Opetuksen kehittäminen - kehittäjäopettajat ja tutoropettajat

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilla on kehittäjäopettajia, joilla on omien vastuualueiden lisäksi yhteisiä tehtäviä. He kehittävät varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta.


Kehittäjäopettajien tehtävänä on

 • lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen kautta
 • pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja arviointimenetelmien kehittäminen
 • käytännön vertaistuen järjestäminen ja toimintamallien työstäminen kehittämistoiminnan tueksi
 • ohjauspolun pedagoginen kehittäminen ja asiantuntijatehtävät
 • varhaiskasvatuksen ja opetuksen koulutusten koordinointi ja kouluttaminen
 • opetussuunnitelmatyön seuranta ja paikallisen opetussuunnitelmatyön valmistelu sekä tukimateriaalien työstö ja koonti
 • vastuualueisiin liittyvä tiedottaminen
 • yhteistyö muiden sivistys- ja kulttuuripalveluiden toimijoiden kanssa omalla ohjausalalla
 • kaupungin työryhmissä ja tiimeissä toimiminen oman ohjausalan ja/tai kehittämisyksikön edustajana
 • Office 365 Education -sähköisen toimintaympäristön ja muiden virtuaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ohjauksessa
 • Verkostojen luominen ja moniammatillinen yhteistyö sekä kansainvälinen yhteistyö
   

Kielet ja kansainvälisyys

Pauliina Kanervo, p. 050 592 3965
Toimenkuvaani kuuluvat kielet ja kansainvälisyys täydennyskoulutuksineen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainväliset hankkeet, asiantuntijapalveluiden kansainvälisten vierailujen koordinointi, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kieliohjelmasta vastaaminen ja laatutyö vastuualueiden ja yksiköiden tasolla.

 

Yrittäjyyskasvatus

Pauliina Aula-Kyrö, p. 040 1825114
Toimenkuvani koostuu yrittäjyyskasvatusasioista esiopetuksesta lukioon. Koordinoin yrittäjyyskasvatuspolun kehittämistä ja autan yrittäjyyskasvatukseen liittyvien arjen kysymysten kanssa kouluarjessa, kuten valinnaisainekurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. Organisoin oppilasvierailuja ja aktiviteetteja yrittäjyyskasvatusteeman alla. Tiedotan yrittäjyyskasvatuksen tapahtumista ja suunnittelen sekä organisoin aiheeseen liittyviä täydennyskoulutuksia. 

 

Esi- ja alkuopetus

Pirjo Koivuranta ja Tarja Mankinen
Tehtäviimme kuuluvat Oulun kaupungin esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen, alueellisen yhteistyön koordinointi ja ohjaus, koulutusten suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö Alpo-tiimin sekä muiden kehittäjäopettajien kanssa.

Pirjo p. 040 763 4003 ja Tarja p. 040 763 4003

 

Kestävä kehitys ja luonnontieteet

Jussi Tomberg, p. 044 703 9186
Toimenkuvaani kuuluu luonnontieteiden pedagoginen ja menetelmällinen tukeminen, sekä täydennyskoulutus. Olen mukana koulujen kestävän kehityksen pyrkimyksissä. Järjestän säännölliset tapaamiset kestävän kehityksen yhdysopettajien kanssa ja opastan heitä kestävän kehityksen suunnitelman tekemisessä Toimin myös yhdyshenkilönä maakunnallisessa kestävän kehityksen työryhmässä. Osallistun Perämerenkaaren sivistysyhteistyöhön ja lähialueyhteistyöhön Venäjän Karjalaan. Toimin verkostoyhteistyössä ainejärjestöjen, Oulun yliopiston, luonnonvarakeskuksen, sekä muiden oppimista edistävien tahojen kanssa. Minut voi kutsua myös käymään koulullasi.

 

ICT

Arto Niva ja Ismo Talsta
Toimenkuvaamme kuuluvat digitaalisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen, tiedonhallinta-polusta vastaaminen, yhteistyö koulujen TVT-yhdysopettajien kanssa sekä digitaalisuuteen liittyvät kehittämishankkeet.

Arto p. 044 703 9185 ja Ismo p. 040 352 6889

 

Kulttuuri

Satu Jehkonen, p. 044 703 9536
Toimin kulttuuriyhdysopettajana ja suunnittelen ja organisoin keskitettyä kulttuuritarjontaa oppilaille yhteistyössä kulttuurilaitosten ja -toimijoiden kanssa. Kulttuuriopetuksen ja oululaisen Kulttuuripolun kehittäminen on osa työtäni, jonka myötä olen osa kehittäjäopettajien ryhmää. Olen mukana opettajien täydennyskoulutusten suunnittelussa. Minut tavoittaa parhaiten torstaisin ja perjantaisin.

 

Osallisuus

Satu Kurvinen, p. 044 703 9188
Työtehtäviini kuuluvat oppilaskunnan ohjaavien opettajien työn tukeminen, yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa ja erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen uuden ops:n hengessä. Olen mukana mm. Vaikuttajapäivien, Kaupunkikokouksen, Oppilaskuntafoorumien järjestämisessä, ylläpidän oppilaskunta-sähköpostilistaa ja teen mielelläni kouluvierailuja ja autan kouluja kehittämään oppilaiden osallisuutta sekä koulun arjessa että edustuksellisesti (oppilaskunnan hallitus).

 

Tutoropettajat

Lukuvuonna 2018-2019 Oulun kaupungin perusopetuksen koulujen tukena työskentelee 24 tutoropettajaa ja toiminnan koordinaattori.

Tutoropettajat ovat osa Opetushallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on tukea opettajia opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamisessa. 
 
Tutoropettaja tukee muita opettajia koulukulttuurin muutoksessa, uuden pedagogiikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä.  Tutoropettajan tehtävänä on viedä vertaisopettajuuden mallia kouluille ja tukea koulujen kehittymistä oppiviksi yhteisöiksi.
 
Tutoropettajat tarjoavat yksittäisille opettajille ja tiimeille tutorointia tarpeiden mukaan. Koulut voivat tilata heiltä työpajoja ja koulutuksia. Tutoropettajat järjestävät myös alueellisia pedakahviloita ja työpajoja.

Lisätietoja  Oulun tutoropettajien kotisivuilta ja koordinaattori Paula Vorneelta, p. 050 4076278, paula.vorne(at)eduouka.fi

 

Kehittäjäopettajien esittely (pdf)

Tutoropettajien esittely (pdf)

Lisätietoa

 

Yrittäjyyskasvatus

Kehittäjäopettajien blogi

Digitaalisuus Oulun kaupungin perusopetuksessa - Digiloikka 2020 -projektitiimin selvitysraportti
helmikuu 2018 (pdf)

100 ovea avoinna - Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -hanke