Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Meidän koulussamme oppilaiden tukeminen rakentuu opetussuunnitelman mukaiseen kolmiportaiseen tukeen. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti yhdessä huoltajien kanssa. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä.

Yleisen ja tehostetun tuen muotoja ovat
- opetuksen eriyttäminen
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus
- samanaikaisopetus
- koulunkäynninohjaajan tuki
- kodin ja koulun yhteistyö
- oppilashuoltopalvelut
- läksyparkki
- oppilaiden joustavat ryhmittelyt
- erityiset opetusjärjestelyt

Silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja/tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee oppilaan saada tuki tehostettuna. Oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Erityistä tukea saavalle oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös. Tällöin esim. joku oppiaine voidaan yksilöllistää. Oppilaan saama tuki ja oppisisällöt kirjataan henkilökohtaiseen asiakirjaan (hojks), joka tehdään vanhempien kanssa yhteistyössä.

Puhelin
Erityisopettaja Noora Pehkonen
050 5934 666

Erityisopettaja Eija Holappa
050 5628 222

Sähköposti
etunimi.sukunimi@eduouka.fi