Laajakaistatuen haku

Oulun kaupunki ryhtyy maksamaan paikallisten laajakaistahankkeiden edistämiseksi määräaikaista laajakaistatukea. Määrärahaa varataan vuosille 2021–2022 yhteensä 500 000 euroa. Tuki on tarkoitettu paikallisten laajalaistahankkeiden rakentamiseen.

Laajakaistatuki on haettavissa ajalla 1.1.–31.8.2021. Pitkällä hakuajalla halutaan turvata riittävä valmisteluaika hakijoiden selvitysten ja suunnitelmien tekemiselle.

Vapaamuotoisessa laajakaistatukihakemuksessa tulee esittää tuen piiriin haettavan laajakaistahankkeen suunnitelma ja kustannusarvio sekä kuluttajille tarjottavat laajakaistatuotteet.

Oulun kaupungin laajakaistatuen myöntämisen kriteereitä ovat:

  • tuki myönnetään kylätoimikunnille, asukasyhteisöille, laajakaistaosuuskunnille ja -yhtiöille tai muille rekisteröityneille yhteisöille kiinteän laajakaistan rakentamista varten
  • tukea ei myönnetä yksityishenkilöille
  • tuen myöntämisessä huomioon otettavat näkökohdat ovat hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja kustannukset, paikallisuus, vaikuttavuus ja verkon peittävyys
  • tuki haetaan kustannusarvion perusteella mutta maksetaan vain toteutuneita kustannuksia vastaan jälkikäteen (ennakkoja ei makseta)
  • laajakaistatukea ei makseta sellaisille hankkeille, jotka ovat jo toteutusvaiheessa
  • tukea ei makseta alueille, joissa kiinteä laajakaista rakentuu markkinaehtoisesti, asian arvioinnissa käytetään kaupunginhallituksen 31.8.2020 käsittelemän laajakaistaselvityksen tilannekuvatietoa 
  • laajakaistatukea myönnetään kiinteälle laajakaistaverkolle, jossa on mahdollista tarjota kuluttajalle vähintään 100/100 Mbps symmetrinen laajakaistayhteys

Määräajassa saapuneet hakemukset otetaan valmisteluun, ja päätösesitys tuen jakamisesta käsitellään kaupunginhallituksessa elo-syyskuussa 2021. Kaikki hakemukset arvioidaan erikseen ja suhteessa toisiinsa edellä mainituilla kriteereillä. Koska laajakaistatukipäätös ajoittuu syksyyn, voidaan vuoden 2021 tukipäätöksellä rahoittaa myös vuoden 2022 puolella syntyneitä kustannuksia.

Avustuspäätökseen liitetään ehto, joka mahdollistaa avustuksen takaisinperinnän, mikäli avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun johdosta tai jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on haettu ja myönnetty.

Asiasta päätti Oulun kaupunginhallitus 31.8.2020.

Lisätietoja:

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Sari Uitto, p. 040 1582455
Tapio Siikaluoma, p. 044 703 2114
BusinessOulu
Heikki Huhmo, p. 050 360 5940
Oulun Digi
Ari Ylinärä, p. 040 562 2684

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Hae laajakaistatukea

Laajakaistatuen hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2021 Oulun kaupungin kirjaamoon sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Hakemukseen viite: Laajakaistatukihakemus.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan yhteyshenkilön yhteystiedot.