Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa oululaisten
julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen

Oululaisia koskevat sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta näitä sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä. Tarkista palvelutiedot hyvinvointialueen uusilta verkkosivuilta www.pohde.fi.

Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää 1.1.2023 alkaen alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut.
Informointi henkilötietojen käsittelystä, ohjeet tietopyyntöjen tekemiseen ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseen löytyvät osoitteesta www.pohde.fi/tietoa-meista/tietosuoja
.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat lainsäädäntöön, ja turvallisen hoidon takaamiseksi tarvitsemme henkilötietoja. Mikäli kulloisenkin palvelun kannalta tarpeellisia ei saada, hoito ja palvelu vaarantuu tai jopa estyy kokonaan. 
 
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa kerätään  henkilötietoja eri käyttötarkoituksiin, joiden rekisterinpitäjänä toimii Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta.
Informointi henkilötietojen käsittelystä.
 
Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan omaisilta ja lakiin perustuen tarvittaessa muilta viranomaisilta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut suostumusta.
 
 

Jos haluat käyttää rekisteröitynä asiakkaana tai potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä sinua palvelleeseen yksikköön.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679  jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen, takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään (rekisteröity). Oikeuksia sovelletaan käsittelyperusteen mukaisesti. Käsittelyperusteet voivat olla esimerkiksi lakiin tai suostumukseen perustuvia. 

Tietosuoja-asetuksen lisäksi rekisteröidyn oikeuksista säädetään mm. julkisuuslaissa ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Asiakirjan pyytäminen

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai muusta asiakirjasta pitää tarpeen mukaan ilmoittaa, mihin tietoja käytetään ja miten ne aiotaan suojata. 

Tiedonsaantipyynnön voi esittää valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella tietopyynnöllä.  Tietopyyntö lähetään Oulun kaupungin kirjaamoon joko postitse tai sähköpostilla, jolloin suositellaan käyttämään Oulun kaupungin tarjoamaa turvasähköpostia. Ohje turvasähköpostin käyttöön.

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A
kirjaamo(at)ouka.fi

Lisäksi tietopyynnön voi esittää myös käymällä paikan päällä tai soittamalla sinua palvelleeseen palvelupisteeseen.

 

EU:n tietosuoja-asetus, Artikla 15: Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Asiakirja- ja tietopyynnöistä perittävät asiakirjamaksut.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Hyvinvointilautakunta, PL 37, Torikatu 10A, 90015 Oulun kaupunki


Ikäihmisten hyvinvointi:
vanhustyön johtaja, Mervi Koski
Sosiaalipalvelut:
sosiaalijohtaja, Arja Heikkinen
Terveyspalvelut:
terveysjohtaja, Jorma Mäkitalo

Lisätietoja

Tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa, hän myös neuvoo ja opastaa oikeuksiesi käytössä.

Hyvinvointipalveluiden tietosuojavastaavat:

hyve.tietosuojavastaavat(at)ouka.fi

Lisäksi tietosuojavaltuutetun toimisto tarjoaa ohjeita ja neuvontaa henkilötietojen käsittelystä:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Pyynnön tarkentaminen

Tiedonsaantipyynnöt suositellaan tehtäväksi mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mikä helpottaa pyynnön kohdentamista oikeaan palveluyksikköön ja auttaa pyydetyn tiedon etsimisessä.

Pyynnön tarkentaminen -ohje

Käsittelyajat

Julkisuuslain mukaan asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava kuukauden kuluessa.

EU:n Tietosuoja-asetuksen, Artikla 12 mukaan: Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.