Oppilashuolto

On tärkeää, että lapsi kokee koulun turval­liseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi. Oppilashuollon tarkoituksena on pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät olosuhteet koulutyön tekemiseen. Oppilashuollon tehtäviin kuuluu oppilaiden hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja niiden ylläpitäminen. Pääpaino opiskeluhuollossa on yhteisöllisessä, ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Oppilas­huolto on kaikkien kouluyh­teisössä työsken­te­levien tehtävä

Koulullamme toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella, miten yllä kuvatut tehtävät toteutuvat koulumme toiminnassa. Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, (apulaisrehtori,) kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, perusopetuksen erityisopettajia, varhaiserityisopettaja, päiväkodin johtaja ja nuorisotyöntekijä. Oppilashuoltoryhmään voi osallistua myös vanhempainyhdistyksen edustaja, oppilaskunnan edustaja ja muuta koulun ja alueen päiväkotien henkilökuntaa tai yhteistyötahoja.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa sekä oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin palveluja. Yhdessä oppilaan ja perheen kanssa sovitaan millä kokoonpanolla oppilaan asiassa tavataan. Tätä kokoonpanoa kutsutaan monialaiseksi asiantuntijaryhmäksi. Pidetyistä tapaamisista kirjataan oppilashuoltokertomus, joka löytyy Wilmasta Tuki-välilehdeltä.

 

Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut

Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaiden sosiaalista hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä. Kuraattori työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattoriin voin ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin ja oppilaan elämään liittyvissä haasteissa, tai kun vanhempi kaipaa tukea vanhemmuuteen.

Koulupsykologin työn tavoitteena on auttaa lapsen kasvuun, kehitykseen, koulunkäyntiin, oppimiseen sekä tunne-elämään liittyvissä asioissa. Koulupsykologi työskentelee oppilaiden kanssa oppilas- ja ryhmätasolla yhteistyössä vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa. Huoltajalla on mahdollisuus olla yhteydessä koulupsykologiin, kun jokin pieni tai suuri lapseen liittyvä asia askarruttaa.

Lisää tietoa oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluista löydät Oulun kaupungin nettisivuilta. Sieltä löytyy myös video oppilashuollon palveluista esi- ja perusopetuksessa. 

Hiukkavaaran koulussa koulukuraattorina toimii Mirja Korkala, p. 040 6633 173 ja koulupsykologina Nina Sassali p. 044 703 9656. Kuraattoriin ja psykologiin voi olla yhteydessä myös Wilman kautta.