Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen täytäntöönpano

Oulun kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 365 määrännyt kaupunginvaltuuston 10.10.2022 § 85 hyväksymän Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tulemaan voimaan siltä osalta, johon ei ole kohdistunut valituksia. Voimaantulon ulkopuolelle jää Raita-ahontien alue lähiympäristöineen.

Täytäntöönpanokuulutus 7.2.2023
Täytäntöönpanokartta
Kaavaselostus
Vastineraportti ehdotusvaihe

Lupaharkinnan periaatteet
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.9.2022 Madekosken ja Sanginsuun lupaharkinnan periaatteet. Periaatteita voidaan nyt soveltaa niillä alueilla, joilla rakentamisen tehokkuus ei ole niin suuri, että asemakaavan laadinta on ainoa keino tutkia lisärakentaminen. Tavoitteena on mahdollistaa lupaharkinnan keinoin maltillinen lisärakentaminen ja mm. käyttötarkoituksen muutokset kyläalueilla. Luvan hakemiseen on laadittu periaatteita selventävät ohjeet .

Asemakaavoitus
Asemakaavoja on tarkoitus käynnistää Oulujokivarressa useammalla alueella. Suunnittelualueet ja tavoiteaikataulut tarkentuvat kevään 2023 aikana. Suunnittelussa tullaan käyttämään konsulttia. 

Asemakaavahankkeissa laaditaan ensin vireilletulopäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan nähtäville. Tavoitteena on, että konsultti laatii maankäytön vaihtoehtoja eri osa-alueilla syksyllä 2022 – kesällä 2023. Vaihtoehtojen kautta tutkitaan alueen yhdyskuntateknisiä rakentamiskustannuksia, ja pystyvään varmistamaan tarkempien selvitysten tarpeellisuus. 

Suunnittelutyön aikana tehdään vuorovaikutusta alueen maanomistajien kanssa. Maankäyttövaihtoehtojen pohjalta laaditaan asemakaavaluonnos, jonka perusteella käydään maankäyttösopimusneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen voidaan edetä asemakaavaehdotukseen. 

Selvitykset

Madekosken ja Pikkaralan alueella on tehty laajaa luonto- ja maisemaselvitys kesän 2022 aikana. Selvityksessä on määritelty Oulujokivarressa Madekosken ja Pikkaralan luontoarvoiltaan keskeiset alueet, jotta ne voidaan jatkosuunnittelussa ottaa huomioon ja laatia tarvittavat lisäselvitykset asemakaavoituksen käynnistyessä ja kaavarajausten tarkennettua.

Sanginsuun alueella entisen oppilaitoksen alueelle on tehty hakemus asemakaavanmuutoksesta. Tarkempaa suunnittelua varten kaupunki on tilannut alueelta riskikartoituksen. Riskikartoitus kuvaa teollisen toiminnan aiheuttamat rajoitteet eri maankäyttömuotoihin, ja sen arvioitu valmistuminen on 3/2023.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus päätti ostaa Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy:n osakekannan

Oulun kaupunginhallitus on päättänyt ostaa Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy:n koko osakekannan. Kaupunginhallitus hyväksyi kauppakirjan ja valtuutti konsernipalvelut tekemään kauppakirjaan ennen sen allekirjoitusta tarvittavat mahdolliset muutokset, jotka eivät olennaisesti muuta kaupan ehtoja. Osakkeiden kauppahinta on 4.8 milj. euroa ja kauppa vahvistetaan 31.8.2012.

Oulun Seudun Kuntoutussairaala Oy:n omistaa tällä hetkellä Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö. Yhtiö harjoittaa sairaalatoimintaa Oulun kaupungissa Kontinkankaalla noin 3300 m2 vuokratiloissa. Kuntoutussairaalan toiminta käynnistyi 1.10.2007.

Kuntoutussairaalassa on viidellä osastolla yhteensä 90 asiakaspaikkaa. Asiakaspaikoista on keskimäärin 83 ollut uuden Oulun kuntien käytössä. Yhtiön liikevaihto oli 8,018 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Luopuessaan sairaalapalveluista Rokua-konserni keskittyy yhä vahvemmin kehittämään kuntoutuksen, hyvinvointipalvelujen ja Rokua Geopark-alueella toteutettavia matkailun uusia toimintamuotoja omistamiensa Kuntoutus Oy:n ja Humanpolis Oy:n kautta.


Lisätiedot:

Oulun kaupunki:                                               

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen
Talousjohtaja Jukka Weisell, puh. 0400 383 490                  Kaupunginhallituksen pj. Mari-Leena Talvitie, puh. 044 527 3288

Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö:

Säätiön hallituksen pj. Kyösti Juujärvi, puh. 0500 586 152
Säätiön johtaja Heli Kaikkonen, puh. 020 7819 373

Jakolinkki