In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Heinätorin yksikkö

 • Käyntiosoite work Torikatu 45, Oulu
 • Puhelin Tiernan koulun rehtori cell
  Merja Peteri
  +358 44 7039 950

  Heinätorin yksikön johtaja cell
  Mikko Nissinen
  +358 40 687 6784

  Koulusihteeri cell
  Marita Pekkala:
  +358 50 316 6664

  Fax: work
  +358 8 558 49119
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

 

Tiernan koulun Heinätorin yksikkö

Oulussa toimii kaupungin erityiskoulu Tiernan koulu, johon kuuluvat Heinätorin, Leinonpuiston, Kajaanintullin ja Sairaalakoulun yksiköt. Ne tarjoavat oppilaalle erityistä tukea silloin, kun lähikoulun tai alueen tehostetun tai erityisen tuen järjestelyt eivät riitä ja koulunkäynnin jatkuminen sitä välttämättä edellyttää. 

Opetus annetaan erityisopetuksena henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityiskouluihin ohjautuminen harkitaan oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan ja moniammatillisen oppilashuollollisen verkoston kanssa. Oman alueen alueellisen tuen palveluvastaava on mukana asian valmistelussa.
 
 
Heinätorin yksikkö

Opetuksessa pyrimme kehittämään oppilaan tarvitsemia itsenäisen elämän edellyttämiä tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden itsetunnon tukemiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että oppilaat jatkavat opiskeluaan tasapainoisina ja yhteistyökykyisinä toisen asteen opinnoissa.

Tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivä on toukokuussa. Tarkempaa ajankohtaa voi tiedustella Heinätorin yksiköstä.

 

Leinonpuiston yksikkö

Opetustyössä painotetaan yksilöllisyyttä sekä sosiaalisten ja kommunikaatiotaitojen vahvistamista. Eri oppiaineissa ja toiminta-alueilla oppilaat opiskelevat yksilöllisten opetussuunnitelmiensa mukaisten tavoitteiden ja taitojen saavuttamiseksi omien edellytystensä mukaisesti. Koulussamme on keskeistä moniammatillinen yhteistyö ja kuntouttava opetus turvallisessa ilmapiirissä.

Suurin osa oppilaista kuuluu 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin, koulunkäynti alkaa esiopetuksella sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Uusien oppilaiden tutustumiskäynnit sovitaan erikseen vanhempien kanssa huhti- ja toukokuulle.

 

Kajaanintullin yksikkö

Koostuu kahdesta yksiköstä, Koulukadun yksiköstä ja pajakeskuksesta.

Koulukadun yksikkö tarjoaa opetusta oppilaille, joilla on tunne-elämään ja elämänhallintaan liittyviä pulmia, jotka heijastuvat koulunkäyntiin ja opiskeluun. Opetuksen tuki perustuu pieniin oppilasryhmiin, turvalliseen oppimisympäristöön ja tiiviiseen vuorovaikutukseen. Koulussa tehdään aktiivista yhteistyötä eri ammattiryhmien ja toimijoiden kanssa, näin luodaan edellytykset toimia oppilaan parhaaksi. Opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, liikunta, ympäristökasvatus sekä käsillä tekeminen

Intiön pajakeskus, työpainotteiset luokat tarjoavat toiminnallisen oppimisympäristön perusopetuksen loppuvaiheeseen. Pajaluokissa korostetaan erityisesti turvallista oppimisympäristöä ja monipuolisia kädentaitoja. Teoriaopetus ja kädentyöt sopeutetaan jokaisen oppilaan kykyjen ja taitojen mukaan. Pajatyöskentelyn osuus opetuksesta vaihtelee oppilaskohtaisesti, pyrkimyksenä on turvata päivittäinen mahdollisuus taito- ja taideaineiden tekemiseen. Tavoitteena on myönteisen oppimisasenteen luominen sekä opiskelu- ja elämänhallinnan taitojen, yritteliäisyyden ja oma-aloitteisuuden elvyttäminen.

 

Sairaalakoulun yksikkö

Sairaalakoulun yksikkö on erityiskoulu, jossa annetaan opetusta OYS:n potilaana oleville Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Sekä somaattisten että psykiatristen osastojen oppilaat saavat opetusta kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksojen aikana. Lisäksi opetusta järjestetään erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun oppilaille, jos opetusta ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin. Sairaalakoulun alakoulu sijaitsee OYS:n alueella Paviljongissa ja yläkoulu sijaitsee Peltolassa.