Valvonta ikäihmisten palveluissa

Palveluiden laatu pyritään turvaamaan kaikissa tilanteissa. Ohjaus, neuvonta ja valvonta ovat keskeiset työkalut laadun varmistamiseksi.

Valvontaa tehdään ennakoivasti, suunnitelmallisesti ja reaktiivisesti. Palvelun laatua ja sisältöä valvotaan ensisijaisesti palveluntuottajan omavalvonnalla.

Omavalvontaan sisältyy sosiaalihuoltolain 48§ mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus. Lain mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on toimittava niin, että asiakkaalle annettavat palvelut toteutetaan laadukkaasti.

Henkilökunnan on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävässään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisesta.

Ennakoiva valvonta

 • Lausunnot aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle koskien yksityisten palveluntuottajien luvanvaraista ja/tai ilmoituksenvaraista toimintaa
 • Kilpailutusasiakirjoihin ja palvelusetelin sääntökirjoihin kirjatut palvelukuvaukset ja palvelun vähimmäisvaatimukset
 • Palveluntuottajan omavalvonta

Suunnitelmallinen valvonta

 • Valvovan viranomaisen toteuttamaa valvontaa Oulun alueella toimivien palveluntuottajien yksiköihin
 • Oulun alueen ulkopuolella toimivien palveluntuottajien valvontavastuu on sillä kunnalla, jonka alueella asumisyksikkö on. Jos asumisyksiköissä asuu oululaisia asiakkaita, heidän osaltaan valvontavastuu on Oulun kaupungilla.
 • Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä toteutetaan myös sopimusvalvontaa ja seurantaa eli tarkastetaan sopimusehtojen ja laatulupausten toteutumista.
 • Yksityisten palveluntuottajien yksiköihin, joilta kaupunki hankkii palveluja, kuten tehostettua palveluasumista, kotihoitoa, kuntouttavaa päivätoimintaa tai omaishoitoa, tehdään suunnitelmalliset valvontakäynnit yleensä vuoden välein.
 • Suunnitelmallisella valvontakäynnillä keskitytään tiettyihin painopistealueisiin, joita voivat olla muun muassa lääkehoitosuunnitelma ja luvat, omavalvontasuunnitelma ja tietosuoja-asiat.

Reaktiivinen valvonta

 • Tehdään tarvittaessa asiakkaiden, omaisten tai viranomaisten yhteydenottojen perusteella sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Huomioidaan kiireellisyys toiminnassa.
 • Voi olla myös matalan kynnyksen yhteistyötä, jolloin esille tulleet asiat pyritään ratkaisemaan yhteisten neuvottelujen kautta.
 • Reaktiivisesta valvonnasta voi seurata pidempiaikainen, tarkempi valvonta ja jopa sopimuksen irtisanominen.

Valvontaa ja toimintaa kehitetään asiakaskokemusten perusteella

Valvontaa ja toimintaa kehitetään asiakaskokemusten perusteella. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kaupungille palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista:

Asiakas voi tehdä muistutuksen tai kantelun. Asiakas voi myös olla yhteydessä Oulun kaupungin sosiaali- ja potilasasiamieheen, joka voi antaa neuvontaa asiakkaan asemasta ja oikeuksista tai avustaa muistutuksen tai kantelun tekemisessä.

Anna palautetta

Ouka.fi/palaute

Voit antaa asiakaspalautetta myös yksikön palautelaatikkoon tai mahdollisella asiakaspalautelaitteella.

Seuraa hyvinvointikeskusten asiakaspalautelaitteilla annettua asiakastyytyväisyyttä hyvinvointikeskusten sivuilta.

Ilmoita läheltä piti - ja muut turvallisuustilanteet

Asiakas tai hänen läheisensä voi tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun aikana havaitsemastaan turvallisuus- tai läheltä piti -tilanteesta. Näillä tarkoitetaan asiakkaan turvallisuuden vaarantanutta tapahtumaa, joka aiheutti tai olisi voinut aiheuttaa haittaa asiakkaalle (esimerkiksi kaatuminen käytävällä kääntyneen matonreunan vuoksi).

Tee ilmoitus turvallisuuden vaarantaneesta tilanteesta.

Tee lastensuojelu- tai muu sosiaalihuollon ilmoitus

Jos olet huolissasi lapsen, vanhuksen tai muun oululaisen hyvinvoinnista, voit tehdä lastensuojeluilmoituksen, vanhustensuojeluilmoituksen tai muun ilmoituksen tai yhteydenoton sosiaalipalveluihin. Ilmoitusten ja yhteydenottojen myötä henkilön ja perheen tilanne selvitetään, ja he saavat tarvittaessa apua.

Lue aiheesta lisää osoitteesta www.ouka.fi/huoli.