In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilashuolto Oppilashuolto

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto.  Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.  Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.  Tavoitteena on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Oppilashuoltoon sisältyvät kodin ja koulun yhteistyö, kouluruokailu, koulukuljetus, iltapäiväkerhotoiminta, kouluterveydenhuolto, hammashuolto, koulun oppilashuoltoryhmät ja psykososiaalinen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille.  Lasten ja nuorten hyvinvointi on ymmärrettävä kaikkien yhteiseksi asiaksi.  Jokainen opettaja seuraa oppilaan oppimista ja kasvua.  Opettajien työnkuvaan kuuluu havaita ja tunnistaa oppilaidensa tuen tarve ja tiedottaa asiasta eteenpäin.  Myös huoltajat kuuluvat mukaan oppilashuoltotyöhön.  Asian työstäminen tapahtuu yhteistyössä oppilashuoltoryhmän moniammatillisen henkilöstön kanssa, joka arvioi avun/tuen tarpeen ja sopii vastuunjaosta eli mitä tukitoimia oppilaalle tarjotaan ja kuka niistä vastaa.

Ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuoltotyö on monitasoista toimintaa.  Perusopetuksessa työskentelevä henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön turvallisina aikuisina.  Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuoro-vaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus, jota koulun arjen toimintatavat ja käytännöt tukevat.  Toimintakulttuuri vaikuttaa koko työyhteisön viihtymiseen ja hyvinvointiin.

Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.  Moniammatillinen yhteistyö on ennaltaehkäisevän työn keskeinen elementti.  Oppilashuoltoryhmään voivat kuulua rehtori/apulaisjohtaja, erityisopettaja, opettaja/luokanvalvoja, koulunkäynninohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori ja koulupsykologi.  Yksittäistä oppilasta koskevien neuvottelujen kokoonpano määritellään tapauskohtaisesti yhteistyössä huoltajien kanssa. 

 

KOULUKURAATTORI JA KOULUPSYKOLOGI

”Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja hän tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Koulupsykologi tarjoaa psykologista asiantuntemustaan oppimiseen, psyykkiseen hyvinvointiin sekä terveeseen kasvuun ja kehitykseen. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä mm. itsetunnon, mielialan ja ihmissuhteiden pulmissa.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai -psykologin kanssa. Asiakkaaksi voi ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tapaamisaika tulisi sopia etukäteen esim. puhelimitse tai Wilman kautta. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa."

Koulukuraattori

  • Puhelin Kaisa Pintamo-Kenttälä
    cell +358 44 703 9003
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Koulupsykologi

  • Puhelin Jenni Pietarinen
    cell +358 44 703 9666
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.