Harjoittelu

Oulun kaupunki tarjoaa opintoihin sisältyviä harjoittelu- ja käytännön työn oppimispaikkoja eri palvelualueilla ja yksiköissä. Harjoittelun laajuus vaihtelee opiskelijan alan perusteella.

Harjoittelussa tutustut Oulun kaupunkiin työnantajana. Opit uutta, jaat osaamistasi, saat työkokemusta ja luot tärkeitä kontakteja tulevaisuuttasi varten. Meille on tärkeää, että opiskeluun liittyvä harjoittelusi on mielekästä ja onnistut siinä.

Tulemme myös mielellään esittelemään kaupunkia työnantajana sekä eri ammattialojen työtehtäviä oppilaitoksiin.

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelu

Ammattikorkeakoulut ja toisen asteen opiskelijat

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tarjoaa alan opiskelijoille monipuolisesti mahdollisuuksia käytännön harjoitteluun sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoisten työntekijöiden ohjaamana. Työpaikalla tapahtuva harjoittelu/ käytännöntyön oppiminen ovat opetussuunnitelman/koulutussopimuksen mukaista ja ohjattua.

Harjoittelun tavoitteet täsmennetään opettajan, työpaikan yhdyshenkilön ja opiskelijan yhteistyönä. Hyvä opiskelijaohjaus on myös osa potilas/asiakas turvallisuutta.  

Opiskelijoita sitovat henkilökunnan tapaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Harjoittelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus.

Vaadittavat rokotukset tulee olla voimassa ennen harjoittelun alkua.

Harjoittelun varaaminen

Palvelupäälliköt ja palveluesimiehet vastaavat alueellaan opiskelijoiden harjoittelun ja ohjauksen suunnittelusta ja toteutumisesta. Kunkin palveluyksikön palveluesimies tai nimetty opiskelijavastaava toimii opiskelijoiden yhteyshenkilönä oppilaitoksiin päin.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat varaavat harjoittelupaikat ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmän (www.jobiili.fi) kautta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen käytännön työn oppimisen paikat sovitaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten opettajien ja harjoittelupaikkojen yhteyshenkilöiden kanssa. Peruuntuvat harjoittelupaikat on ilmoitettava harjoitteluyksikön yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseisen jakson alkamista.

Harjoitteluun valmistautuminen

Ennen kyseestä harjoittelujaksoa oppilaitosten antama teoriaopetuksen on vastattava ja tuettava harjoitteluyksikössä tapahtuvaa oppimista/opiskelijaohjausta opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelijalle harjoittelujakson aikana harjoittelulle asetetut tavoitteet ja sisällöt toteutuvat ja syvenevät vaadittavaksi osaamiseksi. Ennen harjoittelun alkamista opiskelijan tulee kerrata tarvittava osaaminen, jos teoriaopetuksesta on kulunut aikaa.

Harjoitteluyksikkö vastaa harjoittelijoiden työturvallisuudesta ja järjestää suojavaatteet, pukeutumistilat ja ruokailumahdollisuuden sekä nuorista työntekijöistä annetun lain edellyttämällä tavalla.

Opiskelija lähettää etukäteen oppimisportfolionsa harjoittelupaikan yhteyshenkilölle. Oppimisportfoliossa opiskelija kuvaa lyhyesti aiemman opiskeluhistoriansa, tämän hetken opintojakson ja käytännön harjoittelujakson tavoitteet sekä omat tavoitteet. Oppimisportfoliossa tulee olla selvästi opiskelijan yhteystiedot, harjoittelupaikka ja – aika sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot. Oppimisportfolio tulee olla myös opiskelijalle nimetyn ohjaajan käytössä. Tässä vaiheessa opiskelijan tulee ilmoittaa myös mahdolliset koulupäivät tai muut poissaolot harjoittelujakson aikana, jotta ohjaajat voivat huomioida tämän ohjausta suunnitellessa.

Harjoittelu alkaa yleisperehdytyksellä

Perehdytys edellyttää myös opiskelijan omaa aktiivisuutta. Ennen harjoittelujakson alkamista opiskelija tutustuu itsenäisesti Oulun kaupungin verkkosivujen kautta kaupungin tarjoamiin sote-alan palveluihin ja tulevaan harjoitteluyksikköön. 

Katso organisaatiokaavio hyvinvointipalvelujen esittelysivulta 

Yleisperehdytys Oulun kaupungista, hyvinvointipalveluista, harjoitteluyksiköstä sekä työhön perehdytys tapahtuvat opiskelijavastaavan ja/tai –ohjaajan toimesta (perehdytyskansio/IMS).

Opiskelija perehtyy harjoittelujakson alkuvaiheessa itsenäisesti Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen intranetissä olevaan tietoturva- ja tietosuojaverkkokoulutukseen ja suorittaa koulutuksen sekä tulostaa todistuksen.

Opiskelija allekirjoittaa tietoturva- ja käyttäjäsitoumuksen. Työasemien, tietoliikenneverkon ja atk-järjestelmien käyttöoikeudet annetaan vain sitoumuksen lukeneille ja allekirjoittaneille henkilöille. Jos opiskelija käyttää potilastietojärjestelmä Efficaa, niin hänelle annetaan henkilökohtaiset Effica –tunnukset yksikön Effica-vastuukäyttäjän toimesta. Potilastietojen käsittelyyn on oikeus vain, jos se liittyy välittömästi työhön. Opiskelijan tekemät kirjaukset Efficalla hyväksyy henkilö, jonka ohjauksessa opiskelija on työpaikalla.

Harjoittelujakson aikana

Ammattikorkeakoulun opiskelijan tulee harjoittelujakson aikana saavuttaa oppimistavoitteensa ja harjoittelun sisällön tulee olla opintosuunnitelman mukaista ja ohjattua. Toisen asteen opiskelija oppii käytännön työn oppimisen jaksolla tutkintoon ja tutkinnon osaan kuuluvan ammattitaidon tai osan koulutussopimuksen tavoitteista todellisessa työympäristössä. Harjoittelun aikana opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan ja työelämän pelisääntöjen noudattamisesta. Hänellä tulee olla aktiivinen ja vastuullinen työote. Ohjaajan vastuulla on katsoa, mitä opiskelija voi tehdä ohjattuna ja mitä tehtäviä itsenäisesti. Opiskelija tekee niitä tehtäviä, joihin hänellä on valmiudet osallistuen työryhmässä hoito- tai hoivatyöhön mahdollisimman itsenäisesti opiskeluvaiheen ja kykyjensä mukaisesti, etsien toiminnalleen ja yksikön käytännöille teoreettisia perusteita.

Harjoittelun alussa opiskelija ja ohjaaja käyvät yhdessä läpi opiskelijan harjoittelujakson tavoitteet. Opiskelija laatii ohjaajan ohjauksessa harjoittelujaksolle työvuorolistan, mikä säilytetään työyksikössä sovitussa paikassa.

Jos harjoittelun aikana ilmenee ongelmia liittyen ohjaukseen, harjoitteluympäristöön tms., niin opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opettajaan ja/tai harjoitteluyksikkönsä palveluesimieheen.

Harjoittelujakson aikana jokaisella työyhteisön työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ohjata ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Opiskelija saa suullista palautetta ohjaajaltaan suorittamistaan työtehtävistä välittömästi ja päivittäin. Kehittävä palaute tukee opiskelijan ammatillista kasvua kuin myös yksilöllistä kasvua. Annettu suullinen ja kirjallinen palaute tulee olla yksilöllistä, oppimista tukevaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa.

Harjoittelun arviointi

Harjoittelujakson väli- ja loppuarviointi käydään arviointikeskusteluissa, joihin osallistuvat opiskelija, ohjaaja ja opettaja. Keskustelun aikana tarkastellaan harjoittelujaksoa, sen tavoitteita, opiskelijan suorituksia sekä arvioidaan, miten tavoitteisiin on päästy sekä sovitaan myös opiskelijan seuraavan harjoittelujakson tavoitteita. Perusteltu arviointi pohjautuu ammattihenkilön ammattitaitovaatimusten kriteereihin.

Opiskelijan palaute henkilökunnalle ja harjoittelupaikkaan

Opiskelijan tulee antaa kirjallinen palaute harjoittelujaksostaan viimeisellä harjoitteluviikolla loppuarvioinnin jälkeen hyvinvointipalvelujen intranetissä (Akkuna).  Kysely on luottamuksellinen, opiskelijan henkilöllisyys ei tule esille missään kyselyn vaiheessa.

Opiskelijan vastuut ja tehtävät

1. Opiskelija vastaa omasta oppimisestaan ja opiskelijan tulee sitoutua opiskeluun työryhmän jäsenenä.

2. Opiskelija toimii sosiaali- ja terveysalan juridisten säännösten ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja huolehtii osaltaan potilas- ja työturvallisuudesta sekä noudattaa salassapitovelvollisuutta.

3. Opiskelija laatii kirjallisen työvuorosuunnitelman harjoittelupaikassa noudatettavien työvuorosopimusten mukaisesti ja noudattaa sovittuja työaikoja, merkitsee työvuoromuutokset ja poissaolot työvuorolomakkeeseen.

4. Opiskelija ilmoittaa poissaoloista harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle.

5. Opiskelija laatii yhdessä ohjaajansa kanssa tavoitteet, joita täsmennetään päivittäin ja harjoittelee aktiivisesti ja tavoitteellisesti harjoittelupaikan oppimismahdollisuuksia hyödyntäen.

6. Opiskelija osallistuu työryhmässä hoito- tai hoivatyöhön mahdollisimman itsenäisesti opiskeluvaiheen ja kykyjensä mukaisesti sekä etsii toiminnalleen ja yksikön käytännöille teoreettisia perusteita.

7. Opiskelija hyödyntää yksikön työntekijöiden ammattitaitoa ja yksikön kirjallista tms. aineistoa syventääkseen oppimistaan. Opiskelija näyttää ohjaajalleen kirjallisia oppimistehtäviään, pyytää niihin ohjausta yksikössä ja luovuttaa tarvittaessa tehtävänsä kopion yksikköön

8. Opiskelija pyytää suullista ja kirjallista palautetta ja arvioi omaa oppimistaan sekä osallistuu sovittuihin ohjaus- ja arviointikeskusteluihin.

9. Opiskelija antaa palautetta saamastaan ohjauksesta ja tekee ehdotuksia työyksikön kehittämiseksi.

Lyhytosoite tälle sivulle on www.ouka.fi/harjoittelu