Kadut ja yleiset alueet


Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Määrä lisääntyy vuosittain, kun uusia katuja rakennetaan. Rakennushankkeet ovat usein monien osapuolten yhteistyön tuloksia. Lisätietoa rakennushankkeista löytyy linkki katurakentamisen sivustolle.

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Ne määräytyvät katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaista. Lisätietoa katujen kunnossapitoasioista löydät linkki katujen kunnossapidon sivustolle.

Palautetta kaupungin ylläpitämistä yleisistä alueista voit antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta linkki sähköiselle palautesivustolle.

Yleisten alueiden lupien verkkoasiointipalveluun löydät linkki sähköiseen asiointipalveluun

Ajankohtaista

< Takaisin

Yksityistieavustuskäytännöt muuttuvat Oulussa 1.6.2019 alkaen

Maantietä pitää yllä valtio ja asemakaava-alueen kaduista huolehtivat kunnat. Yksityisteistä vastaavat tietä käyttävät ja tarvitsevat osakaskiinteistöt yksityistielaissa säädetyllä tavalla. Eduskunta päätti uudesta yksityistielaista, joka tuli nopeutetusti voimaan 1.1.2019. Laki lakkautti kuntien tielautakunnat, joten jatkossa tieosakas voi vaatia tiekuntaa oikaisemaan päätöksen tai nostaa kanteen tiekuntaa vastaan käräjäoikeudessa. Uusi laki muutti avustuksen saannin edellytyksiä siten, että avustusta saadakseen tiellä on oltava tiekunta ja tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot on päivitetty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Samoin tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad) tiekunnan tulee päivittää ajantasaiset tietä koskevat rajoitukset niin kuin uuden lain 50 §:ssä edellytetään.

Oulun kaupunginhallitus päätti 15.4 2019 kaupungin avustamisen yksityistielain mukaisista avustuskriteereistä. Samalla päätettiin, että työnä tapahtuva avustaminen (aurausavustus) lakkaa ja tiekuntia avustetaan jatkossa rahallisesti. Näin tiekunnat järjestävät itse kesä- ja talvikunnossapidon halumaansa laatutasoon. Omien pihateiden ja tiekunnattomien teiden kunnossapito on omistajien ja tietä tarvitsevien vastuulla.

Kunnossapidon ensimmäinen rahallinen avustus on vuoden 2019 määrärahasta jäljelle jäänyt osuus, kun siitä on vähennetty alkuvuoden avustukseen käytettyä osuus. Avustusta voi saada 30.9.2019 mennessä hakemuksen jättänyt tiekunta, kun se on perustettu ja rekisteröity samaan päivään mennessä.

Kunnossapitoa järeämpään perusparantamiseen avustusta voi tiekunta hakea määrätyin edellytyksin ympäri vuoden. Hanke on toteutettava kaupungin avustuksen myöntämisvuotena. Hakulomakkeet päivitetään kaupungin Internet-sivuille kesän aikana. Avustushakemukset toimitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon.

Kaupunki järjestää tiekunnille ja tiekuntien perustamista suunnitteleville tieosakkaille koulutustilaisuuden Pohjankartanon juhlasalissa 15.5.2019 klo 17-21. Tilaisuudessa käydään läpi kaupungin avustamien, uuden yksityistielain mukanaan tuomat muutokset ja tiekuntien lainmukainen toiminta.

Tarkempia tietoja löytyy kaupungin nettisivuilta - Yksityistiet

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset

Yleisten alueiden käyttöluvat
verkkoasiointipalvelu - ohje

>> Siirry asiointipalveluun

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.