Tapahtumien rahoitus

Hyvä idea mutta ei rahoitusta? Jokainen tapahtuma vaatii vähintään pienen rahoituksen toteutuakseen. Yleisötapahtuman rahoitus koostuu tyypillisesti lipputuloista, sponsorituotoista, avustuksista ja muusta oheismyynnistä. Muuta oheismyyntiä tapahtumissa voi olla esimerkiksi ruoka, anniskelu ja erilaiset festivaalituotteet. Sponsoroinnin koulutusta ja konsultointia tarjoavat alan yritykset sekä tapahtumatuotantoon erikoistuneet koulutusohjelmat.

Vinkkejä hyvän avustushakemuksen tekemiseen tästä.

Tietoa erilaisista avustuksista:
1. Oulun kaupunki

2. Suomen kulttuurirahasto

3. Muita rahasto
ja
4. Säätiöit
ä
5. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

6. Taiteen edistämiskeskus

7. Nuorten tapahtumat

8. Luovien alojen yritysrahoitus1. Oulun kaupunki

Kulttuuriapurahat- ja avustukset, Oulun kaupunki

Kulttuuritoimintaa ja taidetta tuetaan erilaisilla avustusmuodoilla Oulussa.  Avustuksilla pyritään tukemaan mahdollisimman paljon erilaista toimintaa vuosittain.

Liikunta-avustukset, Oulun kaupunki

Liikuntaa tuetaan Oulussa mm. Tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnuspalkinnon avulla.

Nero-raha

Nuorten NERO on toimintaraha, joka on tarkoitettu Oulun nuorten projektien, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamiseen. Tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa, joka muuten voisi jäädä syntymättä. Nuorten NEROa voi hakea ympäri vuoden!

Jos sinulla ja kavereillasi on kasassa ryhmä, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 25-vuotiaita, teillä on mahdollisuus hakea NEROa. NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa! Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö.

Yhteisötoiminnan avustukset

Kuntalaisvaikuttamiseen ja yhteisötoimintaan voivat hakeutua kaikki Oulun kaupungin alueella toimivat tai perustettavat asukasyhteisöt. Toimintaan mukaan hyväksyttävillä yhteisöillä on mahdollisuus hakea toiminta- tai kohdeavustusta.

2. Suomen Kulttuurirahasto

Pohjois-Pohjanmaan rahasto

Rahasto toteuttaa maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaalimista ja kehittämistä myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muutakin kulttuuritoimintaa toimialueensa 34 kunnan alueella. Osa toimialueen kunnista on yhteisiä Keski-Pohjanmaan rahaston kanssa.

Keskusrahasto

Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja.

3. Muita rahastoja

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Rahasto on merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja hänen puolisonsa Jenny Wihurin vuonna 1942 perustama yleishyödyllinen kulttuurisäätiö, joka vuosittain jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toimintapiiriin.

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

90 vuotta apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Apurahoja haettavissa mm. Suuriin kulttuurihankkeisiin.

4. Säätiöitä

Aurora-tietokanta
(entinen säätiöpalvelu)
Aurora -tietokannasta voit etsiä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksia. Tietokanta sisältää rahoittajia Suomesta sekä ulkomaisia rahoittajia, joiden rahoitusta suomalaisten tai Suomessa asuvien on mahdollista hakea. Rahoittajia on noin 800 ja tietokantaa päivitetään jatkuvasti uusilla rahoitustiedoilla. Auroran tiedot on kerätty suoraan rahoittajilta. Tietokannan käyttö on maksutonta. Hakijoiden tulee tarkistaa tiedot rahoittajilta, esimerkiksi heidän www-sivuiltaan, josta saa myös tarkemmat hakuohjeet.

Samuel Huberin taidesäätiö

Säätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat musiikin, teatterin, tanssin, sirkus- ja performanssitaiteen parissa. Tukea annetaan kaikenkielisille kotimaisille hankkeille ja etusijalla ovat freelancerit.

Musiikin edistämissäätiö MES

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimintaan.

5. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.  Valtionavustusten myöntäminen on harkinnanvaraista. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikassa järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoimintaa tuetaan valtionavustuksilla ja niihin liittyvällä informaatio-ohjauksella. EU-hankkeisiin voi saada tukea rakennerahastojen kautta sekä eri EU-ohjelmista.

6. Taiteen edistämiskeskus

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
on yksi Taiteen edistämiskeskuksen alueellisista asiantuntijaelimistä. Sen toimialue on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnan alueet.

Toimikunta päättää alueensa taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista vertaisarvioinnin pohjalta. Lisäksi se osallistuu asiantuntijaelimenä Taiteen edistämiskeskuksen strategiatyöhön ja antaa asiantuntijalausuntoja.

Taiteen keskustoimikunta

Taiteen keskustoimikunta ja valtiontaidetoimikunnat myöntävät mm. kohdeapurahoja, matka-avustuksia, residenssiavustuksia, taitelija-apurahoja ja taiteenalakohtaisia avustuksia. Sivuilla on tietoa myös mm. kirjastoapurahoista ja kuvataiteen näyttöapurahoista. Alueelliset taidetoimikunnat jakavat alueidensa taiteilijoille kohdeapurahoja ja työskentelyapurahoja.

Lue lisää:
Valtakunnalliset apurahat ja avustukset

Alueelliset apurahat ja avustukset7. Nuorten tapahtumat

Youth in Action -projektirahoitus

Youth in Action -nuorisoaloiteohjelman kautta on mahdollista saada rahoitusta nuorten ideoimaan ja toteuttamaan projektiin. Rahoitusta voivat hakea yleishyödylliset järjestöt ja nuorten vapaat ryhmät. Ryhmässä täytyy olla vähintään neljä 15–30-vuotiasta jäsentä.

Youth in Action -rahoitusta myönnetään nuorten suunnittelemiin projekteihin, jotka nuoret toteuttavat itse omista lähtökohdistaan. Projektin täytyy kannustaa lähiympäristön nuoria aloitteellisuuteen ja vastuunottamiseen. Projekti antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Rahoituskohde voi olla esimerkiksi tapahtuma, julkaisu, elokuvaprojekti, kansainvälinen leiri tai hanke. Rahoituksella ei kuitenkaan voida kattaa kaikkia projektin kuluja. Toteutettavalla projektilla täytyy olla selkeä tavoite ja aikataulusuunnitelma. Hakemuksen tekemiseen kannattaa pyytää apua kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOsta. Neuvoja saa myös Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta.

Youth in Action -rahoitusta ei voi hakea koulujen tai oppilaitosten toimintaan. Rahoitusta ei myönnetä järjestöille sellaiseen toimintaan, joka on jo osa järjestön säännöllistä, vakiintunutta toimintaa.

NettiNappi

Katso muut nuorille tarkoitetut rahoitukset ja avustukset NettiNapin sivuilta.

8. Luovien alojen yritysrahoitus

LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen -opas

Luovien alojen yritys rahoituksesta voi kysellä lisätietoja
Heikki Tunkkarilta, asiakkuuspäällikkö / luovat alat
p. 044 7031399 tai heikki.tunkkari(at)businessoulu.com

tai Business Oulun yrityskehitysasiantijoilta