Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin yleisellä tuella tarkoitetaan kaikille oppilaille suunnattua tukea sekä oppilashuollon palveluita. Yleisellä tuella pyritään ennakoimaan oppimisen esteitä ja edistämään oppimista. Yleisen tuen muotoja ovat mm. eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus jne.. 
 
Silloin, kun yleisen tuen muodot eivät ole riittäviä, on oppilaalla oikeus saada tehostettua tukea oppimiseensa. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimisen, sosiaalisen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista. Tehostettu tuki rakentuu yleisen tuen tukikäytänteille ja lisäksi käytetään mm. avustajapalveluita, ohjaus- ja tukipalveluita sekä oppilashuollon palveluita. Tehostetun tuen oppimääriä ei yksilöllistetä sen sijaan opetus- ja ohjausmuotoja voidaan yksilöllistää. Tehostetun tukeen siirryttäessä oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa pedagoginen arvio ja sen pohjalta oppimissuunnitelma. 
 
Mikäli tehostetun tuen muodot eivät ole riittäviä, on oppilaalla oikeus saada eri-tyistä tukea oppimiseensa. Erityinen tuki on oppimisen ja hyvinvoinnin tuen vahvin muoto. Erityiseen tukeen siirryttäessä oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa pedagoginen selvitys ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen päätös on määräaikainen. Oppilaantuki tuodaan ensisijaisesti oppilaan omaan luokkaan, mutta jos arvioidaan, että on oppilaan edun mukaista järjestää opetus pienryhmässä, niin oppilas voidaan siirtää pienryhmään. Erityisen tuen aikana voidaan oppilaan oppimääriä yksilöllistää.