Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 365 määrännyt kaupunginvaltuuston 10.10.2022 § 85 hyväksymän Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tulemaan voimaan siltä osalta, johon ei ole kohdistunut valituksia. Voimaantulon ulkopuolelle jää Raita-ahontien alue lähiympäristöineen.

Täytäntöönpanokuulutus 7.2.2023
Täytäntöönpanokartta
Kaavaselostus
Vastineraportti ehdotusvaihe

Lupaharkinnan periaatteet
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 Madekosken ja Sanginsuun lupaharkinnan periaatteet. Periaatteita voidaan nyt soveltaa niillä alueilla, joilla rakentamisen tehokkuus ei ole niin suuri, että asemakaavan laadinta on ainoa keino tutkia lisärakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa lupaharkinnan keinoin maltillinen lisärakentaminen ja mm. käyttötarkoituksen muutokset kyläalueilla. Luvan hakemiseen on laadittu periaatteita selventävät ohjeet .

Asemakaavoitus
Asemakaavoja on tarkoitus käynnistää Oulujokivarressa useammalla alueella. Suunnittelualueet ja tavoiteaikataulut tarkentuvat kevään 2023 aikana. Suunnittelussa tullaan käyttämään konsulttia. 

Asemakaavahankkeissa laaditaan ensin vireilletulopäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Tavoitteena on, että konsultti laatii maankäytön vaihtoehtoja eri osa-alueilla syksyllä 2022 – kesällä 2023. Vaihtoehtojen kautta tutkitaan alueen yhdyskuntateknisiä rakentamiskustannuksia, ja pystyvään varmistamaan tarkempien selvitysten tarpeellisuus. 

Suunnittelutyön aikana tehdään vuorovaikutusta alueen maanomistajien kanssa. Maankäyttövaihtoehtojen pohjalta laaditaan asemakaavaluonnos, jonka perusteella käydään maankäyttösopimusneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen voidaan edetä asemakaavaehdotukseen. 

Selvitykset

Madekosken ja Pikkaralan alueella on tehty laajaa luonto- ja maisemaselvitys kesän 2022 aikana. Selvityksessä on määritelty Oulujokivarressa Madekosken ja Pikkaralan luontoarvoiltaan keskeiset alueet, jotta ne voidaan jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ja laatia tarvittavat lisäselvitykset asemakaavoituksen käynnistyessä ja kaavarajausten tarkennettua.

Sanginsuun alueella entisen oppilaitoksen alueelle on tehty hakemus asemakaavanmuutoksesta. Tarkempaa suunnittelua varten kaupunki on tilannut alueelta riskikartoituksen. Riskikartoitus kuvaa teollisen toiminnan aiheuttamat rajoitteet eri maankäyttömuotoihin, ja sen arvioitu valmistuminen on 3/2023.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Energian Ympäristötilin apurahat haettavissa

Pohjoista voimaa Ympäristöraati julistaa haettavaksi Ympäristötilin apurahat 11.6.-30.9.2012. Tänä vuonna apurahat suunnataan uusiutuvan energian tutkimiseen tai liikeidean kehittämiseen.

Apurahaa voi hakea uusiutuvaa energiaa käsittelevän yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön, diplomityön tai pro gradu -tutkielman tekemiseen tai toimintansa aloittavan tai jo aloittaneen, pienen, nousevan, oman alueemme yrityksen liikeidean kehittämiseen.

Ympäristötilin apurahojen hakuaika on 11.6.–30.9.2012. Hakulomakkeet ja –ohjeet osoitteessa http://www.oulunenergia.fi/ymparistovastuu/ymparistotili/apurahojen_haku

Vihreää voimaa ympäristön hyväksi

Ilmastotalkoisiin on lähtenyt mukaan tuhansia Oulun Sähkönmyynnin asiakasta ja heidän ansiostaan Pohjoista voimaa Ympäristötilille on kertynyt huomattava summa rahaa.

Tiliä on kartuttanut vihreisiin tuotteisiin sisältyvä ympäristöosuus, joka on Vihreävirrassa 0,15 senttiä ja Tuulivirrassa 0,30 senttiä kilowattitunnilta. Tämän ympäristöosuuden Oulun Sähkönmyynti siirtää lyhentämättömänä Ympäristötilille. Oulun Energia kaksinkertaistaa asiakkailta kertyneen osuuden maksamalla Ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden.

Ympäristötilin varojen käytöstä tekee ehdotuksen vuosittain asiantuntijoista koottu Pohjoista voimaa Ympäristöraati, jonka ehdotukset vahvistaa Oulun Energian johtokunta.

Vihreä sähkö torjuu tehokkaasti ilmastonmuutosta, koska energian tuottaminen ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Vihreävirta tuotetaan vanhalla vesivoimalla Merikosken ja Kemijoen voimalaitoksissa sekä puulla Toppilan voimalaitoksissa. Tuulivirtaa tuotetaan Innopowerin tuulivoimalaitoksissa Oulun Vihreäsaaressa, Kemin Ajoksessa, Oulunsalon Riutunkarissa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa. Oulun Energia on Innopowerin yksi suurimmista osakkeenomistajista. Oulun Energian Vihreävirtaa ja Tuulivirtaa myy ainoastaan Oulun Sähkönmyynti.

Jakolinkki