Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset

< Takaisin

Vuorovaikutussuunnitelma ohjaa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8. Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelman vuosille 2019–2021. Vuorovaikutussuunnitelma ohjaa jatkossa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa. Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet.
 

Vuorovaikutussuunnitelma edistää kaupungin ja kuntalaisten sekä kaupungin ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Se perustuu kaupunkistrategiaan 2026 sekä sen arvoihin rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Strategiassa osallisuus näkyy vetovoimaisena Ouluna, joka mahdollistaa ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan. Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa.

Suunnitelma päivittää Oulun aiemman osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman. Suunnitelmalla on yhteys avoimen hallinnon suunnitelmaan, yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaan sekä lapsiystävälliseen kuntaan ja näissä mainittuihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. 

Asukkaita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019-21

Kaupungin ja kuntalaisen välinen vuorovaikutus käsittää muun muassa kuntalaisen asioinnin kaupungin palveluissa, kuntalaisen toiminnan omassa asuinympäristössään sekä hänen osallistumisensa kaupungin toiminnan suunnitteluun. Kuntalaisten osaamista ja potentiaalia arvostetaan Oulussa kokonaisvaltaisesti. Kaupunki panostaa viestinnän kehittämiseen kaupungin ja kuntalaisen välillä.

Kaupunki tukee myös kuntalaisen vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteon eri vaiheissa, sekä omaehtoista toimintaa. Maantieteellisesti laajan Oulun vahva perinne alueellisessa osallisuudessa ja vuorovaikutuksessa on huomioitu tavoitteissa ja toimenpiteissä. Tavoitteiden alle on jaoteltu tarkennettuja, konkreettisia toimenpiteitä, jotka ovat suunnitelman liitteenä.

Teema 1: Tiedonkulku

Tavoite: Kuntalaiset tietävät, mitä Oulussa tapahtuu ja mitä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia heillä on

Teema 2: Päätöksenteko - Kuntalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon 

Tavoite: Kuntalaiset tietävät kaupungin päätöksenteosta, sen vaiheista ja vaikuttamisen paikoista
Tavoite: Päättäjät ovat päätöstä tehdessään tietoisia kuntalaisten näkemyksistä ja päätöksen vaikutuksista
Tavoite: Kuntalaiset osallistuvat palveluiden ja toiminnan suunnitteluun

Teema 3: Kuntalaisten toimintamahdollisuudet - Oulu tukee kuntalaisten toimintaa kaupungissa ja alueilla

Tavoite: Oulu tukee kuntalaisten omaehtoista toimintaa
Tavoite: Kuntalaiset voivat vaikuttaa asuinalueensa asioihin yhteistyössä kaupungin kanssa

 

Sidosryhmiä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019-21

Kaupunki haluaa tukea yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa, sillä järjestöjen vahvuus on vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen tarjoaminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen. Pitkälti vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt tarjoavat monipuolista vapaa-ajan toimintaa kuten erityisryhmien kokoontumisia, kerhotoimintaa ja kulttuuria. Järjestöt tekevät myös tärkeää ennaltaehkäisevää työtä.

Oulussa edistetään yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Kaupunki tukee uutta liiketoimintaa, kasvua, vientiä ja työpaikkojen syntyä vahvasti tukevia yrityspalveluja. Palveluja tarjotaan yrityksille niiden tarpeiden mukaan yhdessä kumppaneiden ja verkostojen kanssa.

Tavoitteiden alle on määritelty konkreettiset, sidosryhmiä koskevat toimenpiteet, jotka ovat suunnitelman liitteenä.

Teema: Sidosryhmien toiminta-, vaikuttamis- ja yhteistyömahdollisuudet

Tavoite: Sidosryhmillä on kaupungin tuki toimintansa kehittämiseen
Tavoite: Yleishyödyllisten järjestöjen on helppo toimia kaupungissa ja tehdä yhteistyötä kaupunkiorganisaation kanssa
Tavoite: Sidosryhmät osallistuvat ja vaikuttavat kaupungin toimintaan

Valmistelu laajassa yhteistyössä

Oululaiset, kaupungin henkilöstö ja sidosryhmät otettiin kevään 2019 aikana mukaan vuorovaikutussuunnitelman laadintaan. Työhön pystyi osallistumaan asukasilloissa, järjestöille suunnatussa tilaisuudessa, Alakkonää digiä -työpajassa sekä kaupungin netti- ja Facebook-sivuilla. Lisäksi lapset ja nuoret osallistuivat laadintaan Nuorten vaikuttajapäivässä viime lokakuussa. Tutkija on analysoinut kaikki palautteet ja ne on lisätty osaksi vuorovaikutussuunnitelman sisältöä.

Vuorovaikutussuunnitelmasta saatiin lausunnot hyvinvointilautakunnalta, sivistys- ja kulttuurilautakunnalta ja yhdyskuntalautakunnalta sekä Business Oulu -liikelaitoksen johtokunnalta, lähidemokratiatoimikunnalta, maahanmuuttajaneuvostolta, mielenterveys- ja päihdeneuvostolta, ONE:lta (Oulun nuorten edustajisto), tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta, vammaisneuvostolta sekä vanhusneuvostolta. Lausunnot on analysoitu sisällönanalyysia käyttäen ja ne on sisällytetty suunnitelmaan. Lausunnoissa esitetyt kehittämisehdotukset on huomioitu suunnitelman sisältöön soveltuvin osin.

Voit tutustua Vuorovaikutussuunnitelmaan kaupunginhallituksen pöytäkirjan (19.8.2019 §251) liitteistä.

Jakolinkki

Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Suosittelemme

Päätöksenteon uusimmat kokousasiakirjat

Suorat lähetykset valtuuston kokouksista

             
Facebook - Oulun kaupunki Twitter - Oulun kaupunki Youtube - Oulun kaupunki Oulun kaupungin blogit Instagram Spotify Oulu - soittolistat Rss - Oulun kaupungin uutis-syöte
       

Lyhytosoite tälle sivulle ouka.fi/ajankohtaista