In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilashuolto Oppilashuolto

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Yli-Iin kouluissa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu kuukausittain säännöllisesti. Ryhmän jäsenet päätetään lukuvuosittain. Ryhmään kuuluvat yleensä rehtori, erityisopettaja, luokan-/aineenopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, koulupsykologi ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Oppilashuoltoryhmän tehtävä on oppimiseen ja kasvuun liittyvien haasteiden ennaltaehkäisy, tukitoimien suunnittelu ja yhteistyö eri verkostotyöntekijöiden kanssa. Oppilashuoltoon liittyen oppilaille tehdään vuosittain hyvinvointikyselyt ja tuentarvekartoitukset, jotka käsitellään tarvittaessa oppilashuoltoryhmässä.

Oppilashuoltoryhmän lisäksi oppilashuoltotyötä tehdään oppilaan kasvun ja oppimisen tuen eri vaiheissa. Oppilashuoltotyötä tehdään yhteistyössä perheiden kanssa. Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän opetuksesta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan pyytää oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta tahoilta.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea ja edistää perus-, lisä- ja valmistavan opetuksen oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, vuorovaikutusta ja koulunkäyntiä. Koulukuraattorin pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan ja hänen perheensä kanssa.

Koulukuraattori tekee yhteistyötä muiden oppilaan asioita hoitavien työntekijöiden, kuten opettajien, sosiaali- tai perhetyöntekijöiden tai psykologien kanssa. Koulukuraattorin kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta elämän ongelmatilanteissa. Työn painopisteenä on koulussa tai oppilaan kotona esiin tulevien vaikeuksien varhainen havaitseminen ja tukeminen tilanteen ratkaisemiseksi sekä perheen arjen hallinnan lisääminen.

Milloin koulukuraattorin luo?

Huoltajat tai oppilas itse voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä. Soita tai varaa aika, jos

• Lapsellasi on vaikeuksia koulunkäynnissä: koulumenestys huolettaa, opiskelu ei kiinnosta, on vaikea lähteä kouluun, on paljon poissaoloja, kiusaaminen huolettaa.

• Lapsellasi on pulmia sosiaalisissa suhteissa: yksinäisyys, kaverisuhteet tai seurusteluun liittyvät asiat askarruttavat, perheen ihmissuhteissa tai elämäntilanteessa on ongelmia tai niissä on tapahtunut muutoksia, lapsi tai nuori joutuu helposti riitoihin aikuisten kanssa.

• Lapsen ja nuoren kehityksen haasteet askarruttavat: rajattomuus ja vaikeus noudattaa aikuisen asettamia rajoja, toistuva alakuloisuus, itsetunto-ongelmat, jännittäminen, syömis- ja univaikeudet, itsensä vahingoittamiseen liittyvät ajatukset tai käyttäytyminen, päihteiden käyttö, oman tulevaisuuden suunnittelun vaikeus.

Koulukuraattori pystyy tarjoamaan pulmatilanteeseen ulkopuolisen näkökulman. Yhteisen tilannearvion pohjalta mietitään jatkotoimenpiteitä ja tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa lapsen/ nuoren saamaan muita tukipalveluja. Kuraattori työskentelee koululla myös erilaisten ryhmien sekä kokonaisten luokkien kanssa.

Koulukuraattorimme on Anne Iinattiniemi (p. 050-3815888) anne.iinattiniemi@ouka.fi

Psykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaiden psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen.

Joskus opettaja, erityisopettaja tai koulukuraattori saattaa huolestua oppilaan koulunkäynnistä, ottaa yhteyttä huoltajiin ja esittää ajan varaamista.

Mitä psykologin luona tehdään?

Käynnit psykologin luona voivat olla joko tutkimus- tai keskustelukäyntejä. Käynnit aloitetaan lapsen tai nuoren ja huoltajien yhteistapaamisella. Psykologin on tärkeä tietää lapsen/nuoren ja perheen kuulumisia sekä koulusta että kotoa. Oppimista tai tunne-elämää kartoittavilla tutkimuskäynneillä ollaan aina psykologin kanssa kahden. Tutkimuskäyntien jälkeen järjestetään palauteneuvottelu perheen kanssa. Koulunkäyntiin liittyvistä asioista keskustellaan yhdessä opettajien kanssa ja sovitaan tarvittavista tukitoimista.

Mitä psykologi tekee?

• Arvioi lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia

• Selvittelee oppilaan mielialaan, kaveri- tai perhesuhteisiin liittyviä pulmatilanteita ja tarjoaa keskusteluapua

• Suunnittelee tarvittavia kodin ja koulun tukitoimia yhteistyössä perheen tai muiden asiantuntijoiden kanssa.

• Osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön oman alansa asiantuntijana.

Miten psykologin asiakkaaksi pääsee?

Huoltajat tai oppilas itse voivat ottaa psykologiin yhteyttä. Soita tai varaa aika, jos

• oppiminen on vaikeaa

• lapsen tai nuoren keskittyminen koulutyöhön on hankalaa

• kun koulunkäyntiin tarvitaan tukea tai erityisjärjestelyitä

• tunne-elämään, vuorovaikutukseen tai perheen ihmissuhteisiin liittyvät asiat huolestuttavat

• haluat keskustella lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista

Psykologi Anna-Kaisa Antila 044-4993239

Kuntoutus- ja terapiapalveluita (esim. puheterapia, toimintaterapia ja fysioterapia) on mahdollista saada kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi koko esi- ja perusopetuksen ajan. Kuntoutus- ja terapiapalveluiden tarve arvioidaan moniammatillisesti. Kuntoutusta saadakseen tarvitsee terveydenhuollon työntekijän tekemänkuntoutusarvion, lääkärin tekemän kuntoutuslähetteen sekä terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmän tai KELA:n hyväksymän maksusitoumuksen. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemispalvelut ja apuvälineet.