Soveltavat kurssit

KAN:  Kansainvälisyyskurssi

 

Suoritusjärjestys

Kurssi on tarkoitettu 2. vuoden opiskelijoille. Kurssin luonteen vuoksi osanottajamäärä on vuosittain rajoitettu. Mahdollisesti tarvittavista karsintaperusteista päättää ope ,tttajakunta.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen konkreettisella tasolla tutustumalla suomeksi ja eri vierailla kielillä toisen maan kulttuuriin, tapoihin, historiaan, koulutukseen, ympäristöön, tekniikkaan, taiteisiin yms. sekä ennen kaikkea ihmisiin, erityisesti nuoriin.

Toteutus

Kurssi sisältää vuosittain pidettävän leirikoulun valmistelu- ja toteutusosan.

Kurssiin sisältyy olennaisena osana noin viikon mittainen leirikoulu ulkomailla. Kohde/kohteet sekä leirikoulun sisältö ja painopistealueet määritellään joka lukuvuosi erikseen. Leirikoulun aikana tutustutaan kohdemaassa painopistealueisiin liittyviin kohteisiin.

Kurssin valinneet valmistautuvat opettajien johdolla leirikouluun tekemällä esimerkiksi tutkielmia ja muita itsenäisiä töitä kohdemaasta painopistealueiden mukaisesti sekä suo-meksi että vierailla kielillä.

Leirikoulu on koulun ulkopuolista opetusta ja siitä aiheutuu kuluja, joita kaikkia lukio ei voi kattaa. Tämän vuoksi kurssin valinneet osallistuvat yhteisesti päätettävin keinoin varojen keräämiseen. Koska on todennäköistä, että kaikkea rahoitusta ei saada kootuksi yhdessä, jokainen kurssin valinnut joutuu varautumaan maksamaan itse osan kuluista.

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty -merkinnällä.

Haukiputaan lukion kansainvälisyyskurssi

Kurssin tavoitteena on kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen konkreettisella tasolla tutustumalla suomeksi ja vierailla kielillä toisen maan kulttuuriin, tapoihin, historiaan, koulutukseen, ympäristöön, tekniikkaan, taiteisiin jne sekä ennen kaikkea ihmisiin, erityisesti nuoriin. Kurssiin sisältyy olennaisena osana noin viikon mittainen matka ulkomaille. Kohteet ja leirikoulun sisältö määritellään joka vuosi erikseen. Kurssin valinneet valmistautuvat opettajien johdolla leirikouluun tekemällä esim. tutkielmia ja muita itsenäisiä töitä kohdemaasta sekä suomeksi että vierailla kielillä.

Leirikoulusta aiheutuu kuluja, joita kaikkia koulu ei voine kattaa. Tämän kurssin valinneet osallistuvat yhteisesti päätettävin keinoin varojen keräämiseen. Koska on todennäköistä, että kaikkea rahoitusta ei saada kootuksi yhdessä, jokainen kurssin valinnut joutuu maksamaan itse osan kuluista.