Oulun joukkoliikenteen uutiset

< Takaisin

Joukkoliikenne on olennainen osa kestävää liikkumista

Yksi Oulun kaupungin ympäristöohjelman 2026 tavoitteista on kestävä liikkuminen. Yksi osa kestävää liikkumista on joukkoliikenne. Tavoitetta toteuttaviksi toimenpiteiksi ohjelmaan on kirjattu mm. joukkoliikenteen tarjonnan ja palvelutason kehittäminen erityisesti parhaan käyttäjäpotentiaalin alueilla, joukkoliikenteen aloittaminen uusille alueille jo rakentamisen alkuvaiheessa, eri liikkumismuotoja hyödyntävien matkaketjujen mahdollistaminen sekä edellytysten luominen vähäpäästöiselle joukkoliikenteelle. Oulun 2026 kaupunkistrategiassa puolestaan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys sekä sujuvat ja monipuoliset liikenneyhteydet nähdään vahvasti luomassa elinvoimaa.  

Oulun seudun joukkoliikennestrategian tavoitteena on, että vuonna 2030 joukkoliikennematkustus on tuplaantunut ja yhä useampi on valinnut kulkumuodokseen joukkoliikenteen. Joukkoliikennestrategiaan on kirjattu neljä osatavoitetta. 

Tavoite 1: Joukkoliikenne on helpompaa, nopeampaa ja fiksumpaa 
Tavoite 2: Joukkoliikenne on houkuttelevampi ja halutumpi palvelu 
Tavoite 3: Joukkoliikenne ja maankäyttö sovitetaan yhteen 
Tavoite 4: Joukkoliikenne tuotetaan resurssiviisaasti ja vähäpäästöisesti  

Joukkoliikennematkustus on kasvanut Oulun seudulla viime vuosina voimakkaasti. Samalla joukkoliikenteen toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Ihmisten arvojen muutos lisää kestävien kulkumuotojen käyttöä, mutta toisaalta myös asettaa uusia vaatimuksia yksilöidymmille palveluille. Viranomaisten rooli suhteessa liikkumispalveluihin ja jakamistalouteen sekä lainsäädännön muutokset ovat vauhdittaneet tätä kehitystä. Ilmastonmuutoksen hillintä ja kuntien päästövähennystavoitteet edellyttävät joukkoliikenteen käyttövoimien uudistamista. 

Päästöt puoleen 

Oulun joukkoliikenteen tavoitteena on, että linja-autoliikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoite saavutetaan, kun vuodesta 2025 alkaen edellytetään kokopäiväautoihin uusia käyttövoimia (uusiutuva diesel, biokaasu tai sähkö). Käyttövoimaselvityksessä (Oulun linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys, Raportti 2018) suositeltu etenemispolku on seuraava:  

Kaupunkialueen linjojen kokopäiväautoja liikennöidään sähköbusseilla, jos kyseessä olevaa kalustoa on saatavilla sähköbusseina. 
Muiden linjojen kokopäiväautoja liikennöidään joko uusiutuvalla biodieselillä tai biokaasulla. 
Pitkälle ulottuvilla linjoilla, kuten Ii ja Liminka, voidaan liikennöidä uusiutuvalla biodieselillä, ellei biokaasun jakeluverkkoa ole alueilla. 

Matkamäärä kaksinkertaiseksi 

Laajassa yhteistyössä valmisteltu Oulun joukkoliikenteen strategia sisältää vision ja kehittämistä ohjaavat tavoitteet vuoteen 2030. Keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien kulkutapojen käyttöä ja tuottaa joukkoliikenne aiempaa ympäristöystävällisemmin. Kun vuonna 2019 matkoja tehtiin 9,7 miljoonaa, vuonna 2030 matkoja pitäisi tehdä yli 18 miljoonaa. Lisämatkustajia tavoitellaan nimenomaan henkilöautoilun puolelta. 

Pääosassa Oulun seudun kuntia maankäyttöä ohjataan joukkoliikennereittien varrelle. Painopiste on kunta- ja aluekeskuksissa, joissa on myös paras joukkoliikennetarjonta. Haasteena ovat haja-asutusalueet, joissa perinteiselle joukkoliikenteelle ei ole riittävästi käyttäjiä. 

Oulun kaupunkikeskusta on uudistunut vahvasti ja kestävien kulkumuotojen edellytyksiä on parannettu. Keskustan linja-autoliikenteen läpäisevyys on kuitenkin huono, mikä näkyy pitkinä matka-aikoina ja matalina keskinopeuksina. Lisäksi ruuhkissa seisominen vähentää aikataulujen luotettavuutta ja kasvattaa matka-aikoja myös kauempaa tuleville. Tilan puute heikentää keskustan pysäkkien kapasiteetin nostoa. Asukaskyselyn perusteella joukkoliikenteen nopeuttamistoimet esimerkiksi bussikaistat, liikennevaloetuudet ja suoremmat yhteydet saavat selkeän kannatuksen. Bussikaistojen toteuttamiseen liittyy usein rajoitteita, koska katutila jaetaan kaikkien liikennemuotojen kesken. Kaupungeissa on toteutettu joukkoliikennekatuja, joilla on suosittu joukkoliikennettä eri tavoin, esimerkkinä Oulusta on Torikatu.  

Matkaketjut ja solmupisteet tärkeässä roolissa 

Joukkoliikenteen tarjonnan parantamista on kohdennettu uuden runkolinjan perustamiseen, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden palveluun ja moottoritien kautta kulkevien nopeampien yhteyksien muodostamiseen, joista merkittävimpänä on yhteyksien parantaminen Linnanmaalle. Lisäksi ilta- ja viikonloppuliikennettä parannetaan muun muassa tihentämällä runkolinjojen vuorotarjontaa. Matkoista 40 % tehdään neljällä runkolinjalla, jotka liikennöivät 15-20 minuutin vuorovälillä, laajoilla liikennöintiajoilla ja mahdollisimman suorilla reiteillä.  

Selkeillä solmupisteillä ja vaihtopaikoilla luodaan edellytykset matkaketjujen toimivuudelle niin Oulun kaupungin sisäisillä matkoilla, seudulla kuin kaukoliikenteessäkin. Toimivat matkaketjut edellyttävät hyvää informaatiota ja opastusta matkan epäjatkuvuuskohdissa. Tuleva asemakeskus kokoaa kaukoliikenteen linja-autot ja junat yhdistyen paikallis- ja seutuliikenteeseen. Toripakkaa ja asemakeskusta kehitetään keskustan keskeisinä solmupisteinä. Liityntäpysäköintipaikkoja on mahdollista suunnitella kaupallisten palvelujen yhteyteen. Kävely ja pyöräily suunnitellaan kiinteäksi osaksi joukkoliikenteen matkaketjuja. Vuonna 2019 otettiin käyttöön kaupunkipyörät, joiden vuokraus onnistuu myös Waltti-kortilla. Koko seudulla lisätään pyöräpysäköintiä (telineitä ja katoksia) bussipysäkkien yhteyteen. 

Tavoitteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä aikatauluineen voit lukea lisää joukkoliikennestrategiasta

Jakolinkki

Katso myös tiedotteet