Ajankohtaista ikäihmisille

< Takaisin

Ikääntyneiden liikkumista tukeva seniorikortti edistää myös sosiaalista vuorovaikutusta ja aktiivisuutta

Juuri valmistuneessa Henna Kuusinivan ylemmän ammattikorkeakoulun laadullisessa opinnäytetyössä selvitettiin seniorikortin vaikutuksia asiakkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaalisen toimintakykyyn Oulussa. Tutkimuksen mukaan merkittävimmät vaikutukset koettiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja aktiivisuudessa. Ikääntyneiden liikunnassa onkin tärkeää huomioida myös sen sosiaalinen ulottuvuus.

Tutkimus vahvistaa osaltaan näkemystä siitä, että seniorikortista on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä hyötyjä käyttäjilleen, ja että se on erityisen tärkeää sosiaalisesta näkökulmasta. Tämä tukee seniorikortin säilyttämistä myös tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyneiden liikuntapalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä niin Oulussa kuin myös muualla.

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuntosalivuoroilla käyneitä asiakkaita. Haastatteluissa nousi esille, kuinka vuoroilla käyminen ja muiden tapaaminen olivat tärkeitä vastaajille. Erityisesti yksin asuville se voikin olla päivän ainoa sosiaalinen kontakti. Kuten eräs vastaaja totesi, ”se on kauhian tärkiä asia!”. Yleisesti jokainen haastatelluista koki seniorivuorojen edistäneen sosiaalista kanssakäymistä. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä merkittävimmät vaikutukset koettiin lihaskunnossa. Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että haastattelut toteutettiin kuntosalilla, joten kuntosaliharjoittelu oli suuressa osassa useimpien viikoittaista harjoitusohjelmaa.

Säännöllisen liikunnan terveyshyödyistä kaikissa väestö- ja ikäryhmissä on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä. Sillä on erittäin tärkeä merkitys ikääntyneiden toimintakyvyn säilyttämisessä. Parantunut toimintakyky mahdollistaa itsenäisen selviytymisen kotona ja arjessa pidempään, mikä voi myös parantaa elämäntyytyväisyyttä.

Tehdyn opinnäytetyön tulokset eivät ole yllättäviä, vaan ne ovat selkeästi linjassa aiempien tutkimusten kanssa myös sosiaalisten vaikutusten osalta. Seniorikortin pääpaino on omaehtoisessa liikunnassa, mutta se ei sulje pois liikunnan sosiaalisuutta, päinvastoin. Vaikka esimerkiksi kuntosalilla jokainen voi halutessaan harjoitella yksin oman harjoitusohjelmansa mukaisesti, samalla voi silti kokea yhteisöllisyyttä olemalla samassa tilassa ja tilanteessa muiden kanssa.

On tärkeää huomata, että tutkimusten mukaan jo vähäiselläkin liikunnalla on vaikutusta terveyden edistämiseen. Kannattaakin ajatella, että jokaisella liikkumiseen käytetyllä hetkellä voi vaikuttaa omaan terveyteen. Tämä voi osaltaan madaltaa kynnystä myös liikunnan aloittamiseen. Olemalla fyysisesti ja sosiaalisesti aktiivinen ikääntynyt ihminen voi parantaa elämänlaatuaan ja lisätä terveitä elinvuosia.

Asiakkaiden kokemuksia seniorikortin käytön vaikutuksista koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn -opinnäytetyö (pdf)

Jakolinkki