Valovoimainen Oulu

< Takaisin

Nuorten työpajatoiminta tuottaa tuloksia

 

Nuorisopalvelujen nuorten työpajatoiminta kokeili uutta sosiaalisen vahvistumisen ja palvelujen laadun mittaria neljällä työpajalla. Sovari-kyselyn tulokset perustuvat työpajojen nuorille toteutettuun nettikyselyyn, jota ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Oulussa kyselyyn vastasi 37 iältään 17-25-vuotiasta nuorta.


”Pajajakson aikana olen saanut itsevarmuutta tekemisiini ja olen saanut tutustua uusiin ihmisiin. Pajalla aloittaminen täyden työttömyyden jälkeen oli yksi parhaimmista päätöksistäni.”
 

Nuoret arvioivat kyselyssä työpajan tehtäviä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, työvalmennusta, yksilövalmennusta ja henkilökohtaista tukea sekä omaa motivaatiotaan osallistua toimintaan. Kyselyyn vastanneet antoivat Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnalle kokonaisarvion 4.7 (asteikko 1-5). Tulokset ovat saman suuntaiset kuin aiemmin tehdyssä Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa 2016. Tärkeiksi asioiksi nousevat nuorta kunnioittava ja tukea antava ammattitaitoinen henkilöstö sekä mahdollisuus oppia uutta kannustavassa ilmapiirissä osana ryhmää.
 

”Työpajajakso antoi ensimmäisenä selkeyttä päivärytmiin ja työskentelyyn. Jatko-opiskelusuunnitelmat selkeytyivät myös. Opin uusia taitoja sekä uusien ohjelmien käyttötaitoja.”
 

Kyselyssä nuoret arvioivat myös tuen tarvettaan ja sitä, ovatko saaneet tukea. Eniten tukea nuoret ovat kokeneet saaneensa opiskelu- ja työelämävalmiuksissa: vastaajista 92 % on saanut melko tai erittäin hyvin tukea. Tulevaisuudensuunnitelmiin laajemmin tukea on saanut melko tai erittäin paljon 84 % vastaajista.
 

”Oppinut haaveammattiini liittyviä taitoja, selkeyttänyt sitä olisiko se oma juttu. Tavannut uusia mahtavia ihmisiä. Oppinut asioita omasta itsestä ja parantanut elämänhallintaa ja päivärytmiä. Antanut rahallista tukea ylläpitokorvauksineen ja matkakorvauksineen. Sosiaalisia kontakteja.”
 

Nuoret ovat kokeneet saaneensa tehtävissään onnistumisen kokemuksia (4.8) ja oppineet uusia taitoja (4.8). Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat saaneet kokonaisarvioksi 4.5.

Pajoilla annettava työvalmennus (4.8) sekä yksilövalmennus ja henkilökohtainen tuki (4.7) ovat saaneet korkeat arviot. Nuoret ovat kokeneet, että valmentajat hyväksyvät heidät sellaisina kuin he ovat (4.8), ja he luottavat valmentajiinsa (4.8). Työpajalla työskentelevät nuoret ovat myös halukkaita osallistumaan toimintaan (4.9). Vastaajista 100 % suosittelisi työpajoja työttömänä olevalle kaverille.
 

”Olen saanut nostettua itseluottamusta ja kuntoani pajajakson aikana. Olen saanut uusia kavereita ja apua ongelmatilanteisiin. Olen avoimempi ja sosiaalisempi. Olen oppinut uusia taitoja.”
 

Sovari-mittarin mukaan 97 %:lla vastaajista on tapahtunut sosiaalista vahvistumista joko jonkin verran, tai selvästi ainakin yksi asia on parantunut. Arjen asioiden hoitaminen on parantunut 92 %:lla vastaajista jonkin verran, tai selvästi ainakin yksi asia. Myös itsetuntemus ja sosiaaliset taidot ovat vahvistuneet pajajakson aikana.
 

”Pajajakso on antanut minulle rohkeutta mennä elämässäni eteenpäin, selkeyttä tulevaisuuteeni sekä itsevarmuutta arkiseen elämään.”

 

Sovari-mittari osoittautui helppokäyttöiseksi ja tulokset valtakunnallisestikin vertailukelpoisiksi. Kysely otetaan vuoden alusta käyttöön kaikilla nuorten työpajoilla, joissa on vuoden aikana lähes 300 nuorta.

Valtakunnallinen raportti 150 työpajan 3883 työpajanuoren vastauksista valmistuu alkuvuoden aikana. Valtakunnalliset kyselyn tulokset julkaistaan Valtakunnallisen työpajayhdistyksen sivuilla www.tpy.fi.

Lisätietoja työpajoista ja niille hakemisesta löytyy Nuorten työpajojen verkkosivulta


Kursiivilla olevat ovat nuorten suoria lainauksia.
 

Teksti: Anu Puhakka

Jakolinkki