Ajankohtaista

< Takaisin

Vanha Hiukkavaara pohjoinen - Jääkärinkangas, tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä 17.12.2020 klo 17-19

Vanha Hiukkavaara - Jääkärinkangas kaavahankkeen valmisteluaineistoa esitellään etänä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 17.12. klo 17.00.-19.00. Osallistumislinkki tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen.

Havainnekuva Jääkärinkankaan alueesta

Vanha Hiukkavaara - Jääkärinkangas asemakaavahankkeessa suunnitellaan Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosan pohjoisosaan uusi kestävän kehityksen mukainen pientalovaltainen asuinalue, varaus monitoimitalolle, mastolle, virkistysalue reitistöineen ja varavesilinja. Samaan aikaan asemakaavan suunnittelun kanssa laaditaan alueen katujen, liikenteen, ympäristön, liikunnan, hulevesien, energia- ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on ollut Hiukkavaaran kaavarunko 2008, Uuden Oulun yleiskaava ja Oulun maankäytöntoteuttamisohjelmaa 2018-2024. Oulu kaupunki omistaa suunniteltavan alueen (noin 44 ha), jolle voi sijoittua 210 asuntoa ja 668 asukasta.

Jääkärinkangas täydentää Hiukkavaaran yhdyskuntarakennetta hiilineutraalilla tavalla. Alue liittyy olevaan kaupunkirakenteeseen ja mahdollistaa asukkaille kestävät elintavat. Siihen liittyy olennaisesti myös virkistysalueiden saavutettavuus ja toimiva viheralueverkosto. Tavoitteena on ollut säilyttää olevat rakennetut virkistysyhteydet ja suunnitella rakentaminen siten, että itse kaava-alueelle jäävät metsät säilyvät mahdollisimman laajoina ja yhtenäisinä ja että viheryhteydet ja reitit laajemmille viheralueille turvataan edelleen aina seudulliseen reitistöön. Laajat yhtenäiset metsäiset alueet turvaavat linnuston ja eläimistön elinympäristön säilymistä.

Jääkärinkankaan kaavaluonnos on nähtävillä 8.12.2020 - 7.1.2021. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja
Jääkärinkankaan projektikortilta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset