Ajankohtaista

< Takaisin

Ouluun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma - tule mukaan kommentoimaan

Oulun kaupungin kestävän liikkumisen suunnitelma – SUMP on valmistumassa. SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan, on strateginen suunnitelma, jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita paremman elämänlaadun näkökulmasta.

Työssä on laadittu 20-kohtainen toimenpidelistaus kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) edistämiseksi. Keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi suunnitelmassa on tunnistettu päätöksentekoon, keskustan liikennejärjestelmään ja joukkoliikenteeseen liittyviä toimia: Päätöksenteossa tulisi ottaa paremmin huomioon kaikkien päätösten vaikutukset liikkumiseen ja tarkastella asiaa kokonaisuutena ja yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa. Keskustassa henkilöautoliikenteen läpiajo tulisi ohjata keskustan ohi ja siirtää pysäköintiä enemmän keskitettyihin laitoksiin, jolloin tilaa jäisi enemmän viihtymiselle, kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen merkittävin uudistus olisi linjaston muuttaminen siten, että tarjolla on nopeita ja tiheästi liikennöiviä runkolinjoja Oulun keskustaan.

Arkisin valitaan helppo, nopea ja mukava tapa liikkua

Työssä on muodostettu pitkän aikavälin kestävän liikkumisen visio ”Oulu on kestävän kaupunkiliikkumisen mallikaupunki”. Jotta liikkumisesta Oulussa tulisi nykyistä kestävämpää, on työn kärkitavoitteeksi asetettu kaupunkistrategiaa mukaillen kestävien kulkumuotojen osuuden nostaminen yli 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

”Ihminen valitsee kulkutavakseen sen, joka on hänelle helpoin, mukavin ja nopein. Tämän vuoksi kulkumuoto-osuustavoite voidaan saavuttaa vain, kun suurin osa arjen matkoista on nopeampia kestävillä liikkumismuodoilla. Nopeus ja helppous ovatkin suunnitelmassa keskeisiä tavoitteita.”, kertoo kaupungininsinööri Tapio Siikaluoma.

Kestävän liikkumisen edistäminen edesauttaa monien keskeisten tavoitteiden saavuttamista: sen avulla voidaan vähentää liikenteen päästöjä, vähentää liikkumattomuudesta aiheutuvia terveysriskejä, parantaa sosiaalista tasa-arvoa ja lisätä kaupunkitilojen viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta.

SUMP-suunnitelman laatiminen käynnistettiin syksyllä 2020 ja luonnos valmistui maaliskuussa 2021. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnitelmaa on käsitelty  yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.3.2021 ja lautakunta on päättänyt asettaa hankkeen nähtäville. Lautakunta hyväksyy suunnitelman nähtävillä olon jälkeen. Hankkeen on toteuttanut yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yhdessä konsulttina toimivan WSP Finland Oy:n kanssa. Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen vuodelle 2020.

SUMP-suunnitelma

Anna palautetta 16.4.2021 mennessä

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset