Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat lainsäädäntöön, ja turvallisen hoidon takaamiseksi tarvitsemme henkilötietoja. Mikäli kulloisenkin palvelun kannalta tarpeellisia ei saada, hoito ja palvelu vaarantuu tai jopa estyy kokonaan. 
 
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa kerätään  henkilötietoja eri käyttötarkoituksiin, joiden rekisterinpitäjänä toimii Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta.
Informointi henkilötietojen käsittelystä.
 
Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan omaisilta ja lakiin perustuen tarvittaessa muilta viranomaisilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut suostumusta.
 
 

Jos haluat käyttää rekisteröitynä asiakkaana tai potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä sinua palvelleeseen yksikköön.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679  jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen, takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään (rekisteröity). Oikeuksia sovelletaan käsittelyperusteen mukaisesti. Käsittelyperusteet voivat olla esimerkiksi lakiin tai suostumukseen perustuvia. 

Tietosuoja-asetuksen lisäksi rekisteröidyn oikeuksista säädetään mm. julkisuuslaissa ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Asiakirjan pyytäminen

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai muusta asiakirjasta pitää tarpeen mukaan ilmoittaa, mihin tietoja käytetään ja miten ne aiotaan suojata. 

EU:n tietosuoja-asetus, Artikla 15: Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Asiakirja- ja tietopyynnöistä perittävät asiakirjamaksut.

Oikeus tiedonsaantiin omista henkilötiedoista (julkisuuslaki, tietosuoja-asetus)

Julkisuuslaki 12 §: Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. 

EU:n tietosuoja-asetus, artikla 15: Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Oulun kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kaupunki voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kaupunki osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.Mikäli kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tiedonsaantipyynnön voi esittää oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, puhelimitse, sähköpostilla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän tiedot (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän suhde henkilöön jonka tietoja pyydetään, tietojen pyytäjän asianosaisuusasema, mitä tietoja pyydetään, miltä ajalta, mihin pyydettyjä tietoja käytetään, mihin pyydetyt tiedot toimitetaan, miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty. Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

Tiedonsaantipyyntö viranomaisen asiakirjasta, Julkisuuslaki 12 §

 Tiedonsaantipyyntö, tietosuoja-asetus, artikla 15

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja korjaamiseen (tietosuoja-asetus)

EU:n tietosuoja-asetus, Artikla 16: Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen oikaisupyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Oikaisupyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja halutaan korjata (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.) ja tarkka kuvaus siitä mitä tietoja halutaan korjattavan ja miten niitä halutaan korjattavan. 

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

Henkilötietojen oikaisuvaatimus

Asianosaisen tiedonsaantioikeus (julkisuuslaki)

Julkisuuslaki 11 §: Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisen tiedonsaantipyynnön voi esittää oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, puhelimitse, sähköpostilla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän tiedot (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän suhde henkilöön jonka tietoja pyydetään, tietojen pyytäjän asianosaisuusasema, mitä tietoja pyydetään, miltä ajalta, mihin pyydettyjä tietoja käytetään, mihin pyydetyt tiedot toimitetaan, miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty. Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Pyynnön tarkentaminen -ohje

Oikeus tulla unohdetuksi (tietosuoja-asetus)

EU:n tietosuoja-asetus, artikla 17: Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetus)

EU:n tietosuoja-asetus, artikla 18: Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetus)

EU:n tietosuoja-asetus, artikla 20: Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Oulun kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

 

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetus)

EU:n tietosuoja-asetus, artikla 21: Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki)

EU:n tietosuoja-asetus, artikla 77: Henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki 21 §: Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutettu voi keskeyttää asian käsittelyn, jos siihen liittyvä asia on vireillä tuomioistuimessa.
 
 

Kuka voi nähdä tietojani?

Henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä (lokitiedot), kuka niitä on käyttänyt tai kenelle niitä on luovutettu sekä siitä, mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Tiedot tulee saada kahden kuukauden kuluessa.

Henkilöllä ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa pyytäjän terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.  Myöskään kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. 

Henkilö ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämiseen.

Tiedonsaantipyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite), miltä ajalta tiedot halutaan ja mitä tarkoitusta varten kerätyistä tiedoista on kysymys. Mikäli pyydetään yli kahden vuoden ajalta, pitää ilmoittaa erityinen syy, pyynnön perustelut ja mahdolliset väärinkäyttöepäilyt sekä miten haluaa tiedot toimitettavan. 

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71, Kansankatu 55 A, 90015 Oulun kaupunki.

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Ohje pyynnön tarkentamiseen

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Hyvinvointilautakunta, PL 37, Torikatu 10A, 90015 Oulun kaupunki


Ikäihmisten hyvinvointi:
vs.vanhustyön johtaja, Maria Vahtola
Sosiaalipalvelut:
sosiaalijohtaja, Arja Heikkinen
Terveyspalvelut:
vs. terveysjohtaja, Liisa Kylmänen

Lisätietoja

Tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa, hän myös neuvoo ja opastaa oikeuksiesi käytössä.

Hyvinvointipalveluiden tietosuojavastaavat:

hyve.tietosuojavastaavat(at)ouka.fi

Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimisto tarjoaa ohjeita ja neuvontaa henkilötietojen käsittelystä:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Pyynnön tarkentaminen

Tiedonsaantipyynnöt suositellaan tehtäväksi mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mikä helpottaa pyynnön kohdentamista oikeaan palveluyksikköön ja auttaa pyydetyn tiedon etsimisessä.

Pyynnön tarkentaminen -ohje

Käsittelyajat

Julkisuuslain mukaan asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava kuukauden kuluessa.

EU:n Tietosuoja-asetuksen, Artikla 12 mukaan: Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.