In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Yleisten alueiden luvat Yleisten alueiden luvat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää yleisillä alueilla, kuten kaduilla, jalkakäytävillä, pyöräteillä ja viheralueilla, työn tekemiseen tarvittavat luvat ja valvoo niiden toteuttamista. Hintatiedot löytyvät palveluhinnasto ja lomakkeet kohdasta.

Sijoituslupa
Kaupungininsinöörin myöntämä sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille. Sijoituslupa on oltava aina ennen rakennus- tai kaivuluvan hakemista ja kopio on liitettävä kyseiseen lupahakemukseen.

Sijoituslupaa voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta sijoitettavista laitteista yms.
Hakemukset voi lähettää postitse Oulun kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Torikatu 10 A, PL 27, 90015 Oulun kaupunki tai sähköpostilla kirjaamo(at)ouka.fi

 

Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamiseksi tarvitaan sijoituslupa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt lupaohjeen ulko- ja tienvarsimainosten sijoittamisesta.
Lisätietoja sijoitusluvista p. 044 703 2116 ja 044 703 2127

Ulko- ja tienvarsimainosten sijoittaminen - Lupaohje Oulun kaupungin alueelle (pdf)


Käyttölupa
Käyttölupa vaaditaan niin rakennustyölle kuin kulttuuritapahtu-mallekin. Lupa tulisi hakea 21 vrk ennen alueen käyttöönottoa. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta.

Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena. Mikäli lupa-alue vahingoittuu luvan saajan toimesta, korjataan vahingot luvan saajan kustannuksella.

Haettaessa lupaa patiolle, tulee hakemuksen liitteenä olla isännöitsijätodistus, suunnitelmakartta patioalueesta ja kuvat kalusteista. Kalusteet tarvitsee hyväksyttää vain ensimmäisellä kerralla tai kalusteiden muuttuessa.

Lisätietoja yleisen alueen käyttöluvista p. 044 703 2116 ja
044 703 2127


Kaivulupa
Yleisellä alueella tapahtuvaa kaivamista varten tulee mielellään 21 vuorokautta ennen kaivutöiden alkamista aina hankkia erillinen kaivulupa.

Vastuu
Kaivuluvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitkä mahdol- lisesti aiheutuvat kaivannosta tai sen painumisesta kahden vuoden aikana hyväksymispäivästä lukien. Jos annetuista määräyksistä on poikettu kaivutyön teettäjä vastaa korjauksista vielä takuuajan jälkeenkin.

Tiedottaminen
Erityisesti veden- ja sähkönjakelua sekä puhelinliikennettä ja muuta vastaavaa palvelua koskevissa kaivutöissä on pyrittävä huolehtimaan häiriötiedottamisesta. Tiedotteessa on mainittava mm. työn suorittaja, työaikataulu, mahdolliset jakeluhäiriöt, liikennejärjestelyt, lisätietojen saanti, tarkastus ja takuu. 

Päällystys ja viimeistelytöiden valmistuttua kaivutyön valvoja tarkastaa työkohteen.

Takuuajan laskeminen aloitetaan valvojen hyväksymispäivästä lähtien. Kaivutyön valvojen tai kadun kunnosta vastaavan katu- ja viherpalvelujen ohjeita ja korjauskehotusta on välittömästi noudatettava.


Lisätietoja kaivuluvista p. 044 703 2214 ja 044 703 2229

Tiedottaminen käyttö- ja kaivuluvassa
Jokaisella työmaalla tulee olla työmaataulu, josta käy ilmi vähintään työn toteuttajan ja työstä vastaavan yrityksen/henkilön yhteystiedot sekä työn kesto.
Työmaataulu vaaditaan työn laajuudesta tai kestosta riippumatta.
Työmaataulun on oltava vähintään A3 kokoinen. Sen voi tulostaa tästä työmaataulu (pdf).

Liikennemerkkejä ja liikenteen ohjauslaitteita voi vuokrata Oulun tekniseltä liikelaitokselta osoitteesta Kiilletie 7. Lisätietoja vuokrauksesta p. 044 703 2231 ja 044 703 2281.

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä käyttö- ja kaivutöissä
Jos rakennus- tai nostotyö sekä kaivutyö vaikuttaa haittaavasti kadun tai kevyen liikenteen väylän käyttöön, on luvan hakijan tai urakoitsijan ilmoitettava siitä Oulun seudun liikenteen hallintakeskukseen. Ilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/ 

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä -lomake

Lisätietoja p. 044 703 2100.

Mainos- ja viitoitusluvat
Tilapäinen mainostaminen ja/tai viitoituksen asettaminen on yleensä luvanvaraista toimintaa. Tilapäinen mainostaminen on sallittu vain liitekartan mukaisilla paikoilla.
Mainospaikat kartalla (pdf)

Poikkeuksen em. lupavaatimuksiin muodostavat ns. vapaan ilmoittamisen pilarit. Vapaan ilmoittamisen pilareihin saa kuka tahansa laittaa mainoksiaan ilman lupaa. Pilareita ei hoida kukaan, joten mainosten kiinnittäjän tulee poistaa julisteensa, kun tapahtuma on pidetty.
Vapaan ilmoittamisen pilarien sijainti kartalla (pdf)

Lisätietoja tilapäisestä viitoituksesta p. 044 703 2116 ja
044 703 2127 sekä tilapäisestä mainostamisesta p. 044 703 2212.
 

Kuljetusluvat
Erikoiskuljetusten reittiluvat myöntää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 0206 90 300, erikoiskuljetukset(at)ely-keskus.fi.

Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut myöntää kuljetusluvat, jotka eivät ylitä normaaliliikenteen mitta- ja/tai massarajoja, mutta joissa esim. siltakohtainen liikennemerkein osoitettu painorajoitus ylittyy.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki 90140 Oulu
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Kaupungin puhelinpalvelunro
    work 08 558 558 00
  • Aukioloajat arkisin 8-16
  • Anna palautetta

    Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.