Laadittavana

 

Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Ylikiimingissä Kiiminkijoen pohjoispuolella noin 17 kilometriä itään Ylikiimingin keskuksesta. Alustavan suunnittelualueen laajuus on noin 3 600 hehtaaria. Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee alueelle noin 60 tuulivoimalan laajuista maatuulivoimapuistoa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Osayleiskaava laaditaan rinnakkain hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) kanssa. Hankkeen ympäristövaikutukset ja toteuttamiskelpoisuus selvitetään YVA -menettelyn yhteydessä. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä ja sijainti tarkentuvat suunnittelun edetessä. Lavakorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

Lavakorven tuulivoimapuiston osayleiskaava 

Oulun kaupunginhallitus on 27.4.2015 päättänyt Ylikiimingin Lavakorven aluetta koskevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voitte tutustua linkistä: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.4.2015 (pdf) . Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 26.5. - 24.7.2015.

Lavakorven osayleiskaavaluonnoksen valmistelua jatketaan syksyn 2016 aikana, kun yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.  

Lavakorven tuulivoimahankkeen Natura-arviointi

Lavakorven tuulivoimahankkeen vaikutuksista Kiiminkijoen (FI1101202), Torvensuo-Viidansuon (FI1106005) ja Niittysuo-Siiransuon (FI1106001) Natura-alueisiin on laadittu Natura-arviointi. Natura-alueet sijoittuvat osin tuulivoimahankkeen alueelle tai sen ympäristöön.

Natura-arviointiin voit tutustua täällä.

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti Natura-alueiden haltijoille varataan tilaisuus antaa lausuntonsa Natura-arvioinnista. Lausunto tulee lähettää 20.2.2017 mennessä osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja:
Jouni Mäkäräinen p. 044 497 3116
etunimi.sukunimi@ouka.fi