6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

CircVol, Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu

Hankkeen tausta

Yli 90 % jätekertymästä on peräisin kaivannaistoiminnasta ja tehdasteollisuudesta. Tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei ole riittävästi hyödynnetty liiketoiminnoissa, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat jo pitkälle kehittyneet. Kaupungeissa maamassojen tehokkaalla kierrättämisellä ja uudelleen hyödyntämisellä voidaan saada aikaiseksi huomattavia taloudellisia säästöjä ja pienentää CO2 päästöjä. Kiertotalouden mukainen liiketoiminta, neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja päästöjen pienentäminen ovat edellytys ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Oulun seudulla suurivolyymisiä sivuvirtoja ja maamassoja syntyy mm. metsä- ja energiateollisuudessa, rakentamisessa sekä jätevesilaitosten toiminnan yhteydessä. Sivuvirtoja käsitellään tällä hetkellä osittain niiden syntypaikkojen läheisyydessä, esimerkiksi tuhkia rakeistetaan metsälannoitteeksi. Merkittävä osa teollisuuden sivuvirroista ja maamassoista joudutaan kuitenkin kuljettamaan pitkiäkin matkoja, koska Oulun lähialueella ei tällä hetkellä ole tarpeeksi kierrätystoimintaan soveltuvia toiminta-alueita.

Oulu, Turku, Tampere ja Helsinki edistävät kiertotalouden mukaista liiketoimintaa yhteisellä CircVol-hankkeella, jolla haetaan uusia ratkaisuja teollisuuden suurivolyymisten sivuvirtojen hyödyntämiseen. Oulusta mukana ovat Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu. Jokaisesta kaupungista on valittu alue, jolla kehitetään kiertotalouden mukaista toimintamallia. Oulussa tämä alue on Välimaa.

Toimenpiteet ja tavoitteet

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Oulussa keskitytään erityisesti hankkeen kolmeen työpakettiin:

TPK3: Kansallisen biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden toimijaekosysteemin kehittäminen
TPK4: Toimijoiden osaamisen vahvistaminen
TPK5: Suurivolyymisten massojen hyödyntämisen tehostaminen

Tavoitteena on, että Välimaalle muodostuu toiminta-alue yrityksille, jotka tuottavat resurssitehokkaita palveluja ja vähähiilisiä tuotteita. Välimaan kiertotaloustoimintaan soveltuva toimintaympäristö turvaa Oulun seudulla muodostuvien volyymijakeiden käsittelyn pitkällä aikavälillä. Alueelle sijoittuneet toimijat voivat myös löytää keskinäistä synergiaa ja näin ollen mahdollistaa myös täysin uusien palvelukokonaisuuksien ja tuotteiden syntymisen.

Hankkeen työpaketteja tukevia konkreettisia toimenpiteitä ovat:

-Välimaan kiertotalousalueen visuaalinen kuvaus
-Verkostoitumistilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen
-Oulun seudun ja Välimaan kiertotaloustoimijoiden kokoaminen
-Toimijaekosysteemin kehittäminen yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmiä käyttäen

Hankkeen pilotoinnit:

Oulun ammattikorkeakoululla Luonnonvara-alan osastolla hankkeen puitteissa selvitetään nonfood-kasvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä entisen kaatopaikka-alueen maisemoinnissa, biometaanin käytön edistämismahdollisuuksia kuljetus- ja energiantuotantoratkaisuissa ja hyperspektrikuvauksen käytettävyyttä maamassojen ja haitta-aineiden tunnistamisessa. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan teollisuuden sivuvirtojen käyttöä vesiensuojelurakenteessa ja veden jatkuvatoimista mittausta. Oulun kaupungin ja Oulun ammattikorkeakoulun lisäksi pilotteihin osallistuvat kiertotalousalan yritykset, viranomaiset ja CircVolin osatoteuttajaorganisaatioiden asiantuntijat.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Venla Honkala, puh. 040 183 6026
Satu Pietola, puh. 040 620 2767
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Oulun ammattikorkeakoulu

Virpi Käyhkö, puh. 040 635 4688,
virpi.kayhko@oamk.fi

www.circvol.fi

www.ouka.fi/valimaa

 

CircVol-logot

 

 

 

 

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta