Arviointi

Koulussa arvioidaan oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä, saavutuksia ja edistymistä opinnoissa. Arviointi on yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Arviointia tehdään suhteessa koulun omaan opetussuunnitelmaan.

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin sekä monipuoliseen näyttöön. Tavoitteita asetetaan yhdessä: oppilas itse omalle oppimiselleen, arviointikeskusteluissa oppilaan, huoltajien ja opettajien kesken sekä luokassa muiden oppilaiden kanssa.

Arviointiin kuuluvat suulliset ja vapaamuotoiset kirjalliset palautteet, arviointi- ja kehityskeskustelut, erilaiset näytöt tiedoista ja taidoista, kokeet, testit ja todistukset. Yksittäisen oppilaan koulunkäyntiä koskevaa palautetta vanhemmat saavat todistusarvioinnin lisäksi sanallisessa arvioinnissa, johon kuuluu myös oppilaan itsearviointiosuus sekä vanhempien kommentit. Arvionnin yksi keskeinen muoto on vanhempien ja oppilaiden kanssa käydyt arviointikeskustelut. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajiin myös soittamalla sekä halutessaan sopimalla ajan opettajan henkilökohtaista tapaamista varten.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin eli joulutodistuksen vuosiluokilla 1–5. Oppilas ja huoltaja kutsutaan myös kehityskeskusteluun – pääsääntöisesti lukuvuoden alussa.

 

Arviointi opintojen aikana

Arvioinnilla annetaan palautetta oppilaalle ja hänen huoltajilleen oppilaan opintojen etenemisestä sekä ohjataan oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan. Oppilaille annetaan väli- ja lukuvuositodistuksia.

 

Päättöarviointi

Päättöarviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut perusopetukselle asetetut tavoitteet opiskelun päättyessä. Päättöarvioinnin tulee olla yleisesti vertailukelpoista.

Jos oppilaalla on yksilöllinen opetussuunnitelma, arviointi tehdään suhteessa suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Yksilöllistäminen voi koskea yhtä tai useampaa oppiainetta.

Jos oppilaan opettaja vaihtuu kesken lukukauden, arvioinnin suorittaa se opettaja, jonka opetuksessa oppilas on ollut pidemmän ajan.

 

Arviointi alakoulussa

https://www.ouka.fi/documents/1257266/3895590/ArvioinninABC_alakoulu_2020.pdf/71bad279-4436-4208-9b6d-35d142b1e720