Psykologia

PS7: Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla tutustutaan ja seurataan, miten psykologia näkyy medioissa. Kurssi on luonteeltaan tietoa soveltava, joten ennen kurssin suorittamista pitäisi olla vähintään 3 psykologian kurssia käytynä.

Kurssin tavoitteena on että opiskelija:

 • ymmärtää sosialisaation ilmiönä ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen
 • oppii tarkastelemaan ihmisen toimintaa sosiaalipsykologian viitekehyksestä
 • tutustuu sosiaalipsykologian keskeisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi ryhmädynamiikkaan ja asenteisiin
 • ymmärtää median vaikutukset itseensä ja muihin
 • kehittää kriittistä ajatteluaan ja argumentointitaitojaan sekä kykyään arvioida medioiden välittämän tiedon luotettavuutta
 • harjaantuu tarkastelemaan erilaisia psykologisia teemoja eri medioissa
 • kehittää monilukutaitoaan

Keskeiset sisällöt:

Valitaan esimerkiksi seuraavista:

 • Sosiaalipsykologian tutkimuskohde ja sosiaalipsykologia tieteenä
 • Aggressiivisuus ilmiönä
 • Ryhmädynamiikkaa ja ryhmien toimintaan liittyvät teoriat ja käsitteet
 • Ryhmien väliset suhteet
 • Psykologiset ilmiöt eri medioissa
 • Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen vuorovaikutus
 • Sisältöjä voi painottaa ajankohtaisten tai ryhmää kiinnostavien teemojen mukaan

Arvosana: Suoritettu/Hylätty