In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Taajamametsien hoidon yleissuunnitelma Taajamametsien hoidon yleissuunnitelma

Taajamametsien hoidon yleissuunnitelma
- lähi- ja suojametsäalueet  

 
Taajamametsien hoidon yleissuunnitelma kattaa n. 1500 hehtaaria keskeisimmiksi katsottuja taajamametsäalueita, joita ovat asutuksen ja teiden läheisyydessä sijaitsevat lähi- ja suojametsät. Kaikkiaan kaupunki omistaa taajama-alueella n. 4500 ha metsää.

Työstä vastasivat Oulunseudun Ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat Kaisu Kulmala ja Mikko Parttimaa. Suunnitelma on tehty taajamametsien hoidon tueksi ja sen tavoitteena on nostaa esille taajamametsien hoidon merkitystä ja erityispiirteitä, kuten virkistys-, maisema- ja luontoarvoja. Suunnitelman pohja-aineistona on käytetty Oulun kaupungin metsäsuunnitelmaan perustuvaa Tforest -metsikkökuviotietokantaa ja Xcity-kartta-aineistoa.

Työtä ohjasi ohjausryhmä, jossa oli edustajat rakennusvalvontavirastosta, ympäristövirastosta ja teknisestä keskuksesta.

Taajamametsien hoidossa puuntuotanto ei ole ensisijainen hoidon päämäärä, vaan hoitoa ohjaavat monet aineettomat hyödyt, erilaiset arvot ja arvostukset, metsän pääasiallinen käyttötarkoitus, puuston kunto, lainsäädäntö ja kaavoitus. Hoidon päätavoitteena on miellyttävän lähimaiseman, virkistysarvojen, arvokkaiden luontokohteiden, metsien monimuotoisuuden, sekä suojavaikutusten ylläpitäminen ja kulutuskestävyyden säilyttäminen sekä lisääminen. Taajamametsiä hoidetaan eriasteisin puuston harvennuksin. Hoitotoimenpiteiden ajoittamisen ohjeena voidaan vanhemmissa metsissä pitää puuston kuntoa, nuoremmissa metsissä voidaan noudattaa yleisiä hyvän metsänhoidon suosituksia. Voimakkaan yhteyttävän latvuksen kehittyminen on puun elämisen ehto. Harvennuksella luodaan edellytykset riittävän elävän latvuston kehittymiselle ja näin turvataan hyväkuntoisen ja monipuolisen metsän säilyminen.

Työn keskeinen tulos on hoidon yleisohjeistus, jonka runkona on taajamametsien hoitoluokitus ja jota on tarkennettu edelleen kehitysluokkakohtaisilla hoito-ohjeilla. Lisäksi arvioitiin suunnittelualueen hoitotöiden kiireellisyys sekä hoitotöiden kustannukset vuosiksi 2004-2008. Inventoinnin mukaan hoitotöiden tarvetta lähimmän viiden vuoden kuluessa on noin 513 hehtaarin pinta-alalla, josta taimikonhoitotöitä on 72 ha ja harvennushakkuutöitä 441 ha.

Valmistunut suunnitelma on yleissuunnitelma, jota toteutetaan yksilöityjen metsikkökohtaisten toteutussuunnitelmien pohjalta. Taajamametsien hoito on ympäristönhoitoa, joka vaikuttaa välittömästi monen kaupunkilaisen asuinympäristöön. Yhteistyötä asukkaiden kanssa tarvitaan niin töiden suunnittelussa kuin toteutuksessakin.


Opinnäytetyö
Kaisu Kulmala ja Mikko Parttimaa. Taajamametsien hoidon yleissuunnitelma - lähi- ja suojametsäalueet. Oulu 2003. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.