Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus

Ajankohtaista

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen luonnosvaihe

Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus kaavaluonnos sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 1.9. - 1.10.2021.

Esittely- ja keskustelutilaisuuksien muistiot
to 16.9. klo 18-20 Sanginsuun koulu: tilaisuuden muistio
ma 20.9. klo 18-20 Madekosken koulu: tilaisuuden muistio.
to 23.9. klo 18-20 Pikkaralan koulu: tilaisuuden muistio
Ma 27.9. klo 18-20 kaikille avoin etätilaisuus Teamsissä muistio

Tilaisuuksissa näytetty esitys.

Tarkistuksen luonnoksesta oli mahdollista jättää palautetta yhdyskuntalautakunnalle nähtävilläoloaikana 1.10.2021 klo 15.30 mennessä Oulun kaupungin kirjaamoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyyn palautteeseen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt vastineet 22.6.2021 ja ne on toimitettu palautetta jättäneille.

Yhdyskuntalautakunta merkitsi kokouksessaan 22.6.2021 tiedoksi myös Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistukseen liittyvät Madekosken, Sanginsuun ja Pikkaralan lupaharkintaa ohjaavat lähtökohdat ja jatkotoimenpiteet. Lupaharkintaa ohjaavat periaatteet tullaan laatimaan osayleiskaavan tarkistuksen yhteydessä ja ne hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa.
 

Nähtävillä olleet asiakirjat:

Kaavakarttaluonnos 8.6.2021
Selostus 8.6.2021
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2021

Lisätietoja:
Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen, puh. 044 703 1233
sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.


Osayleiskaavan tarkistuksen sisältö ja tavoitteet:

Lainvoimaisessa Oulujokivarren osayleiskaavassa on osoitettu tiiveimmät kyläkeskusten alueet Madekoski – Sanginsuu ja Pikkarala asemakaavoitettaviksi, samoin Juurusojan alue. Muualla kuin näillä alueilla osayleiskaava on rakennuspaikkakohtainen, eli alueelle on laadittu emätilatarkastelut ja merkitty uudet rakennuspaikat siihen pohjautuen.

Osayleiskaavan tarkistuksen lähtökohtana on nykyisen osayleiskaavan velvoittavat merkinnät, jotka rajaavat em. kyläalueilla suunnitteluvälineeksi asemakaavan. Osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2007, eikä alueen asemakaavoitus ole edennyt suunnitelmien mukaisesti hyväksymisen jälkeen. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen myös lupaharkintaan perustuen. 

Suunnittelualueena ovat Oulujokivarren osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi osoitetut alueet: Madekoski - Sanginsuu, Juurusoja ja Pikkarala. Näiltä alueilta kumotaan osayleiskaavasta ohjeelliset asemakaavoitettavien alueiden rajaukset. Lisäksi poistetaan asemakaavoitettavaksi osoitettujen alueiden kyläaluemerkintöjen (AT-c ja AT) kaavamääräyksestä velvoite asemakaavoittaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa ei muuteta aluerajauksia tai tehdä muita muutoksia.

Tavoitteena on mahdollistaa muidenkin suunnitteluvälineiden kuin asemakaavan käyttö em. alueilla. Kyläalueilla on tunnistettavissa osa-alueita, joilla maankäyttöä voitaisiin ohjata esim. lupaharkintaan perustuen. Näille alueille voidaan laatia mitoittavia periaatteita yhtä aikaa osayleiskaavan tarkistuksen kanssa. Muutoksen jälkeenkin on mahdollista laatia asemakaavaa Oulujokivarteen, mikäli se todetaan sopivaksi suunnitteluvälineeksi.

Aikaisempia vaiheita

Muistio OAS -vaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 24.3.2021.
Teams-muistio OAS -vaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden chatti -keskustelusta 24.3.2021.

Yhdyskuntalautakunta 16.3.2021