Energia

Tuulivoimaloiden paikkaselvitys Oulun alueella
Selvityksessä on kartoitettu kokoluokaltaan alle 10 voimalasta muodostuvien, nopeimmin toteutettavien tuotantoalueiden sijoittamismahdollisuuksia maa-alueille. Tarkasteluissa löydettiin 10 potentiaalista tuulivoimatuotannon kehityskohdealuetta. Ne sijaitsevat kolmessa ryhmässä eri puolilla Oulua. Alustavien tarkastelujen mukaan niille voisi sijoittua noin 80 tuulivoimalaa. Selvitys tarkentaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tuulivoimaselvitystä, jossa on keskitytty isompiin tuulivoima-alueisiin ja myös merialue on mukana.

Tuulivoimaloiden paikkaselvityksessä on tarkasteltu voimaloiden sijoittamista maakäytön ja teknistuotannollisesta näkökulmasta sekä tunnistamalla voimaloiden keskeiset ympäristövaikutukset ja niistä aiheutuvat rajoitukset. Selvityksen on tehnyt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oulu. Oulussa on tällä hetkellä 8 yli 1 MW:n tuulivoimalaa, mutta seudulla vireillä on useita suurien tuulivoimapuistojen yva-hankkeita. Tässä selvityksessä haettiin nimenomaan pienempiä kohteita, joiden toteuttaminen voisi olla nopeampaa ja vastaisi jo ilmenneeseen kysyntään.

Tuulivoimatuotantoalueiden etsimisessä käytettiin poissulkevaa paikkatietoperusteista kartoitusta, tuulivoimalle teknisesti soveltuvien alueiden kartoitusta sekä tuulisuustietoja. Poissulkevia tekijöitä olivat mm. asutus, muut häiriintyvät toiminnot ja liikenne, maisema ja kulttuuri sekä luonto ja linnusto, joiden eri osatekijöille määriteltiin riittävät puskurialueet. Teknisiä toteuttamismahdollisuuksia arvioitiin mm. tiestön ja olevan sähköverkon näkökulmasta.

Tuulivoimaloiden paikkaselvityksestä on vastannut Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yhdessä BusinessOulun kanssa.

Selvitys

 

Lisätietoja
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (etunimi.sukunimi@ouka.fi)
– rakennusvalvonta, rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä p. 044 703 2721
– yleiskaavoitus, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen p. 044 703 1233