Laadittavana

Haukiputaan merituulivoima-alueen osayleiskaavaa


Yhdyskuntalautakunta päätti 16.10.2018 lopettaa osayleiskaavan laadinnan.
 

Haukiputaan merituulivoima-alueen osayleiskaavaa laaditaan Nimettömänmatalan ja Hoikkahiue–Luodeleton alueille. Osayleiskaavaa edelsi Ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa vertailtiin viiden eri vaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Arvioiduista vaihtoehdoista VE 1+ valittiin osayleiskaavaluonnoksen lähtökohdaksi. Kaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä 2010 ja siitä saatiin runsaasti lausuntoja. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) lausunnossa tuotiin esille tarve täydentää vaikutusten arviointia ja selvityksiä myös kaavaprosessissa, vaikka vaikutukset vedenalaiseen luontoon ratkaistaan pääosin vesilain mukaisessa lupamenettelyssä. Myös YVA:sta antamassaan lausunnossa ELY-keskus edellytti arvioinnin tarkentamista ja täydentämistä.

Kaavaluonnosta on tarkennettu saadun palautteen perusteella, mutta osayleiskaavoitus ei ole edennyt ehdotusvaiheeseen tuulivoimatoimijasta johtuen. Yleiskaavan eteneminen on sidoksissa hankkeen suunnittelun etenemiseen.


Lisätietoja: Jouni Mäkäräinen p. 044 497 3116
etunimi.sukunimi@ouka.fi