Sosiaalipalvelujen ja ikäihmisten palvelujen valvonta

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Sosiaalipalvelujen valvonta koskee

  • ikäihmisten palveluja
  • vammaisten palveluja
  • kehitysvammaisten palveluja
  • mielenterveys- ja päihdepalveluja 
  • sosiaalihuollon avopalveluja 
  • lastensuojelua

Valvonnan tehtävänä on varmistaa, että asiakkaan oikeus tasalaatuisiin palveluihin toteutuu sekä yksityisissä että kaupungin omissa palveluissa. Valvonnalla huolehditaan myös lakien ja sopimusten noudattamisesta.  

 

Anna palautetta

Palaute on aina tervetullutta. Ensisijaisesti palautetta kannattaa antaa suoraan työntekijälle tai palvelua tarjoavan yksikön esimiehelle. Palautetta voi antaa myös vastuusosiaalityöntekijälle, jos asiakkaalla sellainen on.

Voit antaa palautetta voi antaa myös sähköisesti kaupungin palautekanavan kautta.  

Jos olet käyttänyt palveluita palvelusetelillä, voit arvioida palveluntuottajia tai antaa avointa palautetta palveluntuottajalle, jolta olet palvelua saanut. 

Palautetta kysytään myös erilaisilla asiakaskyselyillä. Kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivulta löydät avoinna olevat kyselyt kuntalaisille. 

Vanhusneusvosto ja vammaisneuvosto toimivat myös palautekanavina asiakkailta palveluiden järjestäjille.

 

Jos kaikki ei toimi

Sosiaaliasiamies auttaa ja opastaa kuntalaisia sosiaalipalveluihin liittyvissä ongelmatilanteissa. 

Voit tehdä kirjallisen muistutuksen joko terveyspalveluihin tai sosiaalipalveluihin, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai menettelyyn. Merkittävistä, esimerkiksi lainvastaisista epäkohdista voit tehdä kantelun suoraan aluehallintovirastolle tai Valviralle. Myös muistutuksen tai kantelun tekemiseen saat apua sosiaaliasiamieheltä.

Voit asiakkaana tai asiakkaan läheisenä tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastasi asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta. Näillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa asiakkaalle haittaa. Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta.

Jos olet epävarma siitä, mitä palautekanavaa sinun kannattaisi käyttää tai millaisia oikeuksia sinulla on asiakkaana, voit olla yhteydessä hyvinvointipalvelujen valvontayksikköön.

 

Valvontaa tehdään eri tavoin

Omavalvonta

Oulun kaupunki ja jokainen yksityinen palveluntuottaja valvoo itse palvelunsa laatua. Tätä kutsutaan omavalvonnaksi ja se on tärkein sosiaalipalvelujen valvonnan muoto. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on asiakkaiden luettavissa toimintayksikössä

Omavalvontaan sisältyy henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus. Sosiaalihuoltolain 48–49 §:n mukaan henkilökunnan on ilmoitettava viipymättä, jos hän tehtävässään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan, joka uhkaa asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisesta.

Kaupunki, aluehallintovirasto ja Valvira valvoo

Lisäksi Oulun kaupungilla on lain mukaan velvollisuus valvoa kaupungin alueella toimivia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia, sekä asumisyksiköitä että avopalveluita. Oulussa palveluiden valvonnasta vastaa hyvinvointilautakunta.

Jos muualla kuin Oulussa sijaitsevassa asumisyksikössä asuu oululaisia asiakkaita, myös heidän osaltaan valvontavastuu on Oulun kaupungilla.

Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat sekä kaupungin että yksityisten palveluntuottajien toimintaa. 

Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista varmistetaan, että palvelua ollaan järjestämässä asianmukaisesti. Tuottaja saa ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi henkilöstöön ja tiloihin liittyen. 

Toiminnan käynnistyttyä palveluiden laatua valvotaan suunnitelmallisesti. Tämä tapahtuu esimerkiksi viranomaisen valvontakäynneillä Oulussa toimivien palveluntuottajien yksiköihin ja palveluntuottajien tapaamisilla. Ikäihmisten palveluissa yksityisten palveluntuottajien yksiköihin tehdään suunnitelmalliset valvontakäynnit yleensä vuoden välein, muissa sosiaalipalveluissa yleensä kahden vuoden välein. 

Valvontakäynti voidaan tehdä myös ennalta ilmoittamatta asiakkaiden, omaisten tai viranomaisten yhteydenottojen perusteella. Jos toiminnassa ilmenee epäkohtia, niihin reagoidaan viipymättä. Tällöin selvitetään, miten ongelmat syntyivät ja sovitaan niiden korjaamisesta. Tarkempaa valvontaa voidaan tarvittaessa jatkaa.

Anna palautetta

Ouka.fi/palaute

Voit antaa asiakaspalautetta myös yksikön palautelaatikkoon tai mahdollisella asiakaspalautelaitteella.

Seuraa hyvinvointikeskusten asiakaspalautelaitteilla annettua asiakastyytyväisyyttä hyvinvointikeskusten sivuilta.

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta

Voit asiakkaana tai asiakkaan läheisenä tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastasi asiakkaan turvallisuuden vaarantaneesta tapahtumasta. Näillä tarkoitetaan tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa asiakkaalle haittaa. 

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta.

Tee lastensuojeluilmoitus tai muu sosiaalihuollon huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi lapsen, vanhuksen tai muun oululaisen hyvinvoinnista, voit tehdä lastensuojeluilmoituksen, vanhustensuojeluilmoituksen tai muun huoli-ilmoituksen tai ottaa yhteyttä henkilön asuinalueen hyvinvointikeskuksen sosiaalipalveluihin.

Tee huoli-ilmoitus osoitteessa www.ouka.fi/huoli.