Päivähoidon asiakasmaksut - Asiakasmaksut - Oulun kaupunki

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi
Palvelunumero 08 5585 3780
Sähköposti: varhaiskasvatuksenasiakasmaksut(at)ouka.fi

Katso yhteystiedot täältä

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu

Kuukausimaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden  mukaan. Bruttopalkkaan lisätään 3,85 %:n lomarahan osuus 1.3.2017 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Jatkossa käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu.

Päivähoitolaskun kiinteä eräpäivä on aina kuukauden 26. päivä.

Tuloselvityksen tekeminen

Tuloselvitys tehdään sähköisesti osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi. Mikäli mahdollisuutta sähköiseen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitys toimitetaan paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa täältä.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Varhaiskasvatuksen maksut 1.3.2017 alkaen

Perheen koko/henkilöä

Vähimmäisbruttotuloraja €/kk

Maksuprosentti %

2

1 915

11,5

3

1 915

9,4

4

2 053

7,9

5

2 191

7,9

6

2 328

7,9


Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 290 €/kk ja perheen toisesta lapsesta maksu on 90 % ensimmäisen lapsen maksusta, enimmillään 261 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58,00 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä.

Päivähoitomaksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos.

Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien, mikäli perhemuutos on tapahtunut kesken kalenterikuukauden. Mikäli muutos on tapahtunut ensimmäisenä päivänä kalenterikuukauden alusta alkaen, muutos astuu voimaan ensimmäisestä päivästä alkaen.

Valitun palvelun vaikutus maksuprosenttiin

Valitun palvelun vaikutus maksuprosenttiin

Valittu palvelu

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

20 tunnin varhaiskasvatus (päivittäin 4 h viikko tai osaviikkoinen esim. ma-ke tai ke-pe)

50 %

Laajennettu varhaiskasvatus 5 h/päivä

60 %

Laajennettu varhaiskasvatus 6 h/päivä

75 %

Laajennettu varhaiskasvatus 7 h/päivä

90 %

Laajennettu varhaiskasvatus 8 h/päivä

100 %

Esiopetusikäisten lasten osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu (esiopetus + päivähoito)

60 %

Esiopetus+laajennettu ph 1 h

60 %

Esiopetus+laajennettu ph 2 h

75 %

Esiopetus+laajennettu ph 3 h

90 %

Esiopetus+laajennettu ph 4 h

100 %

Osapäiväinen enintään 5 h/päivä

60 %

 

Muut maksut

Maksuton esiopetus huomioidaan asiakasmaksuissa siten, että maksuna peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa syys-, joulu- ja talvilomien sekä kesäaikana, maksuna peritään kokopäivähoidon mukainen maksu em. loma-ajoilta. Esiopetus+laajennettu päivähoito maksuprosentit ylläolevan taulukon mukaisesti.

Tilapäishoidosta peritään 17,30 €/pv/lapsi kokopäivähoidosta ja 10,40 €/pv/lapsi osapäivähoidosta (enintään viisi (5) päivää kuukaudessa).

Avoin varhaiskasvatus on maksutonta.

Saamenkielen ryhmän kuukausimaksu 23,30 €/kk/lapsi. Maksu peritään silloin, kun lapsi on pelkästään saamenkielen ryhmässä. Mikäli lapsi on myös päivähoidossa, saamenkielen ryhmän toiminta on maksutonta.

Kysyttävää asiakasmaksuista?

  • Käyntiosoite work Torikatu 10, 2. krs., Oulu
  • Postiosoite postal PL 75 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi work 08 5585 3780
  • Sähköposti
  • Aukioloajat Puhelinpäivystys klo 9.00 - 15.00
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Katso tästä päivähoidon asiakaspalvelusihteerien yhteystiedot

Katso tästä:

Tulosta tästä: