Palveluohjausta kehitetään hyvinvointipalveluissa - Ajankohtaista - Ikääntyminen - Oulun kaupunki

Ajankohtaista ikäihmisille Ajankohtaista ikäihmisille

< Takaisin

Palveluohjausta kehitetään hyvinvointipalveluissa

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden palveluohjausta kehitetään pitkäjänteisesti asiakasystävälliseen suuntaan. Palveluohjausyksikkö organisoitui vuoden 2016 alusta siten, että ikäihmisten ja erityisryhmien palveluohjauksella on nykyisin omat työntekijänsä.

Palveluohjausyksikkö myöntää tai järjestää kuntalaisille esimerkiksi kotihoitoa, ateriapalveluita, palveluasumista, omaishoidontukea ja henkilökohtaista apua.

Palveluohjauksen uudelleen järjestäytymisessä hyödynnettiin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta tilattua tutkimusta Palveluohjaus – avain asiakastyöhön ja palveluhallintoon (Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi & Mervi Raappana 2015).

Oulussa asiakaskohtainen palveluohjaus keskitettiin ikäihmisten, vaikeavammaisten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien osalta yhteiseen palveluohjausyksikköön 1.1.2012 alkaen. Asiakkaiden arvioitiin saavan tasavertaiset, yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut vaikuttavasti kaupungin, yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin palveluja hyödyntäen. Asiakkaiden tilanteen arvioinnissa ja palvelusuunnittelussa pyrittiin monialaisen työotteen ja yhtenäisten kriteerien käyttöön. Uudistuksella haluttiin vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja valinnanvapautta palveluprosessissa.

Keskitetyn palveluohjauksen arvioimiseksi ja kehittämiseksi päätettiin jo parin toimintavuoden jälkeen toteuttaa ulkopuolinen arviointi.

Tulosten perusteella esitetään muun muassa seuraavia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä, joilla palveluohjauksen toimintamallia voidaan edelleen kehittää. Asiakaskohtaisen palveluohjauksen ja neuvontapalveluiden vastuiden selkiyttäminen on ensisijainen tehtävä. Palveluohjausprosessin integroiminen tiiviisti palveluprosessiin vaatii monentasoisia toimenpiteitä. Arvioinnissa tarkastellaan palveluohjauskonseptin suhdetta ja vaikutuksia koko palvelujärjestelmään, mikä on jäänyt käytännön työssä vähälle huomiolle.

Hyvinvointikeskusmallin kehittämistyössä asiakaskohtainen palveluohjaus eri tasoineen on noussut keskiöön. Palveluohjauksen ydintehtävät ovat suhteessa muuhun palvelutoimintaan ja muodostavat näin kokonaisuuden. Henkilökohtaisen vastuutyöntekijän nimeäminen ainakin erityistä tukea tarvitseville asiakkaille mahdollistaa palveluiden kohdentumisen oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti.

Palveluohjauksen arvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä on hyvä hyödyntää myös valtakunnallisia ja paikallisia sote-ratkaisuja hiottaessa.Kuvituskuva ulkoilevista henkilöistä