Oppilashuolto

Kuraattori- ja psykologipalvelut 

Kuraattori- ja psykologipalvelut pohjautuvat oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013), mikä määrittelee oppilas- ja opiskelijahuollon painopisteen yhteisön hyvinvointia tukevaksi suunnitelmalliseksi toiminnaksi. Lisäksi koulutuslainsäädäntö osaltaan ohjaa oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita osallistumaan oppimisen ja opiskelun tuen järjestelyihin.

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla:

· edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa

· tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Kuraattorit ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöitä (817/2015) ja koulutukseltaan joko sosiaalityöntekijöitä (YTM) tai sosionomeja (AMK). Toimenkuva on peruslähtökohdiltaan sama koulutustaustasta riippumatta. Lainsäädännön mukaisesti kaikkien esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten käytettävissä tulee olla mahdollisuus sosiaalityönasiantuntijakonsultaatioon. Konsultaatiosta voi tiedustella oman palvelualueen oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöiltä tai tiimivastaavilta kuraattoreilta ja psykologeilta.

Psykologit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden työskentely perustuu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994).

https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/Toimiala/Sivistysjakulttuuripalvelut/tuki-ja-ohjaus/kasvun-ja-oppimisen-tuki/Sivut/Oppilas--ja-opiskelijahuolto.aspx