Ikäihmisten Aino-neuvonta

Ainolta voi kysyä kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Ainolta voi tulla myös kysymään paikan päälle aikaa varaamatta. Palvelulinja Onnilla pääsee kauempaakin käymään ikäihmisten neuvonnassa.

Yhteystiedot

Aino-neuvontanumero 044 703 4973
Osoite Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
Sähköposti aino(at)ouka.fi
Avoinna arkisin klo 9–15.  

Ainon verkkoneuvonta Omahoidossa. Yhteys on suojattu.

UUTTA! Vastaamme kaupungin ikäihmisten palveluita koskeviin kysymyksiin myös chatissa perjantaisin klo 12–14.

Palveluopas 65+
Ikäihmisten palveluita ja ohjeita on koottu sähköiseen palveluoppaaseen.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja valvotaan säännöllisesti

Viime viikkoina on tullut ilmi vakavia epäkohtia vanhusten ja vammaisten hoidossa. Ostopalveluina tuotettujen vanhusten tehostetun palveluasumisen ja vammaisten palvelun puutteiden vuoksi Oulun kaupunki tekee nopealla aikataululla selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta. Selvityksessä käydään läpi valvonnan nykytilanne. Sen perusteella tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Valvonnan tavoitteena on kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen asuinpaikasta riippumatta, palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutuminen sekä palvelusopimusten mukaan lukien palvelukuvausten noudattaminen.

Hyvinvointipalvelujen valvontaa ohjaa lainsäädäntö, ja sitä valvovat viranomaiset, kuten sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirasto (AVI) sekä hyvinvointilautakunta ja viranhaltijat.

Valvonta kohdistetaan kaupungin ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestämiin palveluihin.

Valvontaa tehdään ennakoivasti

Valvonnassa käytetään ennakoivaa valvontaa, suunnitelmallista valvontaa sekä reaktiivista valvontaa.

Ennakoivaa valvontaa ovat muun muassa:

  • lausunnot aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle koskien yksityisten palveluntuottajien luvanvaraista ja/tai ilmoituksenvaraista toimintaa
  • kilpailutusasiakirjoihin ja palvelusetelin sääntökirjoihin kirjatut palvelukuvaukset ja palvelun vähimmäisvaatimukset
  • palveluntuottajan omavalvonta

Suunnitelmallisella valvonnalla tarkoitetaan valvovan viranomaisen toteuttamaa valvontaa Oulun alueella toimivien palveluntuottajien yksiköihin. Oulun alueen ulkopuolella toimivien palveluntuottajien valvontavastuu on sillä kunnalla, jonka alueella asumisyksikkö on, mutta mikäli asumisyksiköissä asuu oululaisia asiakkaita, heidän osaltaan valvontavastuu on Oulun kaupungilla. Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä toteutetaan myös sopimusvalvontaa ja seurantaa eli tarkastetaan sopimusehtojen ja laatulupausten toteutumista. Suunnitelmalliselle valvontakäynnille keskitytään tiettyihin painopistealueisiin, joita voivat olla mm. lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat, henkilökuntalista, omavalvontasuunnitelma ja tietosuoja-asiat.

Reaktiivisia valvontakäyntejä tehdään tarvittaessa asiakkaiden, omaisten tai viranomaisten yhteydenottojen perusteella sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Reaktiivinen valvonta voi olla myös matalan kynnyksen yhteistyötä, jolloin esille tulleet asiat pyritään ratkaisemaan yhteisten neuvottelujen kautta. Tarvittaessa reaktiivisesta valvonnasta voi seurata pidempiaikainen, tarkempi valvonta ja jopa sopimuksen irtisanominen. Uusiin sopimuksiin on kirjattu sanktiomalli.

Valvontaa kehitetään asiakasnäkökulmasta. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kaupungille palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Asiakas voi tehdä muistutukseen tai kantelun tai ottaa yhteyttä potilas- tai sosiaaliasiamieheen.

Jakolinkki

Katso myös

Luupin senioriklubi
Palveluliikenne Onni
Postia Ainolta -lehti
Vanhustensuojeluilmoitus

Arvioi mahdollisuuttasi saada henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai tukea liikkumiseen

Tee tämä kysely, jos sinä tai läheisesi tarvitsette henkilökohtaista apua, omaishoidon tukea tai liikkumista tukevia palveluita, kuten kuljetuspalveluita. 

Tee palveluarvio omahoito-palvelussa

Yhdessä ikäihmisten asialla - Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ikaantyneet