Yleisten alueiden luvat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää lupia yleisille alueille, kuten kaduille, jalkakäytäville, pyöräteille ja viheralueille sekä valvoo lupaehtojen noudattamista ja luvatonta käyttöä.

Lupahakemukset tulee jättää viimeistään 21 vrk ennen luvan alkua. Hakemus tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta: Linkki sähköiseen asiointipalveluun. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena. Hintatiedot löytyvät palveluhinnastosta

 

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä käyttö- ja kaivutöissä

Jos rakennus-, nosto- tai kaivutyö vaikuttaa haittaavasti kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöön, on luvan hakijan tai urakoitsijan ilmoitettava siitä Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen. Tehtävälle työlle täytyy olla yleisen alueen käyttölupa ennen ilmoituksen tekemistä pois lukien hätätyöt.

Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Yllättävistä häiriöistä ilmoitus puhelimitse liikennepäivystäjälle p 044 703 2100

Kaivulupa

Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee aina hankkia erillinen kaivulupa. Mikäli kadulle tai muille yleisille alueille ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, kuten johtoja, putkia ja laitteita ym. tulee hakea myös sijoituslupa. Kaivulupa voidaan myöntää vasta sijoitusluvan myöntämisen jälkeen.

Lue lisää: Kaivuluvat

Kuljetusluvat

Erikoiskuljetusten reittiluvat myöntää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0295 020 600, erikoiskuljetukset(at)ely-keskus.fi.

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut myöntää kuljetusluvat, jotka eivät ylitä normaaliliikenteen mitta- ja/tai massarajoja. Lupa tarvitaan esimerkiksi, kun siltakohtainen liikennemerkein osoitettu painorajoitus ylittyy. Merikosken silloilla yhdistelmäajoneuvon suurin sallittu massa on 26t ja telille kohdistuva suurin sallittu massa on 12t. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta " Kuljetuslupahakemus liikennemerkein osoitetun painorajoituksen ylittämiseksi".

Käyttölupa

Käyttölupa vaaditaan niin rakennustyölle kuin kulttuuritapahtumallekin.
Sähköisessä asiointipalvelussa lupahakemustyypit on jaettu seuraavasti:

Työnaikainen yleisen alueen käyttölupahakemus 

- Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi: muutto, vaihtolava, rakennustyöt, nostotyö, lumenpudotus, elokuva- ja tv-tuotannot

Yleisen alueen käyttölupahakemus

 -terassit, kioskit, myyntipaikat

Tapahtuman yleisen alueen käyttölupahakemus       

-erilaiset tapahtumat

Lue lisää: Käyttöluvat

Mainos- ja viitoitusluvat

Mainostaminen ja viitoitus yleisellä alueella on luvanvaraista toimintaa. Poikkeuksen tekevät vain A-standit, vapaan ilmoittamisen pilarit ja hääopasteet.

Tilapäisiä mainos- ja viitoituslupia myönnetään Oulun kaupungin alueella toteutettaviin tapahtumiin liittyen. Lupia pysyville tienvarsimainoslaitteille myönnetään kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vain urheiluseuroille tai muille yleishyödyllisen harrastetoiminnan järjestäjille. Myös pysyvän kohteen viitoitus tarvitsee luvan.

Lue lisää: Mainos- ja viitoitusluvat

Sijoituslupa

Kaupungininsinöörin myöntämä sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille. Sijoituslupa on oltava aina ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista ja kopio on liitettävä kyseiseen lupahakemukseen.

Sijoituslupaa voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta sijoitettavista laitteista yms. Osa sijoitusluvista on maksullisia, joten muista liittää myös maksajan laskutustiedot.
Hakemukset voi lähettää sähköpostilla kirjaamo(at)ouka.fi tai postitse Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Torikatu 10 A, PL 27, 90015 Oulun kaupunki.

Lisätietoja tulee kysyä ensisijaisesti sähköpostitse lupienhallinta(at)ouka.fi, p. 044 703 2116 ja 044 703 2127 puhelimeen pyritään vastaamaan klo 10-14.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.