Ikäihmisten Aino-neuvonta

Ainolta voi kysyä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Ainolta voi tulla myös kysymään paikan päälle aikaa varaamatta. Palvelulinja Onnilla pääsee kauempaakin käymään ikäihmisten neuvonnassa.

Yhteystiedot

Aino-neuvontanumero 044 703 4973
Osoite Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
Sähköposti aino(at)ouka.fi
Avoinna arkisin klo 9–15.  
HUOM! 
Aino-neuvonta on kiinni perjantaina 17.5. ja torstaina 23.5. suljemme klo 12. 
Ainon verkkoneuvonta Omahoidossa. Yhteys on suojattu.

UUTTA! Vastaamme kaupungin ikäihmisten palveluita koskeviin kysymyksiin myös chatissa perjantaisin klo 12–14.

Palveluopas 65+
Ikäihmisten palveluita ja ohjeita on koottu sähköiseen palveluoppaaseen.

Ajankohtaista

< Takaisin

Ikääntyneiden liikkumista tukeva seniorikortti edistää myös sosiaalista vuorovaikutusta ja aktiivisuutta

Juuri valmistuneessa Henna Kuusinivan ylemmän ammattikorkeakoulun laadullisessa opinnäytetyössä selvitettiin seniorikortin vaikutuksia asiakkaiden koettuun fyysiseen ja sosiaalisen toimintakykyyn Oulussa. Tutkimuksen mukaan merkittävimmät vaikutukset koettiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja aktiivisuudessa. Ikääntyneiden liikunnassa onkin tärkeää huomioida myös sen sosiaalinen ulottuvuus.

Tutkimus vahvistaa osaltaan näkemystä siitä, että seniorikortista on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä hyötyjä käyttäjilleen, ja että se on erityisen tärkeää sosiaalisesta näkökulmasta. Tämä tukee seniorikortin säilyttämistä myös tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ikääntyneiden liikuntapalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä niin Oulussa kuin myös muualla.

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuntosalivuoroilla käyneitä asiakkaita. Haastatteluissa nousi esille, kuinka vuoroilla käyminen ja muiden tapaaminen olivat tärkeitä vastaajille. Erityisesti yksin asuville se voikin olla päivän ainoa sosiaalinen kontakti. Kuten eräs vastaaja totesi, ”se on kauhian tärkiä asia!”. Yleisesti jokainen haastatelluista koki seniorivuorojen edistäneen sosiaalista kanssakäymistä. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä merkittävimmät vaikutukset koettiin lihaskunnossa. Tämä selittynee ainakin osittain sillä, että haastattelut toteutettiin kuntosalilla, joten kuntosaliharjoittelu oli suuressa osassa useimpien viikoittaista harjoitusohjelmaa.

Säännöllisen liikunnan terveyshyödyistä kaikissa väestö- ja ikäryhmissä on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä. Sillä on erittäin tärkeä merkitys ikääntyneiden toimintakyvyn säilyttämisessä. Parantunut toimintakyky mahdollistaa itsenäisen selviytymisen kotona ja arjessa pidempään, mikä voi myös parantaa elämäntyytyväisyyttä.

Tehdyn opinnäytetyön tulokset eivät ole yllättäviä, vaan ne ovat selkeästi linjassa aiempien tutkimusten kanssa myös sosiaalisten vaikutusten osalta. Seniorikortin pääpaino on omaehtoisessa liikunnassa, mutta se ei sulje pois liikunnan sosiaalisuutta, päinvastoin. Vaikka esimerkiksi kuntosalilla jokainen voi halutessaan harjoitella yksin oman harjoitusohjelmansa mukaisesti, samalla voi silti kokea yhteisöllisyyttä olemalla samassa tilassa ja tilanteessa muiden kanssa.

On tärkeää huomata, että tutkimusten mukaan jo vähäiselläkin liikunnalla on vaikutusta terveyden edistämiseen. Kannattaakin ajatella, että jokaisella liikkumiseen käytetyllä hetkellä voi vaikuttaa omaan terveyteen. Tämä voi osaltaan madaltaa kynnystä myös liikunnan aloittamiseen. Olemalla fyysisesti ja sosiaalisesti aktiivinen ikääntynyt ihminen voi parantaa elämänlaatuaan ja lisätä terveitä elinvuosia.

Asiakkaiden kokemuksia seniorikortin käytön vaikutuksista koettuun fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn -opinnäytetyö (pdf)

Jakolinkki

Katso myös

Luupin senioriklubi
Palveluliikenne Onni
Postia Ainolta -lehti
Vanhustensuojeluilmoitus

Arvioi mahdollisuuttasi saada henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai tukea liikkumiseen

Tee tämä kysely, jos sinä tai läheisesi tarvitsette henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai liikkumista tukevia palveluita, kuten kuljetuspalveluita. 

Tee palveluarvio omahoito-palvelussa

Yhdessä ikäihmisten asialla - Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ikaantyneet