Huttukylän osayleiskaava - Kaupunkisuunnittelu - Oulun kaupunki

Laadittavana Laadittavana

Kyläselvitys

Kyläselvitys

Ajankohtaista

KIIMINKIJOKIVARREN KYLIEN YLEISÖTILAISUUKSIEN MUISTIO (linkki)
 

Maankäyttökysymyksiä käsitelleen työryhmän yhteenveto kyläalueiden suunnitteluvälineistä ja kyläkaavoituksen kehittämisestä hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 17.10.2016 § 290.

Kyläalueiden suunnittelussa pyritään hallittuun kasvuun sekä yhdyskuntarakenteen että kuntatalouden näkökulmasta. Suunnittelun lähtökohtina ovat nykyiset liikenne- ja kunnallistekniset verkostot sekä niiden kapasiteetti.

Ensimmäisessä vaiheessa kylälle laaditaan kyläselvitys vuorovaikutuksessa kyläläisten kanssa. Selvityksessä määritellään maankäytön lähtökohdat, tavoiteaikataulu, rakentamisen mitoitus ja mitoitusperusteet sekä käytetäänkö mahdollisesti laadittavaa yleiskaavaa suoraan rakennusluvan perusteena (MRL 44§ ja 72§).

Yhdyskuntalautakunta käsittelee ja hyväksyy kyläselvitykseen perustuvan kyläkaavoitushankkeen. Tätä uutta menettelytapaa noudatetaan myös vireillä olevien Jokikylän ja Murron sekä Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaavojen alueilla sekä myös Huttukylässä, jossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevaa kaavahanketta. 

Huttukylän osayleiskaavan valmistelu on lopetettu

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti 4.10.2016 § 407 lopettaa Kiimingin suuralueen Huttukylää ja osia Rekikylästä koskeneen Huttukylän osayleiskaavan laatimisen. 

Lopettamista esitti Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Kaavoitus kokonaisvaltaisen  harkinnan pohjalta. Harkintaan ovat vaikuttaneet osayleiskaavaehdotuksesta saatu palaute, osayleiskaavatyön pitkä kesto ja aiemmat vaiheet sekä maankäyttökysymyksiä käsittelevän työryhmän määrittelemät periaatteet kylien kaavoituksen kehittämiseksi.

Osayleiskaavahankkeen rauettua rakentaminen perustuu kyläalueella suunnittelutarveharkintaan ja ranta-alueilla poikkeamispäätöksiin. Myöskään kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ei anneta vastineita.

Lisätietoja
Anja Röpelinen p. 044 499 3109 ja Virva Suokko p. 050 361 2162
etunimi.sukunimi@ouka.fi