In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilashuolto Oppilashuolto

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö. Koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.

Oppilashuoltotyöryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyöryhmä valmistelee syksyn 2014 aikana yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu".

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijatyöryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmään voi opettajan, oppilaan ja huoltajien lisäksi kuulua esimerkiksi koulukuraattori, -psykologi tai/ja –terveydenhoitaja. Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.

Monialaisen asiantuntijatyöryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.

Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntityöryhmässä.

 

Oppilashuoltotyö

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö

Esiopetuksen ja kouluyhteisön yleistä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää toimintaa kehitetään ja koordinoidaan moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuoltoryhmässä.

Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisjohtaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Ryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa tiistaisin. Ryhmän laatiman oppilashuoltotyön suunnitelman mukaisesti kokoontumisiin voidaan kutsua yhteistyötahoja ja koulun opettajia ja ohjaajia.

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössätehdään aktiivista ja aloitteellista yhteistyötä kotien sekä koulun moniammatillisten verkostojen kanssa.

Laaja oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuoden 2012 - 2013 aikana. Työryhmä käsittelee oppilashuollon linjauksia ja muita periaatteellisia asioita sekä pyrkii kehittämään koulun oppilashuoltotyötä. Laajaan oppilashuoltotyöryhmään kutsutaan edellä mainittujen lisäksi mm. lanu –tiimin edustaja, perheneuvolan edustaja, lastensuojelun edustaja, OYS:n edustaja ja nuorisotyön edustaja. 

 

Konsultoiva oppilashuoltotyö

Konsultoiva oppilashuoltotyö keskittyy tukemaan opettajaa ryhmän oppimisen ja hyvinvoinnin tuen toteuttamiseksi. Tapaamisissa ovat mukana opettaja, koulun rehtori, koulukuraattori ja koulupsykologi. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Tapaamisissa keskustellaan mm. luokan ilmapiiristä, kaverisuhteista ja yhteistyöstä sekä mietitään menettelytapoja erilaisiin ryhmän tilanteisiin.

 

Yksilöllinen oppilashuoltotyö

Yksilöllisen oppilashuoltotyön toteuttamisessa huoltajat ovat lähtökohtaisesti aina mukana. Silloin kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu.

Oppilaskohtaiset verkostot kokoontuvat tarpeen mukaan käsittelemään yksityiskohtaisemmin oppilaiden asioita. Verkostoon kuuluvat yleensä opettaja, oppilas, vanhemmat, koulukuraattori tai –psykologi, sosiaalityöntekijä, hoitavan tahon edustaja sekä tarpeen mukaan muita asiantuntijoita.

Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulupsykologi puolestaan edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuoltotyössä. Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä.

Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat koululla ensisijaisesti keskiviikkoisin aamupäivällä ja joka toinen tiistai oppilashuoltotyössä sekä erikseen sovittuina aikoina.  He osallistuvat oppilashuoltotoimintaan, toimivat osana oppilaan verkostoa, ohjaavat ryhmätoimintaa ja tapaavat oppilaita henkilökohtaisesti.