Draivin koulutukset - Työ ja elinkeinot - Oulun kaupunki

Draivin koulutukset Draivin koulutukset

Osaaminen ajan tasalle!

Järjestettävät kurssit on suunniteltu yhteistyössä Draivia rekryyn ESR -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on vastata toimintaympäristön ja muuttuvan taloustilanteen luomiin haasteisiin.

Hankkeella tuetaan rakennemuutoksen myötä vapaana olevan osaamisen suuntaamista paremmin yritysten ja eri toimialojen tarpeita vastaavaksi, parannetaan koulutettujen työllistymistä ja selvitetään vapaana olevan työvoiman valmiuksia ja mahdollisuuksia liikkuvuuteen.

Pilotoimalla uusia kurssikokonaisuuksia kehitetään avointa korkeakouluopetusta vastaamaan rakennemuutoksen luomiin osaamisen suuntaamis- ja kehittämistarpeisiin.

Kursseja ja valmennuksia toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy, Oulun yliopisto ja Minero Oy. Koulutukset ovat laajuudeltaan sellaisia, että ne on mahdollista suorittaa myös menettämättä työttömyysetuuttaan.

Klikkaa otsikkoa, niin pääset kurssin infosivuille.
 

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n avoin ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n avoin ammattikorkeakoulu järjestää vuoden 2014 aikana kolme uutta opintokokonaisuutta. Esihautomo-opintoihin voit hakea jo nyt ja syksyllä alkavat myös Terveysalan tietojärjestelmät sekä Sosiaalinen media liiketoiminnan mahdollistajana -kokonaisuudet.

Esihautomo-opinnot - Ideasta uuteen liiketoimintaan

Opintokokonaisuus koostuu jaksoista Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (3 op) ja Oman liikeidean kehittäminen (7 op). Opintoihin voi hakea omien aikataulujen mukaisesti jo keväällä 2014.

Opiskelija oppii tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuden ja osaa laatia ideastaan liiketoimintasuunnitelman sekä oppii käyttämään liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja sekä rakentamaan ja hyödyntämään tukiverkostoa.

Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (3 op):

Kurssilla selvitetään liiketoimintaidean alustavaa potentiaalia ja menestymismahdollisuuksia sekä selvitetään mahdolliset esteet liiketoiminnan aloitukselle (esim. lainsäädäntö, patentti, omistusoikeudet). Lisäksi selvitetään liikeidean toteutettavuutta ja tuotteen/palvelun toimivuutta sekä kartoitetaan alustavaa rahoituksen tarvetta sekä mahdollisia rahoitusmahdollisuuksia. Kurssilla selvitetään myös potentiaalisten asiakkaiden määrää ja tehdään alustavia kannattavuuslaskelmia.

Oman liikeidean kehittäminen (7 op):

Kurssilla liikeidealle laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja liiketoimintamalli. Liiketoimintasuunnitelmassa tehdään liiketoimintaympäristön analyysi: analysoidaan potentiaalisten asiakkaiden määrää, kilpailutilannetta ja kilpailijoita. Lisäksi selvitetään tarvittavat alkuinvestoinnit ja niiden rahoitus sekä tehdään laskennallinen liikeidean tarkastelu, kannattavuuslaskelmia ja alustavat budjetit 2-3 vuodelle. Liikeidealle tehdään myös markkinointisuunnitelma. Kurssilla kartoitetaan mahdollisia yhteistyökumppaneita ja hyödynnetään yhteistyöverkostoja ja asiantuntijoiden apua.

Terveysalan tietojärjestelmät

Opintokokonaisuuden avulla opiskelija voi kehittää omaa osaamistaan terveysalan tietojärjestelmien alalla. Ensimmäinen kurssi alkaa syksyllä 2014 ja kursseille voi ilmoittautua 14.4. alkaen. Osaamistavoitteet liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

  • suomalaisen terveysalan palvelujärjestelmän ja lainsäädännön kokonaisuus
  • yhteinen kieli terveysalan tietojärjestelmien parissa toimiville eri alojen edustajille
  • terveysalan tietojärjestelmien kehittämisen erityispiirteet
  • käytännön toiminta terveysalan tietojärjestelmäprojektissa
  • terveysalan yhteistyö paikallisella ja kansallisella tasolla.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on saada opiskelijoille kontakteja alueen terveysalan ja tietojärjestelmäkehityksen toimijoihin sekä saada opiskelijat tekemään aiheeseen liittyviä monialaisia projekteja ja harkitsemaan oman yrityksen perustamista.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista
(yht. 15 op)

Terveysala ja sen tietojärjestelmät (5 op)

Terveysalan tietojärjestelmät osana asiakkaan polkua (5 op)

Terveysalan tietojärjestelmäprojekti (5 op)

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat sellaiset IT-alan ammattilaiset, jotka haluavat erikoistua terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja sellaiset terveysalan ammattilaiset, jotka haluat erikoistua terveysalan tietojärjestelmien kehittämiseen sekä terveysalan prosessien kehittämiseen IT:n avulla.

Sosiaalinen median liiketoiminnan mahdollistajana

Sosiaalisen median opinnot järjestetään syksyllä 2014. Opintokokonaisuuden avulla tietojenkäsittelyn ammattilainen voi päivittää osaamistaan vastaamaan sosiaalisen median sovelluskehityksen haasteisiin. Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (yht. 23op):

Web-teknologiat (3 op)
Sosiaalisen median sovellukset (5 op)
Web-sovelluksen ohjelmointi (5 op)
Oman liikeidean kehittäminen (10 op)

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat sellaiset IT-alan ammattilaiset, joilla on perusedellytykset Web-sovelluskehitykseen (esim. HTML, CSS, JavaScript, PHP, tietokannat). Tämän lisäksi Facebook-sovelluskehitys edellyttää Facebook-tunnuksen.

Oulun yliopiston avoin yliopisto

Oulun yliopiston avoin yliopisto tarjoaa vuonna 2014 kurssipaketin ohjelmistotekniikasta sekä yrittäjyydestä.

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikan kurssipaketti sisältää yhteensä 25 opintopisteen verran opintoja. Kursseja voi suorittaa yksittäin valiten sopivimmat omien kehitystarpeiden pohjalta.

Koulutus on suunnattu erityisesti osaajille, jotka ovat rakennemuutoksen myötä jääneet työttömiksi. Kurssipaketti on suunniteltu niin, että opiskelija saa päivitettyä osaamisensa ajan tasalle ja siten parannettua työllistymismahdollisuuksiaan.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja tietotekniikan insinöörit ja diplomi-insinöörit, jotka hallitsevat normaalin sulautetun järjestelmän ohjelmistokehitysprosessin. Työkokemusta on hyvä olla ohjelmistokehityksestä tai testauksesta siten, että hallitsee jonkin ohjelmointikielen pääperiaatteet ja ohjelmien teon.

Kurssipaketissa erityistä huomiota on kiinnitetty käytännön ohjelmointi- ja testaustyöhön, johon perehdytään – luentojen lisäksi – vaativien harjoitustöiden avulla. Kurssien avulla opiskelija voi ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan vastaamaan yritysten tarpeita.

Kurssit:
521260S Ohjelmoitava Web (5 ECTS)
521495A Tekoäly (5 ECTS)
815311A Software Quality and Testing (5 ECTS)
815653S Open Source Software Development (4 ECTS)
812347A Olio-ohjelmointi (6 ECTS)
 

Yrittäjyysopinnot

Uusia yrittäjyysopintoja tarjotaan syksystä 2014 alkaen. Tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus liittää avoimen yliopiston opintoihin myös Työelämätaidot- ja Työelämäprojekti-kokonaisuudet.

Yrittäjyys I – minustako yrittäjä? Opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja voivat arvioida omia motiivejaan, osaamistaan ja valmiuksiaan yrittäjyyteen.

Yrittäjyys II – Luovuus ja yritystoiminta. Opiskelijat tutustuvat luovien, kollaboratiivisten menetelmien avulla yrittäjyyteen ja oppivat yrittäjyydestä tekemisen kautta.

Yrittäjyys III – Opiskelijat rakentavat liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntäviä liiketoimintamalleja ja oppivat harjoitusten kautta rakentamaan uutta liiketoimintaa.
 

Taidot tiliksi -valmennusohjelma

BusinessOulun aiemmin toteuttamista "Pälli – Painettava äly liiketoiminnaksi" ja "Tilli – Tulevaisuuden internet liiketoiminnaksi" -ohjelmista saatujen hyvien tuloksien pohjalta on todettu tarve kehittää ohjelmaa myös muille toimialoille soveltuvaksi.

Draivia rekryyn -hanke toteuttaa yhdessä Minero Oy:n kanssa vuoden 2014 aikana kaksi uutta Taidot tiliksi -valmennusohjelmaa. Minero järjestää kesän ja syksyn aikana valmennusohjelmat sekä pikadiagnostiikan että älykkään sensoroinnin (+ IoT) alueille. Ohjelma on suunnattu lähinnä ammattilaisille, jotka haluavat suunnata osaamistaan uudelle toimialalle. Pikadiagnostiikka ja talojen älykäs langaton sensorointi ovat selkeitä kasvualoja, joissa on mahdollista yhdistää uudella tavalla oululaista osaamista ja rakentaa uudenlaista liiketoimintaa.

Aikaisempien Pälli-koulutusten pohjalta on syntynyt toistakymmentä yritystä sekä kymmeniä uusia työpaikkoja, joten uusia yrityksiä sekä työpaikkoja odotetaan syntyvän myös Taidot tiliksi -valmennuksista.

 

Draivia rekryyn -hanke

projektipäällikkö Mika Vierimaa
050 568 6008
mika.vierimaa@ouka.fi

projektisuunnittelija Outi Virtasalo
044 703 1397
outi.virtasalo@ouka.fi

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Lyhytosoite tälle sivulle
www.ouka.fi/draivinkoulutukset