Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

 

Oppilashuoltoryhmä

Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä (rehtori, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, erityisopettaja ja luokanopettaja).  

Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on tukea oppilasta ja hänen perhettään, puuttua nopeasti oppilaan ongelmiin, sopia oppilashuollollisista toimenpiteistä ja tarvittavista tukitoimista. Koululla toimii toimii yleisen hyvinvoinnin ryhmä, johon kuuluvat rehtori, vararehtori, yksi luokanopettaja (osallisuusryhmän vetäjä), erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja molempien yksiköiden kouluterveydenhoitajat. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 1-2 kertaa sekä syyslukukauden että kevätlukukauden aikana. Ryhmä voidaan kutsua koolle myös tarpeen mukaan. 

Yksittäisen oppilaan ongelmatilanteissa mietitään aina huoltajan kanssa, ketkä ovat ne oppilashuollon henkilöt, jotka muodostavat asiantuntijaverkoston ko. asian tiimoilta. Myös huoltajat saavat aina kutsun heidän lapsensa asioita käsittelevän oppilashuoltoryhmän palaveriin. Oppilaan asioista keskustellaan aina ensisijaisesti huoltajien kanssa.

 

Koulukuraattori 

Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin työn tavoitteena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä haasteita. Kuraattori työskentelee yksittäisten oppilaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen ja työskentely esimerkiksi luokkien ja ryhmien kanssa.

Koulupsykologin tavoittaa alla olevasta numerosta tai Wilman kautta


Koulukuraattori:

Heli Keränen puh. 040 848 6098 

 

Koulupsykologi

Koulupsykologit ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai -psykologin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

 

Koulupsykologin tavoittaa alla olevasta numerosta tai Wilman kautta

puh. 050 381 6167 puh. tunti klo 12-13