Terveysaseman vaihto kuntien välillä

Potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasemansa ja erikoissairaanhoidon yksikkönsä kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista.

Asiakas ei voi esimerkiksi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana.

Hoitopaikan valinta
•    Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä entiselle terveysasemalle että terveysasemalle, jonka asiakas valitsee.  Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä.  Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

•    Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.

•    Potilaalla on toimintayksikön mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Potilas on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.

•    Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin Manner-Suomea tahansa 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

Hoitosuunnitelman mukaista palvelua myös tilapäisestä asuinkunnasta
Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava terveyskeskus ei muutu. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa.

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen
•    Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin edelleen lähimpään hoitopaikkaan.
•    Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.
•    Jos asiakkaalla on kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumus tiettyyn hoitopaikkaan, korvataan hänen matkansa siihen hoitopaikkaan asti, josta hän saa hoitoa.   

Ilmoita terveysaseman vaihdosta kirjallisella lomakkeella, jos kyseessä on kuntien välinen vaihto.