Hoijakka

 

 

 

 

 

Hoijakka viimeistelee Suiston luupin koko Oulua esitteleväksi virkistysreitiksi

Hoijakan lähtökohtana on suiston erityislaatuisuus, joka luo alueelle omaleimaista identiteettiä. Vedenpinnan vaihtelu, vuodenajat ja jatkuvassa muutoksessa oleva suisto tarjoaa kokemuksellisuutta, jossa vesi on oleellinen elementti. Ehdotuksessa monipuolista luontoa hyödynnetään niin asukkaiden luonto- ja paikkasuhteen vahvistamiseen kuin vierailijoille tarjottavana elämyksenäkin. Suisto on jännittävä, saavutettava ja kaikin aistein koettava.

Suunnittelualueen ulkokehällä oleva reunarakenne määrittelee alueen rajat ja luo sylin, jonka sisäpuolelle Hartaanselänrannan suistokaupunginosa syntyy. Nallikarista Tuiraan johtava uusi virkistysyhteys jakaa Hartaanselänrannan neljään osa-alueeseen. Hartaanselän länsipuolella on Hartaanranta ja Varikko, idässä kunnostettavan tulvauoman ympärille rakennettavaa puistoa rajaavat Hietasaaren portti ja Kokeellisen rakentamisen Vaakunanranta. Alueet ovat teemoiltaan samankaltaisia, mutta niillä kaikilla on omat erityispiirteensä.

 

 

Hoijakka asettaa tavoitteen rakentaa kestävää ja hiilineutraalia tulevaisuuden pohjoista kaupunkia

Hartaanselänrannan tavoitteena on tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Rakentamisen ja asumisen ratkaisut tähtäävät jätteettömyyteen ja materiaalien kiertoon. Olemassa olevia tiloja ja kierrätettäviä raaka-aineita hyödynnetään uusina tiloina ja alueen rakentamisessa. Jätteet lajitellaan jo syntypaikalla eli kotona. Kierrättämistä, jakamistaloutta ja vaihdantataloutta edistetään digitaalisin palveluin ja lajittelemista helpottamalla. Kiinnittyminen kiertotalouden teemoihin edesauttaa myös asuntomessujen teemoittamista ja vahvistaa asuntomessubrändiä rakentamisen edelläkävijänä.

Salliva, luova ja pilotoiva kokeileminen alueella toimii uusien asumisen ja rakentamisen ratkaisujen moottorina. Monipuolinen kaupunkiympäristö tarjoaa erinäköisiä ja ennen kaikkea eri kokoisia asumisen kokonaisuuksia rakennettavaksi. Tällä on tarkoitus edistää myös rakennuttamisen ja rakentamisen tapojen ja mallien monipuolistumista ja luoda näin uutta rakentamisen kulttuuria Oulussa.

Alueen kaikki rannat ovat yhteisiä, virkistyskäyttöön tarkoitettuja. Uusi rakentaminen, palvelut ja toiminnallinen viherympäristön monipuolistavat alueen virkistysmahdollisuuksia merkittävästi. Rakentaminen rantojen läheisyydessä on myös ensisijaisesti ihmisille suunnattu, mistä muun muassa runsas ryhmärakennuttamiskohteiden määrä rantojen lähellä kertoo.

 

 

Elämäntapojen ja -tilanteiden erityispiirteisiin tukeutuminen ja niihin vastaaminen luo alueelle yhteisöllisyyttä

Hoijakan osa-aluekohtaiset painotukset ja rakennettu sekä luonnonym-päristö luovat alueille omaleimaiset identiteetit, jotka vetoavat ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneita osa-alueiden asukkailleen tarjoamista asioista. Ne vetävät yhteen ihmisiä, joita jokin asia (esimerkiksi. elämäntilanne tai liikunnallisuus) yhdistää. Osa-alueiden identiteettiä ja imagoa rakentamalla ei suljeta ketään pois vaan pyritään palvelemaan paremmin sellaista henkilöä, joka luontaisestikin hakeutuisi alueelle. Osa-alueiden palvelu- ja virkistysrakenne vahvistavat osa-alueiden brändiä.

Kokonaisuutena Hartaanselänrannasta muodostuu viisas, eläväinen, vaihteleva, yllätyksellinen ja luonnollinen, asukkaiden yhteinen kaupunginosa.