Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen tuki

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Tämä on lähtökohta kaikkien oppilaiden opetuksen järjestämiselle. Opettajalla on vastuu sekä opetusryhmänsä että sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioon­ottamisesta opetuksessa. Opetustyöhön sisältyy opetuksen ohella ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä ja oppimisen yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppimismotivaation tukemiseen, oppimisen valmiuksiin sekä mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelusta ja sen suunnittelusta, tavoitteista ja arvioinnista. Koulutyössä otetaan huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat, tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimis­vaikeuk­sien varhaiseen tunnistamiseen ja tuen antamiseen heti sen tarpeen ilmetessä. Tuen avulla ehkäistään ongelmien syntymistä, syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittaessa tuen tarjoaminen liittyvät kaikkiin oppimistilanteisiin. Oppimisessa ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan heti niiden ilmetessä (PoL (642/2010) 30§ 1 mom.) mm. opetusta eriyttämällä, tukiopetuksella, samanaikais­opetuksella ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tarpeisiin voidaan vastata jo yleisen tuen aikana myös käyttämällä oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta ja/tai avustajan työpanosta. Opetusjärjestelyt ja oppilaan saama tuki järjestetään joustavasti ja suunnitelmallisesti ja tukea vahvistetaan tarpeen mukaan. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa edesauttaa yleisen tuen onnistumista.

Yleisen tuen aikana voidaan laatia oppilaalle oppimissuunnitelma, jonka avulla voidaan eriyttää opetusta ja myös syventää ja laajentaa opiskelua, mikäli se on perusteltua oppilaan valmiuksien kannalta.

Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea ja/tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostettu tuki on yleisen tuen toimenpiteiden tehostamista kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja pyritään ehkäisemään ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, kuten osa-aikaista erityisopetusta, pienryhmäopetusta, joustavia opetusryhmiä, yksilöllistä opintojen ohjausta ja oppilashuollon toimia, mutta ei opetuksen yksilöllistämistä, joka edellyttää aina erityisen tuen päätöstä. Yhteistyö huoltajien kanssa korostuu. Tehostettu tuki järjestetään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja siihen liittyvät aina pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma.

Kun tehostettu tuki aloitetaan, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma pedagogisen arvion pohjalta. Oppimissuunnitelma on yleiseen opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja, jossa on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta.

Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Laatimisesta (koollekutsuminen, yhteistyö) vastaa ensisijaisesti se opettaja, joka vastaa käytännössä ryhmän/luokan tai oppiaineen opetuksesta ja ohjauksesta. Jos oppimissuunnitelman tavoitteet koskevat sisällöllisesti tai opiskelutaitojen/-ympäristön osalta useaa oppiainetta tai oppisisältöä, laatimiseen osallistuvat ne opettajat, jotka opettavat lasta kyseisissä aineissa tai sisällöissä. Myös muut asiantuntijat voivat tarvittaessa osallistua laatimiseen. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla tai muilla muutoksenhakukeinoilla.

Oppimissuunnitelma ohjaa oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestämistä. Sen tarkoitus on toimia opettajien, oppilaan ja kodin yhteisenä työkaluna, jonka avulla lisätään tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja turvataan oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissa ja koulunkäynnissä. Suunnitelma helpottaa opettajien työn suunnittelua ja yhteistyötä sekä auttaa oppilasta ottamaan vastuuta oppimisestaan ja huoltajia saamaan tietoa ja tukemaan paremmin lastaan.

Esiopetuksessa tehostetun tuen toimintamalleja ovat lapsen yksilöllinen ohjaus ja esiopetuksen eriyttäminen, pienryhmätoiminta, avustuspalvelut, säännöllinen ja tiivis yhteistyö erityisopettajan kanssa sekä lapsen tarvitsemat terapiapalvelut.
Pedagogisen arvion laatii esiopettaja yhteistyössä erityisopettajan ja huoltajan kanssa. Arvion laatimisessa ovat tarvittaessa mukana myös muut lapsen opetukseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen osallistuvat henkilöt.
Pedagogisen arvion pohjalta lapsen yksilölliset tavoitteet, menetelmät tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lapsen kanssa toimivien henkilöiden yhteistyö ja vastuunjako kirjataan Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman tehostetun tuen liitteeseen. Tehostetun tuen liitteen kirjaamisesta vastaa esiopettaja. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien sekä lapsen opetukseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa ja sitä arvioidaan vähintään kerran esiopetusvuoden aikana tai tarvittaessa useammin.

Kouluamme lähimmät pienluokat toimivat Kiiminkijoen, Jäälin, Laivakankaan ja Jokirannan kouluissa. Opetus järjestetään pääsääntöisesti oppilaan lähikoulussa. Pienluokat toimivat myös alueellisesti silloin, jos opetus on lapsen etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden parasta järjestää pienluokassa. Pienluokkien oppilaat ovat pääsääntöisesti erityisen tuen oppilaita, joilla on jatkuva, päivittäinen tuen tarve.

Pienluokka toimii oppilaan kotiluokkana, mutta pienluokan oppilaat opiskelevat taito- ja taideaineet pääasiassa ison luokan mukana. Pienluokan oppilaiden opiskelu isossa luokassa suunnitellaan oppilaskohtaisesti ja opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Integrointi omaan ryhmään tapahtuu hyvällä etukäteissuunnittelulla. Mahdollisuuksien mukaan oppilaan tukena luokassa on koulunkäyntiavustaja ja erityisopettaja.

Jäälin koulun POMO -luokilla (pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevat) järjestetään pienluokissa opetusta esiasteen ja 1. – 10 lk. oppilaille, joilla on laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymistä johtuvia oppimisvaikeuksia, autismia, kehitysvamma tai sairaus.

Erityinen tuki

Ohjautuminen tehostetusta tuesta erityiseen tukeen

Tehostetun tuen piirissä olevan oppilaan tilanteesta laaditaan pedagoginen selvitys silloin, kun on tarpeellista selvittää, riittävätkö käytössä olevat tukitoimet vai tarvitaanko erityistä tukea. Pedagogisen selvityksen laatiminen on moniammatillinen prosessi, jonka käynnistäjänä toimii esiopettaja, luokanopettaja, luokanvalvoja tai erityisluokanopettaja. Selvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä huoltajien, opettajien, erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Pedagoginen selvitys perustuu jo aiemmin laadittuihin pedagogiseen arvioon ja oppimissuunnitelmaan sekä mahdollisiin muihin asiakirjoihin.

Pedagoginen selvitys käsitellään aina moniammatillisesti, jolloin arvioidaan, onko tarpeen hankkia lisäselvityksiä erityisen tuen tarpeen arvioimista varten (psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys). Moniammatillisessa käsittelyssä arvioidaan oppilaan erityisen tuen tarve ja rehtori tekee tarvittaessa esityksen erityisen tuen järjestämisestä. Esityksen  liitteeksi toimitetaan pedagoginen selvitys, Erityisen tuen päätöksen valmistelulomake sekä muut liitteet valmistelulomakkeen ohjeistuksen mukaan. Oppilaan kuuleminen (kehitystason mukaisesti) kirjataan pedagogiseen selvitykseen ja huoltajan kuuleminen valmistelulomakkeeseen.

Päätöksen erityisestä tuesta tekee edellä mainittujen asiakirjojen perusteella palvelujohtaja. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti ja siihen liitetään valitusosoite. Päätöksessä määritellään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ja tarvittaessa opetuksen poikkeava järjestäminen, mm. yksilölliset oppimäärät. 

Perusopetuslain mukaan erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai niiden aikana ilman sitä edeltävää tehostetun tuen jaksoa ja pedagogisen selvityksen laatimista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen vaihetta tehtävä päätös perustuu tilanteen uudelleen arviointiin esim. onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joidenkasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki koostuu erityisopetuksesta ja muusta perusopetuslaissa määritellystä tuesta. Erityinen tuki järjestetään lapsen / oppilaan etu ja opetuksen järjestämismahdollisuudet huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan pienryhmässä tai pienluokassa. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea sekä vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota.

Oppilaan edistymistä ja erityisen tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa vähintään toisen vuosiluokan jälkeen ja seitsemännelle vuosiluokalle siirryttäessä sekä aina tuen tarpeen muuttuessa. Tällöin laaditaan pedagoginen selvitys, jonka perusteella tehdään tarvittaessa uusi erityisen tuen päätös tai päätös tuen lopettamisesta, jolloin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea.