Siirry suoraan sisältöön

Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin (julkisuuslaki 12 §) ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista (henkilötietolaki 29 §).

Asiakas- ja potilastiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut suostumusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualuekohtaisista asiakas- ja potilastietorekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joihin on merkitty rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterin pitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista.

Jos haluat käyttää rekisteröitynä asiakkaana tai potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään.

Asiakirjan pyytäminen

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää. (Julkisuuslaki 13 §.)

Oikeus tiedonsaantiin

Julkisuuslaki 11 §: Hakijalla, valittajalla tai muulla jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisen tiedonsaantipyynnön voi esittää oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, puhelimitse, sähköpostilla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän tiedot (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), tietojen pyytäjän suhde henkilöön jonka tietoja pyydetään, tietojen pyytäjän asianosaisuusasema, mitä tietoja pyydetään, miltä ajalta, mihin pyydettyjä tietoja käytetään, mihin pyydetyt tiedot toimitetaan, miten pyydettyjen tietojen suojaus on järjestetty. Lisäksi tulee saada varmistus pyytäjän henkilöllisyydestä.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 27, Torikatu 10 A, 90015 Oulun kaupunki.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Pyynnön tarkentaminen -ohje

Lokitietojen tarkastaminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.Asiakkaan oikeudesta tarkastaa asiakasrekisterin tietoja ja oikeuden toteuttamisesta säädetään henkilötietolain 26–28 §:ssä:

Henkilötietolain 26 §:n mukaan "jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja". Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on korostetusti henkilökohtainen eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla, kuten valtakirjalla.

Henkilötietolaki 28 §   Tarkastusoikeuden toteuttaminen
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Lokitietojen tarkastuspyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Tarkastuspyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite), mitä asiakasrekisteriä tietopyyntö koskee, miltä ajalta tiedot halutaan tarkistaa (mikäli pyydetään yli kahden vuoden ajalta, pitää ilmoittaa erityinen syy), pyynnön perustelut ja mahdolliset väärinkäyttöepäilyt ja miten haluaa tiedot toimitettavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 27, Torikatu 10 A, 90015 Oulun kaupunki.

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Ohje pyynnön tarkentamiseen

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:nmukaan "jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja". Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on korostetusti henkilökohtainen eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla, kuten valtakirjalla.

Henkilötietolaki 28 §   Tarkastusoikeuden toteuttaminen
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Rekisteritietojen tarkastuspyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Tarkastuspyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), mitä asiakasrekisteriä tietopyyntö koskee, miltä ajalta tiedot halutaan tarkistaa, mitä tietoja halutaan tarkastaa ja miten haluaa tiedot toimitettavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 27, Torikatu 10 A, 90015 Oulun kaupunki.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Ohje pyynnön tarkentamiseen

Rekisteritietojen korjaaminen

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä Rekisteritietojen korjauspyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Korjauspyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja halutaan korjata (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.) ja mitä asiakasrekisteriä tietopyyntö koskee, kuvaus siitä mitä tietoja halutaan korjattavan ja miten niitä halutaan korjattavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 27, Torikatu 10 A, 90015 Oulun kaupunki.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Käsittelyajat Käsittelyajat

Julkisuuslain 14 §:n3 momentin mukaan asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Pyynnön tarkentaminen

Rekisteritietojen tarkastus- ja tiedonsaantipyynnöt suositellaan tehtäväksi mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mikä helpottaa pyynnön kohdentamista oikeaan palveluyksikköön ja auttaa pyydetyn tiedon etsimisessä.

Pyynnön tarkentaminen -ohje