Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Kaikki oppilaat kuuluvat yleiseen tukeen. Tiivistä ja säännöllistä tukea tarvitsevat oppilaat saavat tehostettua tukea, joka suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa ja kirjataan oppimissuunnitelmaan. Vahvaa ja pitkäkestoista tukea tarvitsevat oppilaat saavat erityistä tukea, jota varten tarvitaan erityisen tuen päätös ja tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

 

Osa-aikainen erityisopetus

 

Erityisopettajat ja luokanopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä kaikkien oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseksi. Oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta oppimisedellytysten parantamiseksi ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi kaikissa tuen vaiheissa.

 

Hiukkavaaran koulussa laaja-alainen erityisopettaja työskentelee ryhmissä samanaikaisopettajana kaikkien oppilaiden kanssa. Oppilas voi saada myös yksilöllistä tukea tai pienryhmäopetusta. Erityisopetus sisältyy koulupäivään ja tarvittaessa voidaan järjestää lisäksi tukitunteja.


Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppimista lähinnä työskentely- ja opiskelutaidoissa, lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja kielissä.  Laaja-alainen erityisopettaja konsultoi opettajia erilaisista opetuksellisista järjestelyistä ja tukimuodoista sekä arvioi tuen vahvuuden riittävyyttä yhteistyössä huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muiden asiantuntijoiden kanssa.


Kaikkien oppilaiden kanssa tehdään lukuvuosittain lukemisen, kirjoittamisen ja/tai matematiikan arviointeja. Niillä pyritään kartoittamaan keskeisen oppiaineksen hallintaa ja tuen tarvetta.

 

Laaja-alainen erityisopettaja Sirpa Posio, p. 040 482 9703

Laaja-alainen erityisopettaja Virpi Lähde p. 040 545 1483

Laaja-alainen erityisopettaja Veli-Pekka Nitovuori, p. 040 193 2088

 

 

Alueelliset erityisryhmät ja vaativan erityisen tuen ryhmät

 

Oulun kaupungin kouluissa on useita alueellisia erityisryhmiä eri-ikäisille oppilaille, jotka tarvitsevat kasvunsa, oppimisensa tai koulunkäyntinsä tueksi pienemmän opetusryhmän ja yksilöllisempää opetusta. ​Hiukkavaaran koulussa toimii kolme vaativan erityisen tuen ryhmää.

 

Erityisryhmämuotoisen tuen tarve arvioidaan lapsikohtaisesti. Lähialueen koulut tekevät yhteistyötä erityisryhmäjärjestelyjen osalta. Ohjautuminen tapahtuu päivitetyn oppimissuunnitelman tai HOJKS:n perusteella yhteistyössä huoltajan kanssa. Suunniteltu erityisryhmätuki kirjataan Wilman oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan. Erityisryhmämuotoisen tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti oppilaan kokonaistilanne huomioiden.