainyhteensopivuus tulee testata vähintään kaksi selainsukupolvea taaksepäin eli yhteensopivuuden minimivaatimus = uusin selainversio - 2.0.

7. Ulkoasu

Oulun kaupungin sivustojen tulee noudattaa Oulun graafista ilmettä. Graafiset ohjeet löytyvät viestinnän sivuilta osoitteesta www.ouka.fi/viestinta. Samassa osoitteessa on saatavana myös Oulu-logo, jota käytetään yhteisenä graafisena tunnisteena ja internetsivuilla linkkinä kaupungin pääsivulle (www.ouka.fi).

Sivukokonaisuuksien tulee noudattaa yhdenmukaista ulkoasua.
Luettavuuden varmistamiseksi käytetään tummaa tekstiä vaalealla pohjalla. Tekstin olisi hyvä olla suurennettavissa. Tekstilajina kannattaa käyttää päätteetöntä fonttia (suosituksena fonttiperhe: verdana, arial, helvetica). 

8. Sivun sisältö

Jokaisella sivulla tulee olla:

 • Sivun otsikko <title>, joka kuvaa sivun pääsisältöä.
 • linkki kokonaisuuden pääsivulle
 • sivusta vastaavan yksikön nimi
 • päivityspäivämäärä (mahdollisesti myös sivun julkaisupäivämäärä)
 • palautemahdollisuus: mieluiten kollektiivinen osoite (esim. teatteri@ouka.fi) tai linkki palautelomakkeeseen.

9. Pääsivun sisältö

Internetissä jokaisen sivuston pääsivulla tulee löytyä edellisten lisäksi:

 • palvelut asiakaslähtöisesti esiteltyinä
 • vastuuyksikön yhteystiedot
 • linkki kaupungin pääsivulle ja Oulu-logo
 • ajankohtaiset uutiset tai linkki niihin
 • hakukonetta varten metatiedot (vähintään kuvaus ja avainsanat)

10. Älä eksytä käyttäjää

Tiedon helppoa löytämistä ja vaivatonta sivulta toiselle siirtymistä tulee kaikin tavoin tukea. Käyttäjää ei saa eksyttää sivustosta ulos. Kaupungin internet- ja intranetsivuilta pois vievien linkkien yhteydessä tulee kertoa, kenen tuottamaan sisältöön linkki viittaa.

Käyttäjälle on syytä kertoa myös, mikäli linkki aukeaa uuteen ikkunaan tai jos linkin kohteena on hitaasti latautuva sivu (esimerkiksi suuri kuva tai liitetiedosto).

11. Tue helppoa navigointia

Sivuilla liikkumista eli navigointia tulee helpottaa. Yhdenmukainen ulkoasu kertoo käyttäjälle, että hän on edelleen samassa palvelussa. Yhtenäinen navigointirakenne toistuu jokaisella sivulla.
Suorat tekstilinkit vievät aihetta koskeviin lisätietoihin tai -palveluihin. Palvelulomakkeet mahdollistavat sähköisen asioinnin ja suoran palautteen. Mahdollisille kuvalinkeille tulee tarjota rinnakkaisena vaihtoehtona tekstilinkit. Dokumentin sisäiset linkit auttavat pitkien dokumenttien lukemisessa ja selaamisessa.

12. Tiivistä tekstiä kohderyhmää ajatellen

Nettiteksti kannattaa pitää lyhyenä ja ytimekkäänä. Nettiin kirjoitettaessa on hyvä noudattaa uutisen peruskaavaa (kärjellään seisova kolmio).

 • Tärkein alkuun, vähiten tärkeä loppuun.
 • Otsikkoon asia tiivistettynä (sama teksti sopii usein myös sivun otsikkoon eli titleen)
 • Alkukappaleeseen oleellinen
 • Järjestys tärkeimmästä vähiten tärkeään
 • Jokainen kappale toimii itsenäisenä elementtinä, jolloin osien järjestystä voi vapaasti vaihdella ja osia voi tarvittaessa helposti jakaa ja linkittää omille sivuilleen
 • Käytä lyhyitä kappaleita, lyhyitä lauseita sekä väliotsikoita ja luetteloita.
 • Pidä teksti tiiviinä: kiteytä – kirkasta – karsi.
 • Sivujen sisällön tulee olla ajatellun kohderyhmän mukainen. Palvelun kohderyhmän kannalta keskeiset sivut tulee olla luettavissa myös englanniksi ja tarpeen vaatiessa myös muilla kielillä.

13. Kaksisuuntaisuus ja sähköiset palvelut

Verkkosivujen lukijoille tulee taata vaivaton mahdollisuus antaa palautetta ja esittää kysymyksiä.

Asialliseen palautteeseen ja kysymyksiin on vastattava viipymättä, viimeistään viestin saapumista seuraavana työpäivänä. Jos asia vaatii tarkempaa käsittelyä, kerrotaan asiakkaalle, että asia on lähetetty käsiteltäväksi ja tarkempi vastaus on tulossa.

Tiedonvälityksen lisäksi verkkosivujen kautta voidaan tarjota suoria palveluja.

14. Sähköpostiosoitteet

Vältä sähköpostiosoitteiden kirjoittamista julkisille internetsivuille. Kerro mieluummin, miten osoite muodostetaan siis etunimi.sukunimi@ouka.fi tai korvaa osoitteen @-merkki (at)-merkinnällä. Näin vähennät osoitteeseen kohdistuvaa roskapostin määrää.

Intranetiin voidaan sähköpostiosoite kirjoittaa oikeassa muodossa, koska intranet toimii suojatussa sisäverkossa.

15. Tietoturva

Kaupungin verkkosivut sijaitsevat pääasiassa Oulun Tietotekniikan hallinnoimalla palvelimella. Tietoturvan osalta tulee noudattaa kaupungin tietohallinnon sekä Oulun Tietotekniikan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Tarkemmat ohjeet intranet-sivujen sisällöntuottajille löytyvät sisäiseen käyttöön intranet-palvelusta (palvelun käyttö rajattu Oulun kaupungin sisäverkkkoon).

(Oulun kaupunginhallitus 26.3.2007 § 176)